Regulamentul oficial al campaniei promoţionale 
„Hotpoint - 5 ani garanţie" in perioada 1 martie 2019 – 31 ianuarie 2020


1. Organizatorul:
Organizatorul campaniei promoţionale “Hotpoint - 5 ani garanţie”, ediţia 2019 este societatea „Whirlpool România” S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, sector 2, str. Dinu Vintilă nr. 11,  clădirea Eurotower, et. 18, cod unic de înregistrare fiscală nr. RO8223504, denumită în continuare „Whirlpool”. Campania se desfaşoară prin intermediul societaţii “Transform Marketing Events” S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, str. Dr. Burghelea nr. 18, parter, ap. 1, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/14003/2005, având cod unic de înregistrare fiscală nr. RO17863537, în calitate de co organizator.

Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promoţională, cumpărătorii (denumiţi în continuare şi ‘participanţii’) acceptă integral prevederile prezentului Regulament. Pe parcursul derulării campaniei, Whirlpool îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul website-urilor www.hotpoint.ro  sau www.5anigarantie.ro.  

2. Dreptul de participare:
La campania promoţională “Hotpoint - 5 ani garanţie” (‘Campania’) are dreptul să participe orice cumpărător de produs sub marca Hotpoint (utilizator final) persoană fizică majoră sau persoană juridică, cu domiciliul stabil / sediul social în România.

 

Un cumpărător poate participa la această Campanie cu oricâte produse achiziţionate, pe durata şi în aria sa de desfăşurare, cu condiţia ca produsul/ele respectiv/e să fie cumpărate de la magazinele agreate de către Whirlpool. In caz contrar, la solicitarea eventuală a unei reparaţii, firma de service poate refuza intervenţia în condiţiile garanţiei extinse.


3. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:
Campania promoţională “Hotpoint - 5 ani garanţie” se desfăşoară în perioada 1 martie – 31 ianuarie 2020, pe teritoriul României, în magazinele fizice şi pe website-urile distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Hotpoint.

Acordarea garanţiei extinse se face numai pentru produsele cumpărate în acest interval de timp. Înregistrarea şi revendicarea garanţiei extinse se pot face în perioada 1 martie 2019 – 31 martie 2020 pe site-ul www.5anigarantie.ro sau prin poştă, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data achiziţiei produselor, înscrisă pe factură.

4. Produse participante:
In această promoţie sunt eligibile toate produsele sub marca Hotpoint achiziţionate numai în această perioadă şi în condiţiile de mai sus, descrise in formularul online  aflat la adresa http://5anigarantie.ro, drept: aparat de cafea, alte aparate frigorifice, aragaz, combină frigorifică, congelator, cuptor incorporabil, cuptor cu microunde incorporabil, frigider, hotă, maşină de spălat rufe, maşină de spălat vase, maşină de spălat cu uscător, plită, uscător, sertar termic.

Campania se refera numai la produse noi, in ambalaj original; produsele resigilate nu pot face obiectul acestei campanii.

Lista completă a produselor participante, conform codurilor tehnice, este anexată la prezentul regulament, Anexa 2.5. Mecanismul campaniei promoţionale: 
5.1. Pentru a participa la această promoţie cumpărătorii trebuie să cumpere în perioada 1 martie - 31 ianuarie 2020 produsele menţionate la articolul 4 al prezentului regulament şi apoi să înscrie datele personale şi ale produsului/elor achiziţionat/e pe formularul online aflat la adresa http://5anigarantie.ro.

5.2. In cazul în care nu au posibilitatea să completeze formularul online, cumpărătorii pot trimite o copie a facturii de achiziţie către Whirlpool, la adresa sa din Bucureşti, sector 2, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea Eurotower, et. 18, sau pot telefona la numarul 0219914.

In aceste situaţii, cumpărătorul trebuie să pună la dispoziţia Organizatorului o copie a facturii sau datele de pe aceasta, împreună cu următoarele date personale şi de pe eticheta produsului:

- nume, prenume, oraşul şi judeţul de reşedinţă;

- telefonul şi/sau adresa de email de contact;

- tipul si modelul produsului, precum este înscris pe factură sau în documentele însoţitoare;

- numărul unic de serie S/N, imprimat pe eticheta produsului, situată în locuri accesibile la utilizare. Acest număr este format din doisprezece cifre;

- numărul unic de service 12NC, imprimat pe produs pe aceeaşi etichetă împreună cu numărul S/N. Acest număr este format din doisprezece cifre;

5.3. In urma completării formularului online de către cumpărător, de către reprezentanţii magazinului sau ai Organizatorului, va fi transmisă o confirmare automată către adresa de email înscrisă în formular, precum că a fost activată garanţia extinsă pentru produsul/e respectiv/e.

Confirmarea automată va conţine de asemenea un cod unic alfanumeric - format din 6 (şase) cifre/litere - care trebuie păstrat împreună cu factura de achiziţie pentru eventualitatea solicitării unei intervenţii de service în perioada de garanţie extinsă.

Drept urmare, nu este necesar a fi emis un nou document tipărit drept certificat suplimentar de garanţie, altul decat cel pentru garanţia legală de 2 ani.

5.4. In cazul în care cumpărătorul nu are o adresă de email, se poate adresa către Organizator la numărul de telefon 0219914 pentru asistenţa în activarea garanţiei extinse.

5.5. In momentul solicitării unei reparaţii în perioada de garanţie extinsă, reprezentanţii companiei de service agreate de Whirlpool au posibilitatea să verifice conformitatea datelor înscrise în formularul online, privitoare la cumpărător şi la produsul cumpărat.

In cazul în care aceste date nu coincid cu cele de pe documentele prezentate, reprezentanţii companiei de service pot refuza reparaţia produsului în cadrul garanţiei extinse.

6. Responsabilitate: 
Organizatorul campaniei va acorda garanţia extinsă în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în condiţiile generale de garanţie descrise în certificatul de garanţie legală de 2 ani, primit de cumpărător împreună cu factura produsului. Prevederile regulamentului şi condiţiile generale de garanţie trebuie respectate de cumpărător integral pentru a beneficia de garanţia extinsă pe întreaga perioadă de 5 ani.

Prin transmiterea datelor personale şi de achiziţie prin poştă sau online, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea documentelor transmise prin poştă sau online sau pentru neîndeplinirea integrală de către cumpărător a condiţiilor de participare în campania promoţionala.

7. In situaţia în care in perioada de garantie un produs este inlocuit cu un altul nou, perioada de garanţie a produsului nou este de 2 ani de la data inlocuirii acestuia sau cel mult pana la expirarea perioadei de extragarantie calculata de la momentul achizitiei initiale (data vanzarii produsului initial).
8. Prelucrarea datelor personale ale participanţilor persoane fizice: 
Whirlpool România s.r.l. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal pe http://dataprotection.ro,  sub numărul 16405.

 

Transform Marketing Events s.r.l. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal pe http://dataprotection.ro,  sub numărul 30046.

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanţi următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • NUME
  • PRENUME
  • SEX
  • E-MAIL
  • TELEFON
  • ADRESA

 

8.2. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor în mod legal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu următoarele scopuri:

  • pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei: validarea participanţilor, emiterea codului unic de garanţie extinsa, îndeplinirea obligaţiilor decurgând din garanţia extinsă.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru derularea Campaniei, iar datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului şi/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea respectării cerinţelor de desfăşurare şi, implicit, anularea participării la Campanie.

  • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Organizator, inclusiv in legătură cu măsurarea satisfacţiei de utilizare  a acestor produse si servicii.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

 

8.3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Organizator vor fi dezvăluite parţial sau integral, Imputerniciţilor din tabelul cu firmele implicate în Campanie, a se vedea Anexa 1,  precum si autorităţilor, în cazurile in care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţie.

 

De asemenea, parte din datele participanţilor vor fi dezvăluite în cursul campaniei de marketing către furnizorii de servicii digitale de tip platformă, precum Google, Facebook, Mail Chimp, Amazon SES, Instagram. Aceşti furnizori de servicii stochează şi prelucrează datele de tipul adresei de email, număr de telefon, oraş de reşedinţă, sex (colectat din formula de adresare solicitata formular online <<Dl/Dna>>),în servere situate în Uniunea Europeană, însă este posibil ca o parte din serviciile puse la dispoziţia Organizatorului să fie prestate utilizând resurse din afara Uniunii Europene. Mai multe detalii în privinţa condiţiilor de stocare şi prelucrare a datelor se găsesc la adresa https://www.hotpoint.ro/Pagini/Politica-de-confidentialitate .

Datele participanţilor vor fi prelucrate doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menţionate.

 

Orice participant care doreşte ca datele colectate în formularul online să fie utilizate strict pentru livrarea serviciilor de garanţie extinsă şi nu pentru campania de marketing aferentă, are posibilitatea să comunice această decizie către Organizator, prin aplicarea opţiunii respective în formularul online la înscriere sau, ulterior, prin comunicarea către Organizator la adresa de email hotpoint@5anigarantie.ro sau prin poştă, conform detaliilor menţionate la punctul 7.5 din Regulament, în ultimul paragraf.

 

Dacă în urma comunicării deciziei prin email sau prin poştă, participantul nu primeşte o confirmare de la Organizator în privinţa schimbării utilizării datelor personale, eventual datorită unor condiţii tehnice sau cauze terţe, el se poate adresa la numărul de telefon 0219914 pentru a solicita respectiva confirmare.

 

Decizia participantului de neacordare a consimţământului de prelucrare a datelor sale pentru marketing nu îi afectează dreptul la garanţia extinsă pentru produsul cumpărat, dacă toate celelalte condiţii menţionate în prezentul Regulament, sunt îndeplinite.

 

8.4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi stocate de către Organizator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va şterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare şi stocare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care şi-au exprimat consimţămantul pentru prelucrarea datelor pentru activităţi de marketing şi comunicări comerciale vor fi stocate până la retragerea consimţământului.

 

8.5. Participanţii la Campanie, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

a) dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator

c) dreptul de intervenţie asupra datelor  - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opoziţie – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Organizatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justiţiei – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.

g) dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricărei persoane vizate, Organizatorul va asigura acesteia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucureşti, Sector 2, Strada Dinu Vintilă nr. 11, Euro Tower Office Building, etajul 18, în atenţia Departamentului Marketing, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

 

8.6. Protecţia datelor cu caracter personal aparţinând copiilor

Intrucât la Campanie pot participa persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei si persoane juridice, nu vor fi prelucrate şi stocate date aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. Totuşi, în situaţia în care Organizatorul/Imputerniciţii primesc date cu caracter personal aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat şterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare şi stocare ale Organizatorului/ Imputerniciţilor.

 

8.7. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la Campanie. Organizatorul se obligă să impună Imputerniciţilor obligaţii similare (şi oricărui subîmputernicit sau terţ, care procesează date şi pe care Organizatorul l-a aprobat).

 

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

Prin participarea la Campanie, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator şi/ sau societăţile comerciale implicate în derularea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Organizatorului operată de către Imputerniciţi, în scopul indeplinirii Obligaţiior asumate de Organizator în cadrul prezentei Campanii.

 

8.8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul articol din Regulament oricând pe durata desfăşurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea şi securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate şi fără a afecta drepturile şi libertăţile acestora.

 


9. Litigii: 
În cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti, de la sediul Organizatorului. 

10. Întreruperea campaniei promoţionale: 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale anterior datei de 31 ianuarie 2020, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă. 

Într-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.5anigarantie.ro în toată perioada până la data de 30 aprilie 2020.

Tehnoredactat, redactat, editat şi autentificat astăzi, data de xx februarie 2019 la Societatea Profesională Notarială Dumitrache Valerica şi Stănescu Alexandra-Gabriela, într un singur exemplar original, unul pentru Organizator care a rămas în arhiva biroului notarial, precum şi două duplicate conforme, pentru Organizator şi Co-Organizator.


 

Anexa 1 la Regulament Campanie ‘Hotpoint 5 ani garantie 2019-2020’

 

Lista Parteneri Service Autorizati Whirlpool Romania

Oras

Partener Service

Adresa

Nr telefon

 
 

Bucuresti

Pecef Tehnica SRL

Calea Crangasi nr. 5, bl. 3

0344 40 30 30
0755 023 790
0755 023 791

 

Bucuresti

GMB SERVICE EXIM 2004

str. Popa Tatu, nr. 87, sector 1

021 311 15 90
0755 154 339

 

Bucuresti

Taurus Vivcom Service SRL

Aleea Lunguletu nr. 6, bl. D14, sc. B, ap.45, parter

021-253 25 60
0744 553 574

 

Bucuresti

BERNIS

str. Brasov, nr. 20, bl. OD1, sc.1, sector 6

0729 25 77 73
0727 04 41 15

 

Bucuresti

TEKNOS CONSULTING GROUP

STR. AMURGULUI NR.23A, Popesti Leordeni

0724 254 072
0769 481 621
0371 003 869

 

Bucuresti

Depanero

Soseaua Orhideelor Nr.27-29
Sector 1, Bucuresti

*4114

0742 726 843

 

Bucuresti

Micadan

Str Vatra Luminoasa , Nr 108 , Sector 2

021 242 90 33
0744 596 198
0723 948 467
0801 000 101

 

Alba Iulia

POLLSTAR COMPANY SRL

Str. Ariesul nr. 3, bl. 205, ap. 3

0258 814 339
0258 814 760
0744 602 112

 

Arad

ELECTRO-TEHNIC SERVICE S.R.L.

Str. A.M. Guttenbrunn, nr. 89

0257 287 050
0722 353 371

 

Argeş

HI-FI Integral Service

SB-dul Nicolae Balcescu nr 122A

0371 145 499
0728 199 199

 

Bacău

SC Electro Reda SRL

Str.Mihai Viteazu nr.1(langa scara E)

0234 519 499

 

Bihor

BOB & ADI

Str. Sovata, nr. 48, tronson 2 tronson 3, bl. Q2

0745 965 463
0732 425 246

 

Bistrita Nasaud

Macom Service SRL

Str. Livezeni nr. 31 / 8,9

0265 211 126
0744 528 220

 

Bistrita Nasaud

BIA SI COM SRL

str. Viilor nr.10 

0263 211 652
0755 046 052

 

Botoşani

VIDAMA S.R.L.

Str. Unirii, Nr. 11

0231 534 633
0331 101 028
0331 101 029
0331 101 446

 

Botoşani

Total Service Electrocasnice

Str. Slatioarei, nr. 2 E, parter, ap. 10

0230 567 070
0726 746 127

 

Braila

SC NISI SERVICE

b-dul Dorobantilor nr. 621 bl. 1 parter 

0730 162 342
0740 465 952

 

Braila

PFA Cristescu

Str. Plutinei, nr. 30

0239 629 906
0769 002 001
0722 620 480

 

Brasov

MITREA PREST SRL

Str. Zorilor, nr. 8

0268 328 715
0730 616 316

 

Buzau

ASTORIA ELECTRONICS

Str. Gheorghe Asachi, nr. 14

0745 427 706
0766 840 001
0766 840 048
0338 814 734

 

Buzau

Pecef Tehnica SRL

Str. Toma Caragiu, nr. 2 - 4

0344 40 30 30
0755 023 790
0755 023 791

 

Calarasi

A&D

str. Cumpenei, nr. 63

0241 620 505
0722 224 104

 

Caraş-Severin

Terranova Electrocasnice

Aleea Tineretului bl. 5, ap. 12

0255 210 961
0745 929 963

 

Cluj Napoca

RIO SERVICE SRL

Str. G. Lazar, nr. 24

0264 432 398
0744 566 026
0730 019 750

 

Constanta

A&D

str. Cumpenei, nr. 63

0241 620 505
0722 224 104

 

Covasna

Astoria

Str. Gheorghe Asachi, nr. 14

0745 427 706
0766 840 001 
0766 840 048 
0338 814 734

 

Dâmboviţa

ACINST

Str. M. Eminescu, nr. 3

0245 713 503
0722 257 026

 

Dâmboviţa

Pecef Tehnica SRL

Str. Toma Caragiu, nr.2 - 4

0344 40 30 30
0755 023 790
0755 023 791

 

Dolj

Panavideo Service SRL

Str. Felix Aderca, bl. 7, parter

0251 414 865
0251 414 939

 

Dolj

GALES SERVICE

Str. Brazda lui Novac, nr.56, bl. A7, sc. 1, ap.4

0251 422 877
0351 178 425
0784 585 475

 

Dolj

MEGASTAR EXIM

Str. Nanterre, nr. 21

0251 410 977
0351 420 102
0742 221 561

 

Galati

LEDA SERV SRL

Str. Tecuci, nr. 189, bl. N4, parter

0236 316247
0236 460081
0747 118 122
0744 557 081

 

Galati

PFA Cristescu

Str. Plutinei, nr. 30

0239 629 906
0769 002 001
0722 620 480

 

Giurgiu

GMB SERVICE EXIM 2004

str. Popa Tatu, nr. 87, sector 1

021 311 15 90
0755 154 339

 

Gorj

GALES SERVICE

Str. Brazda lui Novac, nr.56, bl. A7, sc. 1, ap.4

0251 422 877
0351 178 425
0784 585 475

 

Gorj

Inidan

Str. Il. Caragiale, nr. 13

0253 228 444
0723 662 267

 

Harghita

Macom Service SRL

Str. Livezeni nr. 31 / 8,9

0265 211 126
0744 528 220

 

Hunedoara

Wegatech SRL

Bd. Decebal, bl. R, parter

0254 211 261

 

Ialomiţa

A&D

str. Cumpenei, nr. 63

0241 620 505
0722 224 104

 

Iasi

ELMA PRODUCT

Str. Moara de Foc nr.2, incinta COMPAN

0232 267 302
0730 560 823

 

Maramureş

Onedin SRL

Str. Margeanului, nr. 2

0262 224 850
0262 274 984

 

Mehedinti

Panavideo Service SRL

Str. Felix Aderca, bl. 7, parter

0251 414 865
0251 414 939

 

Mureş

MACOM SERVICE SRL

Str. Livezeni nr. 31 / 8,9

0265 211 126
0744 528 220

 

Neamţ

Frigo Serv Com

Str. Orientului, nr. 4

0233 225 576
0744 838 025

 

Olt

Electro Frigo Star SRL

Str. Libertatii, bl. GA8C, parter

0249 416 536
0762 20 18 63
0349 407 259

 

Prahova

Pecef Tehnica SRL

Str. Toma Caragiu, nr. 2 - 4

0344 40 30 30
0755 023 790
0755 023 791

 

Sălaj

Card Instal SRL

Str Crișan nr. 11, clădirea ADCOM, camera 3

0260 662 224
0731 260 280

 

Satu Mare

Everest - Aisberg

Str. Vasile Lucaciu nr. 57

0261 750 487
0744 562 476
0744 513 642

 

Sibiu

Andasil Impex SRL

Str. Vasile Carlova nr. 17

0269 232 515
0745 380 461

 

Sibiu

Electro Di SRL

Str. St. L. Roth, nr. 6

0269 842 615
0729 314 378

 

Suceava

SC SEMO PROD SERV SRL

Str Dimitrie Leonida 32

0744 642482
0740 003802

 

Suceava

Total Service Electrocasnice

Str. Slatioarei, nr. 2 E, parter, ap. 10

0230 567 070
0726 746 127

 

Teleorman

ALSI ELCOS SRL

Str. Panduri, Nr. 18

0247 416 619
0746 233 272

 

Timis

FLUCSA SRL

Str. Independentei, Nr.2A

0256 493 873
0723 341 086
0730 107 702

 

Timis

ADIM 2002

Str. Zarand, nr. 16

0256 494 346
0256 218 458
0723 595 610

 

Tulcea

INTERSTARNET COMUNICATII

Str. Pacii nr. 17A

0240 519 022
0735 180 581

 

Vâlcea

HI-FI Integral Service

Str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, parter

0250 734 571
0250 734 581

 

Vaslui

POLAR SRL

str. Podul Inalt, nr. 12

0235 310 985
0745 262 985
0740 146 035

 

Vaslui

Electroterm

Str. Republicii, nr. 279, bl. V1, sc. A, et. 1, ap. 6

0235 414 255
0722 347 732

 

Vaslui

Prompt Service

Str. 1 Decembrie, Nr. 24

0745 836 375
0766 223 119

 

Vrancea

PFA Cristescu

Str. Plutinei, nr. 30

0239 629 906
0769 002 001
0722 620 480

 

 

 

Anexa 2 la Regulamentul campaniei 'Hotpoint 5 ani garantie 2019-2020'

Produse Hotpoint participante in Campanie

 

Whirlpool Romania

 

 

 

 

 

 

 

tip produs

brand

cod produs

nume produs

Incorporabil

Hotpoint

CM5038IXHA

Aparat de cafea

Incorporabil

Hotpoint

CM9945HA

Aparat de cafea

Incorporabil

Hotpoint

WD914NB

Sertar termic

Incorporabil

Hotpoint

MD554IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MD764BLHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MD764CFHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MD764IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MD764WHHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MD773IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MN413IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MN512IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MN614IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MN713IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MP676IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

MP996IXHA

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

DK2KL(IX)/HA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

HR606B

Plita

Incorporabil

Hotpoint

HR632B

Plita

Incorporabil

Hotpoint

HR635B

Plita

Independent

Hotpoint

H6GG1FWIT

Aragaz

Independent

Hotpoint

H6GG1FXIT

Aragaz

Independent

Hotpoint

HT5GG3FCANEA

Aragaz

Independent

Hotpoint

HT5GG3FCOWEA

Aragaz

Incorporabil

Hotpoint

DK20SIXHA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

DK2VSIXHA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

FTGHG641D/HA(BK)

Plita

Incorporabil

Hotpoint

FTGHG751D/HA(BK)

Plita

Incorporabil

Hotpoint

FTGHL641D/IX/HA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PC640TANRHA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PC640TAVRHA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PC640TOWRHA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PC750T(AN)R/HA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PC750T(AV)R/

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PC750T(OW)R/HA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PCN640T(AN)R/HA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PCN640T(AV)R/HA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PCN640T(OW)R/HA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PCN642IXHAEE

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PCN642TIXHA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PKL641D2/IX/HAEE

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PKL641IX/HA

Plita

Incorporabil

Hotpoint

PKLL641D2/IX/HAEE

Plita

Incorporabil

Hotpoint

TQG641/HA(BK)EE

Plita

Incorporabil

Hotpoint

TQG641/HA(CF)

Plita

Incorporabil

Hotpoint

TQG641/HA(WH)EE

Plita

Incorporabil

Hotpoint

AH61CMX/HA

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HAH65FLBX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHF6.7FLLX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HSL66FLSX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHBG9.8LTSIX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHBS6.7FLLX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHBS6.7FLTCF

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHBS6.7FLTX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHBS9.8CLTDK

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHBS9.8FLTX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHC6.7FLTX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHGC6.7FLBX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPC6.5FAMK

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPC6.5FAMX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPC6.4FLMX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPC9.5FAMX

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPN6.4FAMAN

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPN6.5FLMAN

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPN6.4FAMOW

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPN6.5FLMOW

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPN9.7FAMAN

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHPN9.7FAMOW

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHVP6.6FLMK

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHVP63FLMCF

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHVP63FLMW

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHVP8.7FLTK

Hota

Incorporabil

Hotpoint

HHVS8.7FLTK

Hota

Incorporabil

Hotpoint

SL16P(BK)/HA

Hota

Incorporabil

Hotpoint

SL16PIX/HA

Hota

Incorporabil

Hotpoint

KIA630SC

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KIA630SC

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KIA640C

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KIA641BB(CF)

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KID640C

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KIS640B

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KIS640B

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KIU642FB

Plita

Incorporabil

Hotpoint

FA2540HIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FA2544JCIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FA2844HIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FA4841JCBLHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FA4841JCIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI4851HIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI4854CIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI4854PIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI6864SHIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI6871SCIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI6874SPIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI7861SHBLHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI7861SHCFHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI7861SHIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI7861SHWHHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI7871SCIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI9891SPIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FIT804CANHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FIT804COWHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FIT804HANHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FIT804HAVHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FIT804HOWHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FK536X

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FT820.1AVHA/S

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FT850.1(AV)/HAS

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FT850ANHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FT850OWHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

GA2124IXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

KIA640C

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KIA641BBCF

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KID640C

Plita

Incorporabil

Hotpoint

KRB640C(PL)

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

KRC641DB

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

KRM640X

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

KRO642TOX

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

MS998IXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

MWHA1221X

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

AGMIXHA

Hota

Incorporabil

Hotpoint

LSTF7B019EU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LSTF9B116CEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LSTF9H124CLEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

ELTF11M121CEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HBC3C24FX

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HBO3C21WX

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HIO3C16W

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HIO3O32WGC

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HIO3T1239W

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HIO3T223WGFE

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LLD8M121XEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LSB5B019XEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LSPB7M116XEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LSTB4B00EU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LSTB6B019EU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HIO3C21CW

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HIO3C23WF

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LTB4B019EU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LTB6B019CEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LTF11M132CEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LSFB7B019EU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LSFF8M117XEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LSFF9H124CEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LSFF9M124CXEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HFC3B19X

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HFO3C21WCX

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HFO3C22WGFX

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HFO3C32WOCX

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HFO3O32WCX

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HFO3T222WG

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HFO3T223WGFX

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HFP4O22WGX

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFB5B019EU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFD11M121BEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFD11M121CXEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFD11M132EU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFF8M019XEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFF8M121CEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFF8M121CXEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFF8M132IXEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HSIP4O21WFE

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HSFO3T235WCX

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HFO3T239WX

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFB5B019XEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

LFD11M132OCXEU

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

LTF11M116EU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

AQC82F7TM1EU

Uscator

Independent

Hotpoint

AQC94F5TZ1EU

Uscator

Independent

Hotpoint

AQC96F7TM1EU

Uscator

Independent

Hotpoint

FTCF87B6PY1(EU)

Uscator

Independent

Hotpoint

NTM1192SKYEU

Uscator

Independent

Hotpoint

AQS63F29EU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

AQS73D29EUB

Masina de spalat rufe

Incorporabil

Hotpoint

AWM129(EU)

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

FMSF702BEU.L

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

FMSG623BEUL

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSPD804JBEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSPD824JXEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSSF704JEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSSG603BEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSSG724JBEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

WMSD723BEU.L

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

WMSD723SEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

WMSF622EUL

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

AQ105D49DEUB

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

AQ114D697DEUB

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

AQ83D29EUB

Masina de spalat rufe

Incorporabil

Hotpoint

BWMD742(EU)

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

ECOS6L1052EUM

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

FMG723MBEUM

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RPD1047DDEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RPD1165DXEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RPD965DDEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RPG846DDEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RPG926DXEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSG703KEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSG724JAEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSG744JKEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSG825JSEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RSG925JSEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RZ1047BEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

RZ1047WEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

WMD722BEUM

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

AQD1171D69IDEUA

Masina de spalat rufe cu uscator

Independent

Hotpoint

AQD970D49EUB

Masina de spalat rufe cu uscator

Incorporabil

Hotpoint

CAWD129(EU)

Masina de spalat rufe cu uscator

Independent

Hotpoint

FDD10761XREU

Masina de spalat rufe cu uscator

Independent

Hotpoint

RDPD96407JDEU.1

Masina de spalat rufe cu uscator

Independent

Hotpoint

WDD8640BEU

Masina de spalat rufe cu uscator

Incorporabil

Hotpoint

BCB7030AA

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BCB7030AAFC

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BCB7030DAA

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BCB7030ECAA

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BCB7525AA

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BCB7525ECAA

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BCB80201AAFCO3

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BCB8020AAFC

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BD2422/HA

Congelator

Incorporabil

Hotpoint

BDR190AAI/HA

Alte aparate frigorifice

Incorporabil

Hotpoint

BTS1622/HA

Alte aparate frigorifice

Incorporabil

Hotpoint

BTSZ1632/HA

Alte aparate frigorifice

Incorporabil

Hotpoint

S12A1D/HA

Alte aparate frigorifice

Incorporabil

Hotpoint

T16A1D/HA

Alte aparate frigorifice

Incorporabil

Hotpoint

WL24A/HA

Alte aparate frigorifice

Incorporabil

Hotpoint

WL36A/HA

Alte aparate frigorifice

Independent

Hotpoint

ENBLH19221VW

Frigider

Independent

Hotpoint

E4DAABC

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

E4DAAWC

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

E4DAAXC

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

E4DYAAXC

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

ENBGH19223FW

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

ENBGH19423FW

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

ENBLH19211FW

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

ENBLH19221FW

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

ENBYH19323FWO3

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T1OC

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T2IW

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T2IW

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T2OXZH

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T2OXZH/1

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T2ZXOJZH

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T2ZXOJZH

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T3ZXOJZV

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T3ZXOJZV

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH9T2ZCAQ

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH9T2ZCOJZH

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH9T2ZCOJZH

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH9T2ZXOJZV

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH9T2ZXOJZV

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH9T2ZXOZH

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH9T2ZXOZH/1

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

FXD822F

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

SDS1722J/HA

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

SH61QXRD

Frigider

Independent

Hotpoint

SXBD920F

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

SXBD922FWD

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

SXBD925GF

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

SXBHAE920

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

SXBHAE924WD

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

SXBHAE925

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

ENTM18210VW

Frigider

Independent

Hotpoint

ENTM18220VW

Frigider

Independent

Hotpoint

ENTMH19211FW

Frigider

Independent

Hotpoint

ENTYH19261FW

Frigider

Independent

Hotpoint

ENXTMH19212F

Frigider

Independent

Hotpoint

ENXTY19222XFW

Frigider

Independent

Hotpoint

ENXTYH19322FWL

Frigider

Independent

Hotpoint

ETM17201V

Frigider

Independent

Hotpoint

ETM17221V

Frigider

Independent

Hotpoint

MTZ629NF

Frigider

Independent

Hotpoint

SZ12A1D/HA

Congelator

Independent

Hotpoint

UPS1746.1

Congelator

Independent

Hotpoint

UPSI1722FJ/HA

Congelator

Independent

Hotpoint

UH6F1CX

Congelator

Independent

Hotpoint

XH8T2ZKOJZV

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T2ZXAQ

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T4ZXOJZV

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

XH8T4ZXOJZV

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

BS1801AA13

Alte aparate frigorifice

Incorporabil

Hotpoint

FA4S841JIXHA

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

BIWMHG71484

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NM11744WWAEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NM11845WSAEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NLLCD946GSAEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NM10743WEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NM10723WKEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NM11823WKEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NM11825WSAEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NLM11925WWAEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NLCD946BSAEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NLLCD946WCAEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NLLCD1047WCADEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NLLCD1165WDADWEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

NLLCD947WDAWEU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

EBMH182T1V

Frigider

Incorporabil

Hotpoint

PC640X/HAPL

Plita

Independent

Hotpoint

EBGH20223F

Combina frigorifica

Incorporabil

Hotpoint

HHPN6.4FAMXHOODOA

Hota

Independent

Hotpoint

HCD662SEU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

HCD662EU

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

RDPD117607JDEU

Masina de spalat rufe cu uscator

Independent

Hotpoint

LH8FF2IXHFRIDGE

Combina frigorifica

Independent

Hotpoint

WML803BEU.M

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

CP97SEA/HAS

Aragaz

Independent

Hotpoint

LSTB4B01EU

Masina de spalat rufe

Independent

Hotpoint

LSTF9M116CLEU

Masina de spalat rufe

Incorporabil

Hotpoint

HHPN9.7FLBXHOODOA

Hota

Independent

Hotpoint

UPSO1721FJ

Congelator

Incorporabil

Hotpoint

AWM1081EU

Masina de spalat rufe

Incorporabil

Hotpoint

HIC3B+26

Masina de spalat vase

Independent

Hotpoint

NTM1182SKYEU

Uscator

Independent

Hotpoint

HSFO3T223WCX

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HSIO3O23WFE

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

HIO3C23WF

Masina de spalat vase

Incorporabil

Hotpoint

FA3841HIX

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

MN212IX

Cuptor cu microunde

Incorporabil

Hotpoint

FA5841JHIX

Cuptor

Incorporabil

Hotpoint

FI5854PIX

Cuptor

Independent

Hotpoint

H6VMH6A(X)/GR

Aragaz

Independent

Hotpoint

RPG822SEX

Masina de spalat rufe

Incorporabil

Hotpoint

PCN641IX/HAEE

Plita

Incorporabil

Hotpoint

HR603X

Plita

Incorporabil

Hotpoint

HAHTT64X

Hota

Independent

Hotpoint

RMUP167XNF

Congelator

Independent

Hotpoint

HF5180M

Frigider

Independent

Hotpoint

XH9T3UX

Combina frigorifica

 


Anexa 3 la Regulamentul campaniei 'Hotpoint 5 ani garantie 2019-2020'

Lista de Parteneri si Subcontractanti pentru Marketing Whirlpool Romania, inclusiv platforme digitale internationale, care proceseaza sau pot avea acces la datele personale colectate in cadrul mecanismului campaniei ‘Hotpoint 5 ani garantie 2019-2020’

Activitate re: GDPR

Nume partener/ subcontractant/ platforma digitala

Adresa / Termeni de utilizare platforme

Contact

 
 

Colectare date in http://5anigarantie.ro

Prelucrare integrala date personale

Administrare customer service email hotpoint@5anigarantie.ro

Transform Marketing Events SRL

Str. Dr. Burghelea 18, Bucuresti-2

welcome@transform.ro

 

 

Prelucrare selectiva date personale pentru targeting in platforme digitale

Rogalski Damaschin Public Relations SRL

Blvd. Maresal Averescu 15 B/C, et 2, Bucuresti-1

office@rogalski.ro

 

Gazduire website si email cu domeniul  5anigarantie.ro

Xservers.ro/ Web Class IT SRL

Str. Calea Floreasca nr 169, Cladirea IPA, Camera 6,8,10,11,17, Sect. 1, Bucuresti

comercial@xservers.ro

 

 

Administrare customer service tel. 0219914, email hotpoint.garantieextinsa@gmail. HYPERLINK "mailto:hotpoint.garantieextinsa@gmail.com" HYPERLINK "mailto:hotpoint.garantieextinsa@gmail.com" HYPERLINK "mailto:hotpoint.garantieextinsa@gmail.com"com

 

 

 

 

Emailing, Analytics, targetare pt Display si Search Advertising

Google

https://goo.gl/jVvhZc

 

 

Analytics, targetare pt Display si Content Advertising

Instagram

https://goo HYPERLINK "https://goo.gl/YgXWh5" HYPERLINK "https://goo.gl/YgXWh5" HYPERLINK "https://goo.gl/YgXWh5".gl/YgXWh5

 

 

Marketing direct

Mail Chimp

https://goo.gl/r1j7NW

 

 

Marketing direct

Amazon SES

https://goo.gl/jikq8y

 

 

Marketing direct

Survey Monkey

https://goo.gl/aJkX3v