Campania

"Iubim Romania”

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei  "Iubim Romania” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in perioada 1 decembrie 2019 – 2 decembrie 2019.


3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice, care are cel putin  varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, respectiv la 1 decembrie 2019.  

3.2. Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

3.3. Angajatii Notarului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Are dreptul sa participe la Campanie orice persoana fizica care îndeplinește condițiile de participare mentionate la pct. 3.

4.2. Concursul se va desfasura pe platforma Facebook, pe pagina de Facebook Flanco Romania, https://www.facebook.com/Flanco.Ro/. In enuntul postarii concurs, participantii vor fi provocati sa spuna, intr-un comentariu, care este motivul/motivele pentru care ei iubesc Romania. Comentariile trebuie sa contina si hashtag-ul #iubim_Romania.

4.3. Fiecare participant poate lasa un singur comentariu la postarea concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din concurs participantii care lasa peste 1 comentariu de pe acelasi cont de Facebook.  

4.4. Toate comentarile lasate la postarea concurs, care respecta cerintele descrise mai sus, vor intra la finalul concursului intr-un proces de jurizare.

 

5. PREMII

5.1. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera un premiu constand intr-un voucher in valoare de 500 (cincisute) de lei. Valoarea acestuia nu se poate acorda in bani.

5.2. Voucherul oferit ca premiu va putea fi utilizat exclusiv pe flanco.ro, in perioada 6 decembrie 2019 – 20 decembrie 2019. Voucherul poate fi utilizat o singura data si nu se va acorda rest in bani.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. La finalul concursului, un juriul format din reprezentanti Flanco va decide care este cel mai frumos comentariu din cele scrise la postarea concurs, iar autorul acestuia va fi declarat castigator.  

6.2. Castigatorul va fi anuntat ca a castigat prin intermediul unui comentariu postat de Organizator la postarea  concurs de la pagina de Facebook Flanco Romania, in termen de maxim 3 (trei) zile de la efectuarea extragerii.

6.3. Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze in termen de maxim  3 (trei) zile lucratoare de la anuntarea lui, prin intermediul sectiunii mesaje private din pagina de Facebook Flanco Romania, numele complet si adresa de email prin care Organizatorul ii va transmite voucherul castigat, respectiv codul unui al voucherului. In caz contrar, premiul in cauza va fi atribuit castigatorului de rezerva. In cazul in care nici acesta nu contacteaza Organizatorul in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntarea acestuia, premiul nu va mai fi acordat, ramanand in proprietatea Organizatorului.

6.4 Premiile sunt transmisibile, insa contravaloarea lor nu poate fi acordata in bani sau alte produse ori servicii.

6.5. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiu, conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de a primi premiul. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

 

7. TAXE SI IMPOZITE

7.1. Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Campaniei se va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI

8.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum și la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov .

 9. FORTA MAJORA

9.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei "Iubim Romania” Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

9.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  "Iubim Romania” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

9.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

10. INCETAREA CAMPANIEI

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

 10.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.


11. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

11.2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr.1 la Regulamentul Campaniei si face parte integranta din acesta.

 

12. TEMEIUL LEGAL

12.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

 13. LITIGII

13.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

13.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

13.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

14. CONTESTATII

14.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelui câștigătorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

14. ALTE REGLEMENTARI

14.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

14.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

14.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

14.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

Organizatorul Campaniei "Iubim Romania”.

 

FLANCO RETAIL S.A

Director General,

Dragos Sirbu

 


 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Campaniei ”Iubim Romania

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Sectiunea 1 – Organizatorul

Organizatorul Campaniei  "Iubim Romania” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

Sectiunea 2 – Categoriile de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate (persoane fizice) ale caror date sunt prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt urmatoarele:

2.1. Persoane vizate Participanti la Campanie;

2.2. Persoane vizate Castigatori ai Campaniei.

Sectiunea 3 – Categoriile de date personale prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal colectate si ulterior prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt:

3.1. De la persoanele vizate Participanti sunt colectate si ulterior prelucrate datele personale privind:

ü  ID Facebook (identificatorul unic din platforma de concurs);

ü  Interactiunea cu contul Organizatorului de pe Facebook (postare comentariu si continut).

 

3.2. De la persoanele vizate Castigatori sunt colectate si ulterior prelucrate datele personale privind:

ü  Numele si prenumele;

ü  Adresa de email;

 

Sectiunea 4 – Scopul prelucrarii datelor, locul prelucrarii, transferul datelor personale

Datele cu caracter personal ale Participantilor si Castigatorilor la Campanie vor fi prelucrate de Organizator, pentru urmatoarele scopuri:

 1. Organizarea si desfasurarea Campaniei, desemnarea si validarea Castigatorilor, atribuirea si livrarea premiilor;
 2. Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Organizatorului;
 3. Publicarea castigatorilor.

Datele personale sunt prelucrate intern de catre Organizator prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securitatii acestora, pe teritoriul Romaniei, fara a fi transferate in state terte. Stocarea datelor pe plan intern al Organizatorului are loc in conditii de securitate si confidentialitate.

Sectiunea 5 – Temeiul legal al prelucrarii

Pentru scopurile de prelucrare de la Sectiunea 4, pct. 1, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (a),din RGPD, respectiv consimtamantul Participantului, manifestat prin actiunea acestuia libera, informata, clara si voluntara de postare a unui comentariu la concurs, pe pagina Facebook a Organizatorului.

Pentru scopurile de prelucrare de la Sectiunea 4, pct. 2 si pct. 3, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD, respectiv indeplinirea obligatiilor legale impuse Organizatorului de anumite prevederi din Codul fiscal si din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000.

Sectiunea 6 – Categorii de destinatari/terti ai datelor personale

Categoriile de date personale colectate de la Participanti si Castigatori, prevazute la Sectiunea 3, care sunt ulterior prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt dezvaluite, puse la dispozitia si/sau diseminate, total sau partial, la nevoie si in functie de scopul prelucrarii, urmatoarelor categorii de destinatari si terti:

5.1. Persoane imputernicite ale Organizatorului (furnizori de servicii de IT);

5.2. Destinatari (furnizori de servicii de curierat);

5.3. Terti (autorităti publice competente, publicul larg de pe paltforma Facebook).

Sectiunea 7 – Durata de stocare a datelor

Datele cu caracter personal ale tuturor Participantilor, inclusiv ale celor declarati necastigatori vor fi stocate de Organizator, pe plan intern, pentru maximum o luna de zile de la data incetarii Campaniei. In platforma Facebook datele raman vizibile, pe contul Organizatorului, potrivit Politicii Facebook.

Datele personale si documentele aferente Campaniei vor fi stocate intern de Organizator timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale aplicabile.

Sectiunea 8 – Securitatea prelucrarii si confidentialitatea datelor personale

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator, pe plan intern, pe intreaga durata a prelucrarii, prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securitatii datelor. Organizatorul se asigura, in mod constant, ca mjloacele de prelucrare utilizate sunt securizate si actualizate, in mod corespunzator, pentru a preveni eventuale incalcari ale securitatii datelor. Aceste masuri sunt documentate la nivelul Organizatorului.

Sectiunea 9 – Drepturile specifice persoanelor vizate

Pe durata prelucrarii, Participantii si Castigatorii Campaniei beneficiaza, in mod gratuit, de urmatoarele drepturi specifice:

 1. dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, oricand, atunci cand prelucrarea are loc in baza acestuia, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului va produce efecte numai pentru viitor, ca atare, prelucrarea efectuata in baza acestuia este legala, atat timp cat consimtamantul a fost valabil exprimat si nu a fost retras;
 2. dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 3. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul la stergerea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul la opozitie;
 7. dreptul la portabilitatea datelor, dupa caz;
 8. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor.

 

Participantii si Castigatorii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor,etaj 5, Voluntari judetul Ilfov sau prin email la dataprotection@flanco.ro. Organizatorul va raspunde la cererile dvs. in termen de o luna de zile, ca regula.

Participantii si Castigatorii au si dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)

Sectiunea 10 – Alte mentiuni

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor puteti consulta oricand documentul Prelucrarea Datelor Personale, postat pe site la https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale

Politica de date personale a Facebook poate fi oricand consultata la https://www.facebook.com/about/privacy

 

Organizatorul Campaniei "Iubim Romania”

 

FLANCO RETAIL S.A

Director General, Dragos Sirbu