Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare

Achizitoneaza un produs de ingrijire personala marca Braun in perioada

01 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018 si il poti returna in 100 zile daca nu esti multumit de performanta produsului achizitionat!

 

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei publicitare

(1) Campania „Achizitoneaza un produs de ingrijire personala marca Braun in perioada 01 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018 si il poti returna in 100 zile daca nu esti multumit de performanta produsului achizitionat!,denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre  SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comerciala cu sediul in Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038, reprezentata prin Eugen Saulea, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator". Campania se desfasoara la cererea si in beneficiul S.C. Interbrands Marketing & Distribution S.RL., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 14, Sector 5, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/9571/02.04.1993, Cod de Identificare Fiscala RO3786280.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, pe pagina web a Organizatorului: www.essagroup.ro sau la Departamantul Relatii Clienti al acestuia, apeland nr. de telefon: 021.224.30.35. sau trimitand un mail la adresa: ruxandra.simion@pella.ro.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la nivel national, in toate magazinele (inclusiv in mediul online) in care se comercializeaza Produsele participante.

(2) Campania se deruleaza in perioada 01 septembrie 2018, ora 00:00:00 - 31 decembrie 2018, ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

Art. 3- Produsele participante

Produsele participante in Campanie sunt produsele de ingrijire personala marca Braun prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

 

Produsele electrocasnice marca Braun Si produsele aparTinAnd seriilor care nu sunt menTionate in anexa nu fac obiectul prezentei Campanii.

 

Art. 4- Dreptul de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta minima de 18 ani (denumita in continuare „Participant”),care indeplineste urmatoarele criterii:

i) a cumparat, in perioada stipulata la art. 2 alin. 2, oricare dintre Produsele participante, mentionate la art. 3, alin. 1 si prevazute in Anexa la Regulament;

ii) face dovada achizitionarii Produsului participant / Produselor participante cu bonul fiscal;

iii) prin participarea la aceasta Campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui Regulament.

 

Art. 5-Mecanismul Campaniei

(1)   Orice Produs participant, achizitionat in Perioada Campaniei poate fi returnat in termen de 100 de zile de la data achizitionarii, urmand ca in cel mult 30 de zile de la returnarea produsului, Participantul sa primeasca inapoi pretul de achizitie  a produsului, in numerar.

(2)   Participantul la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal ce face dovada achizitiei pana la primirea pretului de achizitie a produsului.

(3)   Pentru returnarea produsului, Participantul trebuie sa contacteze telefonic operatorul Organizatorului la numarul de telefon 021.224.30.35 si sa prezinte, conform instructiunilor acestuia, in termenul de cel mult 100 de zile de la data cumpararii, bonul fiscal ce face dovada achizitiei Produsului participant / Produselor participante la Campanie.

(4)   Dupa validarea bonului fiscal, Participantul trebuie sa returneze reprezentantului Organizatorului produsul achizitionat, In stare bunA de funcTionare SI In forma sa completA (produsul trebuie sA conTinA toate accesoriile) In ambalajul sAu original. Returnarea produsului se va face in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare primire ce va fi semnat de ambele parti si in care se va consemna starea tehnica a produsului din momentul predarii.

(5)    Dupa verificarea produsului de catre reprezentantul Organizatorului, in cazul in care acesta nu prezinta deficiente calitative sau tehnice cauzate de utilizarea produsului de catre Participant dupa achizitionarea acestuia, Participantul la Campanie va primi pretul pe care l-a achitat pentru produsul achizitionat, in RON, in conformitate cu bonul fiscal.

(6)   Daca o persoana achizitioneaza mai multe Produse participante la Campanie si indeplineste conditiile de validare mentionate la art 5, alin.3, 4 si 5, primeste inapoi pretul de achizitie in RON, in conformitate cu bonurile fiscale, a tuturor produselor achizitionate daca doreste sa returneze toate produsele achizitionate.

(7)   Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante, in modul in care acestea sunt identificate la art. 3 din prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate de Produse participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

(8)   Prezentarea bonului fiscal in original pentru primirea pretului produsului achizitionat este obligatorie, pentru a face dovada achizitiei si a valida Participantul.

(10) Bonurile fiscale pentru care a fost acordata contravaloarea in RON a produselor vor fi preluate de catre reprezentantii Organizatorului, alaturi de procesul verbal de predare – primire produs.

(10) Produsele afectate de lipsa de conformitate (produse care nu corespund conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta),in sensul Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, nu pot face obiectul prezentei Campanii. Astfel de produse vor beneficia de masurile reparatorii acordate iin virtutea garantiei legale de conformitate.

 

Art. 6 – Contravaloarea produselor returnate

(1)   Contravaloarea produselor returnate va fi in conformitate cu valoarea inscrisa pe bonul fiscal ce face dovada achizitiei.

(2)   Contravaloarea produselor returnate se va acorda conform mecanismului mentionat la Art. 5.

(3)   Produsele participante returnate nu pot fi inlocuite cu alte produse.

 

Art. 7- Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) si (2),Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea vreunei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 

Art. 8- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 9. Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (31 decembrie 2018, ora 23:59:59),exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa Organizatorului.

 

Art. 10 Date personale

(1) Prin participarea la Campanie, Participantii sunt obligati sa ia cunostinta de prevederile Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal sub nr. 17693, cu scopul participarii la aceasta Campanie. Dupa terminarea Campaniei publicitare, datele personale ale participantilor vor fi distruse. Prin participarea la Campanie participantii isi exprima acordul referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta pot fi facute publice in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Participantilor la Campaniele sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare;

- dreptul de acces la datelor personale;

- dreptul la rectificarea datelor;

- dreptul la restrictionarea prleucrarii;

- dreptul la stergerea datelor sau, dupa caz, dreptul la portabilitatea acestora;

- dreptul de a te adresa cu o sesizare la autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro).

 

Pe durata Campaniei, urmatoarele date cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate in vederea restituirii pretului, daca legea nu prevede si obligativitatea prelucrarii altor categorii de date cu caracter personal:

-          Nume, prenume si localitatea de domiciliu;

-          Numar de telefon fix/mobil la care poate fi contactat, precum si adresa de e-mail.

In cazul in care va fi necesara furnizarea de catre castigator de date cu caracter personal suplimentare fata de cele indicate mai sus (ex. pentru a putea intra in posesia pretului),acest aspect va fi adus la cunostinta Participantului, urmand a se obtine consimtamantul expres scris al acestuia inainte de prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

(6) Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

(7) Participantii la Campanie isi pot retrage consimtamantul dat de la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, daca solicita retragerea din campanie, la adresa de e-mail sau adresa fizica indicate mai jos.

(8) Pentru a-si exercita drepturile garantate de Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii la Campanie pot trimite o cerere scrisa semnata la adresa Organizatorului SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, din Str. Siret, nr. 40, sector 1, Bucuresti.

Organizatorul se obliga:

  • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; 
  • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ; 
  • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia Beneficiarului campaniei, respectiv  S.C. Intebrands Marketing & Distribution S.R.L .

 

Art. 11 - Contact organizator campanie publicitare

(1) Pentru sugestii sau reclamatii Organizatorul Campaniei publicitare poate fi contactat de luni pana vineri, intre orele 10.00-18.00, la numarul de tefefon 021.224.30.35– numar cu tarif normal.

 

 Art. 12-  Exemplarele Regulamentului oficial

 (1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

 

 

Organizator,

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL.

Prin Eugen Saulea, Administrator

 

 

Anexa 1

 

 

 

 

 

Organizator,

SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL.

Prin Eugen Saulea, Administrator