Regulament tombola

„Castiga cu Flanco&Dell la IMWorld 2016”

Perioada de valabilitate: 05.10.2016 - 06.10.2016 (interval orar 09:00-18:00)

 

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Organizatorul tombolei „Castiga cu Flanco&Dell la IMWorld 2016” (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. Flanco Retail S.A. (denumita in continuare „Organizator”) cu sediul in Voluntari, Sos. Bucuresti - Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 3, Judetul Ilfov, fax: 021.203.81.04, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, Cod de inregistrare fiscala: RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, reprezentata legal prin Director General – Dl. Dragos Sirbu.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”),care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial pe www.flanco.ro.  

 

2. LOCUL SI DURATA  DESFASURARII TOMBOLEI

Tombola este organizata si se va desfasura in perioada 5 octombrie 2016 – 6 octombrie 2016, in intervalul orar 09:00-18:00, in cadrul evenimentului „IMWorld 2016” ce va avea loc la Romexpo, Pavilion Central, Bucuresti.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE

Tombola este accesibila tuturor persoanelor peste 18 ani care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

O persoana se poate inscrie doar o singura data in Tombola.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Tombola este deschisa tuturor persoanelor care au implinit varsta de 18 ani, pana la data inceperii acesteia, inclusiv, 5 octombrie 2016. Participarea la aceasta Tombola are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la Tombola se considera ca participantii si-au dat consimtamantul pentru includerea datelor lor personale in baza de date a companiei S.C. Flanco Retail S.A.

 

5.  MODUL DE DESFASURARE

Pentru a participa la aceasta Tombola, participantii trebuie sa viziteze standul Flanco&Dell din cadrul evenimentului, sa isi scaneze cardul de acces la eveniment in intervalul 09:00-18:00. Fiecare card de acces are un cod unic si acel cod unic va intra in tragere la sorti.

Orice incercare de fraudare de catre participanti, care incearca sa isi mareasca artificial sansele de castig prin introducerea mai multor formulare va fi sanctionata prin inlaturarea lor de la extragere.

 

6. PREMIUL TOMBOLEI, EXTRAGEREA CASTIGATORULUI, ACORDAREA PREMIULUI SI ANUNTAREA CASTIGATORULUI

6.1. PREMIUL OFERIT IN CADRUL TOMBOLEI

 Premiul 1: o baterie externa Dell Companion Powerbank Lithium Ion 18000 mAh PW7015L, in valoare de 427.93 lei, plus TVA.

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Tombolei este de 427.93 lei (patrusutedouazecisisaptepunct nouazecisitrei)  lei, plus TVA .

Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

6.2. EXTRAGEREA CASTIGATORULUI

Extragerea castigatorului va avea loc in data de 7.10.2016, prin tragere la sorti prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro . Se va extrage 1 (unu) castigator si 1 (una) rezerva. 

6.3. ACORDAREA PREMIULUI SI ANUNTAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi anuntat prin intermediul e-mailului.

Organizatorul va contacta pe e-mail sau telefonic, folosind datele cu care participantul a obtinut codul de acces la eveniment, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la desemnarea lui. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa raspunda la apelul telefonic primit de la Organizator sau la e-mail, data limita pentru revendicarea premiului este de 2 (doua) zile calendaristice de la data contactarii efectuate de Organizator. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator (rezerva),acesta fiind cel care a fost extras imediat dupa castigator.  Premiile vor fi expediate in termen de 20 (douazeci) de zile lucratoare.


7. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR     

Validarea castigatorilor se va face pe baza urmatoarelor documente:

 - un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:

 - carte de identitate/buletin de identitate sau pasaport.

 

8.  RESPONSABILITATE

Organizatorul Tombolei nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 -  inscrierile efectuate gresit;

     

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Participarea la aceasta Tombola confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi stocate de Organizator in conformitate cu legislatia in vigoare.

Participantilor la Tombola le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.


10.  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Tombolei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

11. LITIGII

In cazul unor potentiale conflicte aparute intre Organizator si participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor inainta conflictele spre solutionare instantelor competente din Municipiul Bucuresti.

 

12. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Tombola in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la data anuntarii numelui castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

13. INTRERUPEREA TOMBOLEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta desfasurarea Tombolei in cazul in care, din motive obiective si independente de vointa si controlul Organizatorului, continuarea Tombolei nu ar mai fi posibila.

 

14. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Prin participarea la aceasta Tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament care se regaseste Romexpo, Pavilion Central, Bucuresti dar si la sediul Organizatorului. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul www.flanco.ro dar si la sediul Organizatorului.

 

15. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa  Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Tombola. 

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare. Prin participarea la aceasta Tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile din Romania.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Tombolei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediului Organizatorului precum si Romexpo, Pavilion Central, Bucuresti.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Tombolei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor inainte de a intra in vigoare.

 

Organizatorul Tombolei

„Castiga cu Flanco&Dell la IMWorld 2016”

S.C. Flanco Retail S.A.

Dragos Sirbu

Director General