Regulamentul Oficial al Campaniei

"Cumperi un produs Electrolux, testezi si lasi un review”


Art. 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania "Cumperi un produs Electrolux, testezi si lasi un review” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de catre S.C. Flanco Retail S.A., societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building et 3, Voluntari, Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr: J23/513/2012, Cod Unic de Inregistrare 27698631 inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, reprezentata legal de domnul Dragos Sarbu, in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizator”).

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

Art. 2

DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 31.10.2017-28.11.2017, pe website-ul www.flanco.ro.

 

Art. 3

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice care a implinit varsta de 18 ani la data participarii, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

3.2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii companiilor implicate direct sau indirect in organizarea Campaniei, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv. 

 

Art. 4

MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru inscrierea la Campanie, participantii trebuie sa scrie un review la produsul marca Electrolux cumparat, in sectiunea Review-uri, existenta in pagina fiecarui produs de pe flanco.ro. Autorul review-ului trebuie sa fie logat in contul personal de pe Flanco.ro sau, in cazul in care nu are cont, sa isi creeze unul. Review-ul trebuie sa faca referire la un produs Electrolux, achizitionat exclusiv in perioada 15 mai – 27 noiembrie 2017, de pe flanco.ro.

Textul review-ului trebuie sa respecte indicatiile din sectiunea Parerea ta conteaza de pe flanco.ro, pentru a putea fi validat.

Nu exista o limita de review-uri per participant.

Saptamanal incepand cu data de 7.11.2017, se vor acorda:

-> retroactiv, premii garantate tuturor autorilor de review-uri validate transmise in perioada 31 octombrie 2017– 27 noiembrie 2017 si

-> 3 (trei) premii saptamanale oferite prin tragere la sorti autorilor de review-uri validate transmise in perioada 31 octombrie 2017 – 27 noiembrie 2017 dupa cum urmeaza:  

 

  • 3 premii oferite prin tragere la sorti efectuata in data de 07.11.2017 autorilor de review-uri validate transmise in perioada 31 octombrie 2017 – 6 noiembrie 2017 pentru produse cumparate in perioada 15 mai 2017 – 6 noiembrie 2017
  • 3 premii oferite prin tragere la sorti efectuata in data de 14.11.2017 autorilor de review-uri validate transmise in perioada 07.11.2017– 13.11.2017 pentru produse cumparate in perioada 15 mai 2017 – 13 noiembrie 2017
  • 3 premii oferite prin tragere la sorti efectuata in data de 21.11.2017 autorilor de review-uri validate transmise in perioada 14 noiembrie 2017 – 20 noiembrie 2017 pentru produse cumparate in perioada 15 mai 2017 – 20 noiembrie 2017
  • 3 premii oferite prin tragere la sorti efectuata in data de 28.11.2017 autorilor de review-uri validate transmise in perioada 21 noiembrie 2017 – 27 noiembrie 2017 pentru produse cumparate in perioada 15 mai 2017 – 27 noiembrie 2017

4.1.Organizatorul va acorda premiile, prin intermediul ELECTROLUX ROMANIA S.A., doar participantilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.2.In cazul in care se constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul participant va restitui Organizatorului contravaloarea premiului si, daca este cazul, cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

4.3.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva tentativelor de frauda, abuzurilor sau oricaror alte imprejurari care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

 

Art. 5

PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA

In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii, prin intermediul ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990.

Premii garantate, oferite saptamanal, in perioada Campaniei, in limita a 550 (cincisutecincizeci) de premii constand in solutii de curatare Electrolux, conform Anexa Regulament.

12 premii oferite prin tragere la sorti, cu ajutorul tragerilasorti.ro, cate 3 in fiecare saptamana, constand in Blender Electrolux Sport, in valoare de 200 (douasute) de lei bucata sau Fierbator Electrolux Creative Collection, in valoare de 260 (doua sute saizeci) de lei bucata. Tragerile la sorti se vor organiza comform planificarii descrise la Art 4.

Castigatorii vor fi anuntati saptamanal pe pagina de Facebook Flanco Romania.

Valoarea comerciala totala estimata a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 25.120 (douazecisicincidemiiosutadouazeci) RON.

5.1. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga o singura data unul din premiile oferite prin tragere la sorti.

5.2. Castigatorii vor fi anuntati ca au castigat pe adresa de e-mail cu care au inregistrat contul pe Flanco.ro, in termen de 3 (trei) zile de la efectuarea extragerii sau validarea review-ului scris pe site si trebuie sa furnizeze adresa pentru livrarea premiului in termen de 3 (trei) zile de la primirea mesajului. In caz contrar, premiul nu va mai fi livrat/inmanat, ramanand in proprietatea Electrolux.

5.3. Premiile nu sunt transmisibile, iar valoarea lor nu poate fi acordata in numerar.

5.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care adresa de e-mail nu este valida, e-mail-ul nu poate fi trimis, receptionat sau nu este citit.

5.5. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii lor conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

Art. 6

INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului,. 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, demararea, continuarea sau finalizarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora participantilor la Concurs in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la producere.

In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la plata vreunei sume cu titlul de despagubire catre participanti si/sau castigatori si/sau terti.

 

Art. 7

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin inscrierea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Organizator si de catre ELECTROLUX ROMANIA S.A. societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr 460, in scopurile prevazute in prezentul Regulament.

Organizatorul Campaniei are calitate de Operator privind datele cu caracter personal ale participantilor, transmitand Imputernicitului ELECTROLUX ROMANIA S.A., datele de identificare ale castigatorilor Campaniei, respectiv nume, prenume, adresa, numar telefon mobil.

Scopurile prelucrarii acestor date sunt: indepliniriea obligatiilor prevazute de prezentul regulament.

 

Societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., in calitate de partener al Organizatorului in prezenta Campanie, prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal, in calitate de Imputernicit primite in mod direct de la Operator.

Aceste date vor fi colectate, inregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase si prelucrate de catre societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., in scopurile Campaniei, respectiv: 

-indeplinirii obligatiilor fiscale ale societatii,

-in vederea indeplinirii obligatiilor din prezentul Regulament,

-in vederea inmanarii premiilor.

-in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.

Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului regulament, cat si refuzul de a i se inscrie numele pe lista facuta publica de Organizator/partener, il impiedica pe acesta sa indeplineasca obligatiile stabilite in prezentul regulament.

Operatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor prevazute in Legea 677/2001, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

7.1. La cererea scrisa a participantului, formulata in scris, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului in Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, etaj 3, Windsor Building, 077190, Ilfov fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului.

De asemenea, la cererea scrisa a castigatorilor, adresata Organizatorului sau pe e-mail la adresa social.media@flanco.ro, Organizatorul si partenerul sau, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A. se obliga dupa cum urmeaza:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa acceseze si sa intervina asupra datelor transmise ;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorul sau, dupa caz, partenerul sau va comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a persoanei vizate, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.

Dupa incheierea Campaniei, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator si de partenerul sau in legatura cu Campania vor fi distruse si/sau sterse in totalitate (in masura in care acestea nu se afla deja in posesia Organizatorului/partenerului si sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Campaniei, caz in care datele respective vor putea fi procesate in continuare de Organizator/partener in scopul in care au fost colectate).

 

Art. 8

LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA DISPUTELOR

Legea aplicabila este legea romana.

Eventualele diferende aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare nu este posibila, diferendul va fi deferit instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

 

Art. 9.

CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui câstigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.


Art. 10

TAXE SI IMPOZITE

Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Concursului se va realiza de catre ELECTROLUX ROMANIA S.A, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Art. 11 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

 

S.C. Flanco Retail S.A.,

_______________

Dragos Sirbu

Director General