„Cafea cu Dragoste”

 


1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei „Cafea cu Dragostedenumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania  se desfasoara in mediul online in perioada 13 februarie 2019 – 14 februarie 2019.


3. PARTICIPANTI

3.1. La campania “ Cafea cu Dragoste” pot participa toate persoanele fizice care au cont personal pe Facebook.

3.2. Participantii trebuie sa aiba cetatenie romana si varsta de 18 ani implinita la data de 13 februarie 2019.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si actuale.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea al acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata care indeplineste conditiile de participare mentionate la pct. 3, trebuie sa acceseze pagina de Facebook Flanco Romania la linkul www.facebook.com/Flanco.Ro, in perioada 13 februarie 2019 – 14 februarie 2019, si sa raspunda la provocarea lansata in postarea concurs: Sa formuleze scurt si intr-un mod amuzat sau romantic o invitatie la cafea pentru persoana draga si sa nu uite sa ii dea tag acesteia.

4.2. Castigatorii vor fi selectati prin jurizare, de catre un juriu format din reprezentanti Flanco. Acestia vor alege cea mai reusita invitatie din totalul de comentarii postate la postarea concurs de pe Facebook.

4.3. Campania va fi promovata prin intermediul paginii de Facebook Flanco Romania https://www.facebook.com/Flanco.Ro

 

5. PREMIU

5.1. Premiul Campaniei consta in:

 - 1 buc espressor Espressor automat DeLonghi ECAM23.460.B, in valoare de 4399 lei (patrumiitreisutenousazecisinoua)

5.2. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Desemnarea castigatorilor se va realiza prin jurizare, de catre un juriu format din reprezentanti Flanco. Acestia vor alege cea mai creativa invitatie din totalul de comentarii postate la postarea concurs de pe Facebook.

6.2. Castigatorul va fi anuntat public, printr-un comentariu postat de Organizator la postarera concurs.

6.3. Organizatorul va informa castigatorul ca a fost ales castigator ca urmare a jurizarii comentariilor inscriese in concurs si ii va solicita sa trimita datele necesare expedierii premiului: nume complet, adresa, numar de telefon.

6.4. Datele personale ale castigatorului vor fi utilizate exclusiv pentru livrarea premiului, fara a fi pastrate ulterior sau utilizate in scopul transmiterii de informatii comerciale.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte produse.

 

8. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira, la bugetul de stat, impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum și la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov .

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei „Cafea cu Dragoste”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  „Cafea cu Dragoste” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii acesteia cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

 12.1. Prezenta Campanie poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.


13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1.Datele colectate sunt numerele, adresa si numarul de telefon ale castigatorului.

13.2. Scopul de prelucrare este livrarea premiilor catre castigator.

13.3. Datele castigatorului vor fi prelucrate de Flanco intern insa pot fi puse la dispozitia sau diseminate partenerilor contractuali (ex., furnizor de servicii de curierat pentru expedierea premiului),la nevoie si numai in masura in care sunt necesare indeplinirii scopului de prelucrare si autoritatilor publice (ex. administratia financiara).

13.4. Prelucrarea datelor are loc conform art. 6 alin. 1 lit. (a) si lit. (c) din RGPD. Datele colectate nu sunt transferate in state terte.

13.5. Participantilor la Campanie si Castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

13.7. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele castigatorului si orice alte date pe care le considera necesare in baza art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD.

13.8. Participantii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, Voluntari judetul Ilfov sau catre dataprotection@flanco.ro. Vom raspunde cererilor dvs. in termen de o luna de zile, ca regula. Pentru mai multe detalii puteti consulta Politica de date personale accesand Prelucrarea Datelor Personale.

13.9. Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)


14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelui câștigătorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, jud. Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

Tehnoredactat conform modelului solicitat de parte şi autentificat de SPN Silvana Brȋnduşa Trofin si Nicoleta Chirpisizu, astăzi data autentificării, ȋntr-un singur exemplar original care rămȃne ȋn arhiva biroului notarial şi ȋn două exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat rămȃne ȋn arhiva biroului notarial şi un exemplar duplicat se eliberează părţii.

 

 Organizatorul Campaniei

„Cafea cu Dragoste ”

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General, Dragos Sirbu