ACT ADITIONAL 1 LA

Regulamentul OFICIAL AL CAMPANIEI "Cumpara o masina de spalat LG care are incorporata functia de spalare cu aburi si primesti CADOU o statie Tefal!"

Autentificat prin Incheierea de Autentificare nr. 3591 din data de 30.06.2017


LG Electronics Magyar Kereskedelmi Fft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul"),o societate comerciala. cu sediul social in Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913, in calitate de organizator al campaniei "Cumpara o masina de spalat LG care are incorporata functia de spalare cu aburi si primesti CADOU o statie Tefal!" (denumita in continuare "Campanie"),a decis modificarea Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare "Regulamentul Oficial"),autentificat sub nr. 3591 in data de 30.06.2017, de Societatea Profesionala Notariala "Concordia", notar public Gagiu Meda, in urmatoarele conditii:

A. Se modifica SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, art. 3.1., dupa cum urmeaza:

3.1 Campania se va desfasura in perioada 01 iulie 2017, ora 00:00:00 - 16 august 2017, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare "Perioada Campaniei"). Organizatorul accepta inscrierile persoanelor fizice care au achizitionat unul dintre Produsele Participante in perioada 01 iulie 2017 - 16 august 2017 si pe care l-au inregistrat pe website-ul Campaniei pana la data de 31 august 2017, ora 23:59:59(inclusiv),conform Regulamentului Oficial. Fiecare inscriere care este validata final conform Regulamentului Oficial, va beneficia de "Cadoul" specificat in Campanie, o statie Tefal Optimo GV4630, in valoare unitara de 499.90 lei, TVA inclus, denumita in continuare "Cadou".

B. Se modifica SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI, art. 6.4., litera a., dupa cum urmeaza:

art.6.4., litera a. Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in Perioada Campaniei, respectiv 01 iulie 2017 - 16 august 2017, ora 23:59:59(inclusiv),respectand conditiile de la Sectiunea 5.

 

Prezentul Acti Aditional face parte din regulamentul Campaniei, pe care il completeaza in consecinta, restrul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.Modificarile prevazute in prezentul Act Aditional vor fi aduse la cunostinta publicului conform dispozitiilor legale.

Prezentul Act Aditional a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr.650/2002 si face parte integrata din Regulamentul Oficial al Campaniei respectand intrutotul prevederile acestuia.

 

Organizator

LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti

prin imputernicit

Syscom Digital S.R.L.REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Cumpara o masina de spalat LG care are incorporata functia de spalare cu aburi si primesti CADOU o statie de calcat Tefal!”

 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

       1.1.      Campania promotionala " Cumpara o masina de spalat LG care are incorporata functia de spalare cu aburi si primesti CADOU o statie de calcat Tefal! " (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catreLG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913.

       1.2.      Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

       1.3.      Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.lgpromo.ro, subdomeniul www.lgpromo.ro/masinidespalatLG. De asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

       1.4.      Campania se va desfasura prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Carol Knappe, nr. 41, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, CIF RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, numita in cele ce urmeaza “Agentia”, in calitate de reprezentant al Organizatorului.

       1.5.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul cadoului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.lgpromo.ro/masinidespalatLG.

       1.6.      Organizatorul si Agentia vor fi numite in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

       1.7.      Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.  

       1.8.      Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

       2.1.      Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, pe website-ul www.lgpromo.ro, subdomeniul www.lgpromo.ro/masinidespalatLG in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

       2.2.      Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia, de pe teritoriul Romaniei, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, de catre orice persoana fizica a unui produs participant constand in masinile de spalat LG care au incorporata functia de spalare cu aburi, avand codurile definite in Sectiunea 5. in prezentul Regulament, Organizatorul ofera, cu titlu gratuit, participantilor care efectueaza o inscriere valida pe site-ul www.lgpromo.ro/masinidespalatLG, o statie de calcat Tefal Optimo GV4630 (denumit in prezentul Regulament „Cadou”),in valoare unitara de 499,90 lei, TVA inclus, denumita in continuare “Cadou”.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

       3.1.      Campania se va desfasura in perioada 01 iulie 2017, ora 00:00:00 – 31 august 2017, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

       3.2.      Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte Aditionale.

       3.3.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

       4.1.      La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, (denumiti in continuare ’’Participanti’’), cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

       4.2.      La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza facturii fiscale de achizitie a minim unui produs participant, indiferent de forma juridica a persoanei care face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale, etc).

       4.3.      Pentru facturile emise pe persoana fizica inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta pe persoana fizica inscrisa in rubrica Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala.

       4.4.      Organizatorul, Agentia si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra Cadoului primit in urma inscrierii in Campanie, cu o factura fiscala emisa pentru respectiva entitate juridica.

       4.5.      Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un Cadou se vor solutiona fara implicarea Organizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

       4.6.      La cererea expresa si neechivoca in scris a unui administrator a unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a radia din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o factura fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi indreptatita sa primeasca un Cadou din partea Organizatorului. Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

       4.7.      La aceasta Campanie Promotionala nu pot participa persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. In campanie vor fi incluse masinile de spalat care au incorporata functia de spalare cu aburi, avand codurile: F2J6WY0W, F2J6QY0W, F4J6TY0W, F4J7TY1W, F4J7VY2S, F4J6TG0W, F14U1JBS6, FH4A8FDH8N, produse importate / comercializate / distribuite de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti, denumite in continuare „Produse Participante”.

5.2. Produsele participante sunt importate / comercializate / distribuite de catre Societatea LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti, pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii Termeni

       6.1.      Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia cadoului participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului pentru a indeplini procedura de validare conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

       6.2.      Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

       6.3.      Website: www.lgpromo.ro/masinidespalatLG

  Mecanismul Campaniei

       6.4.      Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

         a.          Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in Perioada Campaniei, respectiv 01 iulie 2017 – 31 august 2017 (inclusiv),respectand conditiile de la Sectiunea 5.

         b.          Sa acceseze website-ul dedicat Campaniei promotionale www.lgpromo.ro/masinidespalatLG in perioada de Campanie, respectiv in perioada 01 iulie 2017 – 31 august 2017 (inclusiv);

          c.          Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, in perioada 01 iulie 2017, ora 00:00 – 31 august 2017, ora 23:59:59 (inclusiv),ce contine urmatoarele campuri:

             i.       campurile obligatorii corespunzatoare numelui si prenumelui;

           ii.        campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a prevalidarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a Cadoului;

          iii.       campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a prevalidarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a Cadoului;

          iv.        campurile obligatorii corespunzatoare adresei de livrare dupa cum urmeaza:

  • campul obligatoriu corespunzator judetului
  • campul obligatoriu corespunzator sectorului / localitatii
  • campul obligatoriu corespunzator tipului de strada
  • campul obligatoriu corespunzator strazii
  • campul obligatoriu corespunzator numarului strazii

            v.       campul obligatoriu corespunzator modelului Produsului Participant LG

          vi.        campul obligatoriu corespunzator magazinului, de unde a fost achizitionat Produsului Participant

        vii.       campurile obligatorii corespunzator numarului si datei facturii fiscale (data de achizitie),emisa in Perioada Campaniei, la cumpararea produsului participant;

      viii.       campul obligatoriu corespunzator incarcarii (uploadarii) facturii fiscale emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei. In prezenta Campaniei promotionala este obligatoriu incarcarea (uploadarea) facturii fiscale sub forma unei fotografii sau a unei copii scanata lizibila, prin care se dovedeste achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;

          ix.        sa bifeze obligatoriu acordul Participantului ca a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial si ca este de acord cu prevederile acestuia, Regulamentul Oficial fiind obligatoriu pentru toti participantii.  

            x.       sa bifeze obligatoriu acordul Participantului ca isi exprima consimtamantul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale; pentru termenii si conditiile Regulamentului;

          xi.        sa bifeze obligatoriu acordul Participantului ca declara pe propria raspundere ca pana la data achizitionarii produsului participant in Campanie, a implinit varsta de minim 18 ani, necesara participarii in prezenta Campanie.

        xii.       sa bifeze optionalacordul Participantului pentru comunicari comerciale ulterioare sub forma de marketing direct de la Organizator;

      xiii.        ulterior completarii campurilor participantul trebuie sa dea click pe butonul  “Inscrie-te”.

       6.5.      Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Inscrie-te”, participantului ii este afisat printr-un mesaj pop-up, confirmarea transmiterii catre Organizator a inscrierii.

       6.6.      Ulterior efectuarii unei inscrieri in Campanie, un e-mail de confirmare receptie inscriere va fi trimis participantilor pe adresa de e-mail pe care o completeaza in formular.

       6.7.      Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

       6.8.      Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii Cadoului, de a pastra factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata, pana la validarea finala si intrarea in posesie a Cadoului oferit de catre Organizator.

       6.9.      Daca un participant returneaza, din orice motiv, Produsul Participant in prezenta Campanie, pentru a carui achizitie a primit un Cadou conform Regulamentului, acesta este obligat sa returneze si Cadoul.

     6.10.     Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data o factura fiscala a unui Produs Participant achizitionat. In cazul in care un Participant achizitioneaza mai multe produse participante in perioada Campaniei, le poate inregistra pe toate cu datele sale personale si cu factura/facturile fiscale de achizitie corespunzatoare, cate o inscriere aferenta fiecarui produs participant si va primi cate un Cadou pentru fiecare inregistrare valida efectuata. Pentru achizitia unui Produs participant in Campanie se va acorda 1 (un) singur Cadou.

     6.11.     Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata pe site-ul Campaniei, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

     6.12.     Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

     6.13.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

     6.14.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Smartphone, etc. Aceste noi canale vor contine formular electronic de inscriere similar celui existent pe pagina de Campanie www.momentedelicioase.ro, iar aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, coduri bonus etc.

     6.15.     Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

           a.        pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

           b.       pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

            c.       pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

           d.       pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda Cadoul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

           e.        pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.


SECTIUNEA 7. CADOURILE SI VALOAREA ACESTORA

       7.1.      In cadrul acestei Campanii promotionale, pentru orice masina de spalat LG care are incorporata functia de spalare cu aburi, avand codurile definite in Sectiunea 5. in prezentul Regulament si care a fost inscrisa in Campanie conform conditiilor de la SECTIUNEA 6, se va  acorda automat, fara tragere la sorti, cate o statie de calcat Tefal Optimo GV4630 (denumit in prezentul Regulament „Cadou”) in valoare unitara de 499,90 RON TVA inclus.

       7.2.      Cadourile acordate in cadrul  Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte cadouri si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani.

 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORULUI SI  ACORDAREA CADOURILOR

       8.1.      Pana la validarea finala, un participant ce a fost extras drept castigator va fi numit ‘’potential castigator’’ si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare si  prevalidare electronica si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si la a pierde dreptul de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

Revendicarea si prevalidarea electronica

       8.2.      Inscrierile in cadrul Campaniei sunt verificate de reprezentantii Organizatorului intr-un termen de maxim 7 zile lucratoare de la data efectuarii acestora. Fiecare participant a carui inscriere a fost verificata va fi notificat prin e-mail, pe adresa de e-mail folosita la inscriere, in intervalul specificat anterior, pentru a fi informat daca inscrierea sa a fost corecta sau daca a fost invalidata pentru nerespectarea conditiilor din prezentul Regulament.

       8.3.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea Cadoului, totusi decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

       8.4.      In situatia in care documentele incarcate (upload-ate) nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor, respectiv lipsa copie / fotografie factura fiscala, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea.

       8.5.      Prevalidarile se vor efectua in mai multe transe pe toata durata Campaniei promotionale, fiecare inscriere fiind prevalidata in termen de maxim 35 de zile lucratoare de la data inscrierii in Campanie a produsului participant, dar nu mai devreme de 20 zile lucratoare de la data inscrierii in Campanie.

       8.6.      Participantii prevalidati vor fi informati prin e-mail, la adresa de e-mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la modalitatea de validare finala si predare a Cadoului, e-mailul continand toate informatiile si cerintele ce trebuiesc indeplinite in momentul livrarii Cadoului.

       8.7.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar a fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere, etc., fie ca este vorba despre Produsul participant sau factura fiscala in original ce demonstreaza achizitionarea Produsului participant in Campanie.

       8.8.      Corespondenta e-mail de la Organizator/Agentie catre participantii prevalidati se va realiza la adresele de e-mail mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie.

       8.9.      In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct sau prin intermediul Agentiei, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si prin intermediul telefonului la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie.

     8.10.     In situatia in care au fost respectate toate prevederile Regulamentului Oficial, mai exact etapa prevalidare a fost indeplinita cu succes de catre potentialul castigator, se va trece la validarea finala. 

Validarea finala si expedierea cadourilor

     8.11.     In termen de maxim 35 de zile lucratoare de la data inscrierii in Campanie a produsului participant, participantii care au efectuat inscrieri corecte sunt prevalidati si sunt calificati pentru a primi Cadoul.

     8.12.     Expedierea Cadourilor catre participantii prevalidati se va face in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data prevalidarii.

     8.13.     In cazul tuturor cadourilor, validarea finala va avea loc in momentul livrarii cadoului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa postala de livrare indicata de potentialul castigator in formularul online de inscriere in Campanie. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator, prin intermediul Agentiei, in Procesul Verbal de validare finala si atribuire a cadoului cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si datele inscrise in Campanie de pe factura fiscala, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata. Daca aceste date corespund, curierul, va preda cadoul potentialului castigator, iar cei doi vor semna Procesul Verbal de validare finala si atribuire a cadoului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitare de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate si mentionate in Procesul Verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau facturii fiscale, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului, factura fiscala solicitata, conform prezentului Reglament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, cadourile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

     8.14.     Organizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la inscriere pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia Cadoului si nici nu este obligat sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la alta adresa.

     8.15.     Validarea finala si predarea Cadoului se poate face doar daca participantul respecta intru totul urmatorele conditii cumulative:

            a.       prezinta agentului curier care va face livrarea Cadoului, factura fiscala, in original si nedeteriorata, a achizitiei Produsul participant in original (factura a carei copie a fost incarcata (upload-ata) in formularul online de inscriere);

           b.        prezinta agentului curier spre verificare cartea de identitate in original.

     8.16.     Dupa verificarea tuturor conditiilor de validare finala si constatarea de catre agentul curier a indeplinirii lor, agentul curier va preda participantului Cadoul primit din partea Organizatorului.

     8.17.     Predarea Cadoului va fi insotita de semnarea obligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire. Procesul Verbal va contine, printre altele, datele de identificare ale participantului, denumirea si valoarea Cadoului, o fotocopie a facturii fiscale incarcate de participant in formularul online de inscriere si date dintre cele care au fost mentionate si incarcate in formularul online de inscriere.

     8.18.     Daca toate conditiile prezentului Regulament Oficial au fost respectate, participantul poate fi considerat castigator final.

     8.19.     Participantii nu pot cere modificarea modelului, cantitatii, componenta, conditiilor si modului de acordare a cadourilor, iar acestea nu vor fi inlocuite cu alte beneficii si nici nu se va acorda contravaloarea lor in bani.

     8.20.     Cadourile vor fi insotite de Certificatele de garantie conform legislatiei in vigoare. Orice probleme ulterioare aparute cu privire la cadou, vor fi rezolvate exclusiv de catre Participant, prin intermediul retelelor de service autorizate de catre LG Electronics, conform Certificatului de garantie.

     8.21.     Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant atunci Cadourile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

     8.22.     Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Cadourile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organinelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

     8.23.     In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizare in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.

     8.24.     Validarea castigatorilor in cadrul Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

     8.25.     Castigatorul cadoului nu poate ceda Cadoul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

     8.26.     In cazul in care castigatorul Cadoului este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

     8.27.     Cadourile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

     8.28.     Livrarea tuturor Cadourilor se va face prin intermediul unor agenti curieri, folosind servicii de curierat rapid contractate de catre Agentie.

     8.29.     Lista castigatorilor si a cadourilor castigate va fi atasata pe website pe masura ce cadourile sunt validate final.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

       9.1.      Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului www.lgpromo.ro etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

       9.2.      Organizatorul si Agentia: a. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea Cadoului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului; b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea facturii fiscale a Produsului Participant ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in baza careia participantii au efectuat o inscriere; c. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu Cadoul, indiferent de natura acestor prejudicii.

       9.3.      Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele: a. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; b. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

       9.4.      Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia Cadoului.

       9.5.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba Obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide, fara ca Organizatorul sa aiba Obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

       9.6.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

       9.7.      Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

       9.8.      Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

       9.9.      Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului cadoul astfel obtinut sau de a solicita restituirea cadoului sau a contravalorii cadoului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

     9.10.     Dupa inmanarea cadoului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de cadoul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

     9.11.     In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie prin intermediul website-ului www.lgpromo.ro/masinidespalatLG , acestia pot apela infoline-ul Organizatorului de luni pana vineri, de la ora 09:00 la ora 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale),la numarul de telefon cu tarif standard 031/228.35.42 (tariful de apelare al acestui numar national este la valoare standard nationala in functie de reteaua din care este apelat).

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

     10.1.     Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de cadoul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit cadourilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     11.1.     Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

     11.2.     Astfel, Organizatorul garanteaza tuturor participantilor la Campanie, urmatoarele  drepturi:  dreptul  la informare, dreptul  de  acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

     11.3.     Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

     11.4.     Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; (b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (a) sau (b),daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.  Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

     11.5.     Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.  In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

     11.6.     Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii cadoului, conform legislatiei din Romania.

     11.7.     Scopurile constituirii bazei de date sunt: inscrierea in Campanie, identificarea si inscrierea castigatorilor, inmanarea premiului castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice si, pentru participantii care si-au oferit acordul in acest sens, informarea (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

     12.1.     Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.lgpromo.ro .

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

     13.1.     In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 15 septembrie 2017 (inclusiv).

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

     14.1.     Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

     14.2.     Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

     14.3.      In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

a.       Pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala;

b.      Avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a cadourilor;

c.       Tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d.      Orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

     14.4.     Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

     15.1.     Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

     15.2.     Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei www.lgpromo.ro sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

     15.3.     Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Syscom Digital SRL, cu respectarea prevederilor legale si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

 

Organizator

LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti

prin imputernicit

Syscom Digital S.R.L.