REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH

“5 ANI GARANTIE FARA COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MASINI DE SPALAT RUFE SI USCATOARE"

01 mai – 31 decembrie 2018

 

 

 

1.   Organizatorul campaniei:

Campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de S.C. BSHELECTROCASNICE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, et. 1, sectiunea 2, sector 1inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentata prin dl Mihai Voicila in calitate de administrator si dl Styn De Coster in calitate de administrator denumita in continuare "Organizator", inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 4759.

Regulamentul Oficial (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul") este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant atat pe site, cat si la cererea acestora transmisa la adresa Organizatorului mentionata la paragraful de mai sus pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Campania se desfasoara in baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarea pe website-ul www.bosch-home.ro

 

2.   Participanti:

La campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” are dreptul sa participe orice utilizator (client final) persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul stabil in Romania, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in cele ce urmeaza "Participanti").

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

3.     Obiectul campaniei:

Organizatorul ofera Participantilor, in perioada prezentei Campanii, suplimentar garantiei standard de 2 aniacordate dela data achizitionarii produsului Participant descris la punctul 7 al prezentului Regulament, o garantie extinsa de 3 ani (denumita in continuare „Garantia extinsa”). Conditiile de extindere a termenului de garantie de 2 ani cu o perioada suplimentara de 3 ani sunt detaliate in prezentul Regulament.

 

4.   Durata campaniei

Campania promotionala “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” se va desfasura in perioada 1 mai 201831 decembrie 2018, in magazinele distribuitorilor care comercializeaza produse electrocasnice Bosch. Lista de magazine ale distribuitorilor se regaseste pe site-ul www.bosch-home.ro („LocatiileParticipante”).

Orice achizitie facuta inainte si dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator la acordarea garantiei suplimentare.

Inregistrarea si revendicarea Garantiei extinse se poate face in perioada 01 mai 2018 (ora 00:00) - 15 ianuarie 2019 (ora 24:00) pe site-ulwww.bosch-home.ro.Orice revendicare a garantiei extinse dupa aceasta data nu va fi luata inconsiderare de catre Organizator.

 

5.   Aria de desfasurare a Campaniei

Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 

6.   Drept de participare:

O persoana poate achizitiona mai multe produse participante la promotie, fara limita de numar de produse si de participari.

 

7.   Produse participante:

In aceasta promotie sunt eligibile masinile de spalat rufe marca Bosch: masinile de spalat rufe independente si incorporabile, masinile de spalat rufe cu uscator si uscatoarele de rufe (denumite in continuare colectiv „ProduseParticipante” si individual „Produs Participant”).

 

8.   Mecanismul campaniei promotionale:

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitionarea de Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante in perioada 01 mai 201831 decembrie 2018 de la distribuitorii BSH mentionati pe site-ul www.bosch-home.ro.

Participantii trebuie sa se inregistreze pe site-ul: www.bosch-home.ro, respectand pasii obligatorii de urmat descrisi pe aceasta pagina.

Pentru inscrierea produsului pe site se vor urma urmatorii pasi:

Din site-ului oficial www.bosch-home.ro, se va accesa sectiunea “ Promotii si campanii”(http://www.bosch-home.ro/promotii-si-campanii.html)

Din sectiunea “ Promotii si campanii” se va accesa campania de garantie extinsa pentru masinile de spalat rufe si uscatoare "5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masinile de spalat rufe si uscatoare"

Din pagina dedicata campaniei se va accesa linkul „ Inregistreaza acum garantia extinsa” care va deschide pagina web cu formularul de inregistrare in campanie.

Dupa completarea formularului se va apasa butonul „ Trimite”

Datele inscrise in formular in rubricile: Cod Produs, Emitent Factura/bon/chitanta, Data achizitiei vor fi verificate daca corespund conditiilor campaniei. Daca acestea corespund in maxim 48 ore dupa trimiterea formularului,Participantul va primi o confirmare de inregistrare a datelor pe adresa de email furnizata in formularul deInregistrare garantie extinsa.

Acesta confirmare trebuie pastrata de catre Participant impreuna cu factura ce face dovada achizitiei produsului si cu certificatul de garantie in original. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea datelor inregistrate de catre Participanti pe site-ul www.bosch-home.ro .

Organizatorul are dreptul sa solicite in orice moment orice documente justificative in original (facturi fiscale) precum si confirmarea inregistrarii care sa probeze indeplinirea de catre Participant a conditiilor de participare la Campania “5 anigarantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” si de obtinere a Garantiei extinse.Neprezentarea acestor documente in conditii satisfacatoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a primi Garantie extinsa.

 

9.   Conditii de validare:

Pentru ca Organizatorul sa acorde Garantia extinsa pentru Produsul Participant achizitionat, Participantul trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

A.   Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2.

B.   Sa achizitioneze un Produs Participant , in perioada campaniei din magazinele distribuitorilor conform celor specificate la art 3 - 8.

C. Sa se inregistreze pe site-ul www.bosch-home.ro, pe pagina special dedicata campaniei pana cel tarziu la 15 ianuarie2019.

D. Produsul Participant, pentru care se acorda Garantía extinsa sa fie utilizat exclusiv in scopuri casnice. Perioada de Garantíe extinsa nu este valabila in cazul utilizarii respectivului produs in scopuri profesionale: in restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decat este mentionat in certificatul de garantie.

E. Garantia extinsa se acorda numai in situatia indeplinirii cumulative a  conditiilor de mai sus.

 

10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

11.   Regulamentul promotiei

Prin participarea la promotia “5 ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil  pe site-ul www.bosch-home.ro , incepand cu data de 01 mai 2018 (ora 00:00).

 

12.   Date cu caracter personal

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, Participantii la campania “5ani garantie fara costuri suplimentare pentru masini de spalat rufe si uscatoare” isi exprima acordul expres sineechivoc, pentru ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului pentru validare finala si evidenta inregistrarii in cadrul acestei campanii.

Organizatorul se obliga sa respecte drepturile Participantilor prevazute de Legea 677/2001. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege.

La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,etaj 1,sectiunea 2, sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promotiei si realizarea de rapoarte statistice.

Informarea participantilor cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing) se va face doar daca acestia au subscris in mod activ la optiunea de Newsletter disponibila in formularul de inregistrare sau prin intermediul altor formulare de contact disponibile pe www.bosch-home.ro, sau alternativ prin contul MyBosch.

Pentru mai multe informatii privind procesarea datelor personale, va rugam sa consultati sectiunea “Informatii privindprotectia datelor”.

 

13. Limitarea raspunderii

Inregistrarea Garantiei Extinse efectuata inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se va lua in considerare.

Organizatorul are dreptul de a invalida inregistrari care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc toate conditiile de participare conform rubricilor obligatorii mentionate pe pagina web. Orice reclamatie cu privire la inregistrari se va lua in considerare numai pe baza prezentarii confirmarii prinvind inregistrarea garantiei extinse primite de la Organizator.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari neconforme prezentului Regulament si care apar ulterior acordarii efective a Garantiei Extinse.

 

14.  Prevederi finale

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alte despagubiri sau plati.

Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantie de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile subsecvente, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si 2 duplicate.

 

Organizator:

Prin Administrator                                                                                                                Prin Administrator

Mihai Voicila                                                                                                                          Styn De Coster


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4