Regulamentul Oficial al Campaniei

"Cumperi un produs Electrolux, testezi si lasi un review”


Art. 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania "Cumperi un produs Electrolux, testezi si lasi un review” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de catre Flanco Retail S.A., societate cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building et 3, Voluntari, Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr: J23/513/2012, Cod Unic de Inregistrare 27698631 inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, reprezentata legal de domnul Dragos Sarbu, in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizator”).

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

Art. 2

DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 30.03.2018-27.04.2018, pe website-ul www.flanco.ro.

 

Art. 3

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice care a implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei, inclusiv in data de 30.03.2018.   

3.2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii companiilor implicate direct sau indirect in organizarea Campaniei, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv. 

 

Art. 4

MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru inscrierea la Campanie, participantii trebuie sa scrie un review la produsul marca Electrolux cumparat, in sectiunea Review-uri, existenta in pagina fiecarui produs de pe flanco.ro. Review-ul trebuie sa faca referire la un produs Electrolux, achizitionat exclusiv in perioada 1 decembrie 2017 – 27 aprilie 2018, de pe flanco.ro.

Textul review-ului trebuie sa respecte indicatiile din sectiunea Parerea ta conteaza de pe flanco.ro, pentru a putea fi validat.

Fiecare comparator poate trimite un singur review pentru un produs cumparat pe durata campaniei. In cazul in care un cumparator trimite mai mult de un review pentru un produs cumparat, va fi acceptat, si deci inscris in campanie, doar primul review trimis.

 

Saptamanal, incepand cu data de 6 aprilie 2018, se vor acorda:

 5 (cinci) premii saptamanale, constand in electrocasnice mici Electrolux, oferite prin tragere la sorti autorilor de review-uri validate transmise in perioada 30 martie 2018 – 27 aprilie 2018, dupa cum urmeaza:  

 

  • 5 premii oferite prin tragere la sorti, efectuata in data de 06.04.2018, autorilor de review-uri validate transmise in perioada 30 martie 2018 – 5 aprilie 2018 pentru produse cumparate in perioada 1 decembrie 2017 – 5 aprilie 2018
  • 5 premii oferite prin tragere la sorti, efectuata in data de 13.04.2018, autorilor de review-uri validate transmise in perioada 6 aprilie 2018 – 12 aprilie 2018 pentru produse cumparate in perioada 1 decembrie 2017 – 12 aprilie 2018
  • 5 premii oferite prin tragere la sorti, efectuata in data de 20.04.2018, autorilor de review-uri validate transmise in perioada 13 aprilie 2018 – 19 aprilie 2018 pentru produse cumparate in perioada 1 decembrie 2017 – 19 aprilie 2018
  • 5 premii oferite prin tragere la sorti, efectuata in data de 28.04.2018, autorilor de review-uri validate transmise in perioada 20 aprilie 2018 – 27 aprilie 2018 pentru produse cumparate in perioada 1 decembrie 2017 – 27 aprilie 2018

 

4.1.Organizatorul va acorda premiile, prin intermediul ELECTROLUX ROMANIA S.A., doar participantilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.2.In cazul in care se constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul participant va restitui Organizatorului contravaloarea premiului si, daca este cazul, cheltuielile aferente suportate de Organizator, pentru livrarea premiului.

4.3.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva tentativelor de frauda, abuzurilor sau oricaror alte imprejurari care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Art. 5

PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA

In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii, prin intermediul ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990:

20 de premii oferite prin tragere la sorti, cu ajutorul tragerilasorti.ro, cate 5 in fiecare saptamana, constand in:

4 buc PerfectMix Blender ESB2300, 269 lei bucata

 

4 buc Cafetiera CREATIVE COLLECTION EKF5300, 279 lei bucata

 

4 buc Toaster CREATIVE COLLECTION EAT5300, 279 lei bucata

4 buc Mixer cu accesorii ESTM3400, 219 lei bucata

4 buc Mixer cu bol ESM3300, 279 lei bucata

Tragerile la sorti se vor organiza comform planificarii descrise la Art 4.

Castigatorii vor fi anuntati saptamanal pe pagina de Facebook Flanco Romania.

Valoarea comerciala totala estimata a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 5300 (cincimiitreisute) lei.

5.1. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga o singura data unul din premiile oferite prin tragere la sorti.

5.2. Castigatorii vor fi anuntati ca au castigat pe adresa de e-mail cu care au inregistrat contul pe Flanco.ro, in termen de 3 (trei) zile de la efectuarea extragerii sau validarea review-ului scris pe site si trebuie sa furnizeze adresa postala pentru livrarea premiului in termen de 3 (trei) zile de la primirea mesajului. In caz contrar, premiul nu va mai fi livrat/inmanat, ramanand in proprietatea Electrolux.

5.3. Premiile nu sunt transmisibile, iar contravaloarea lor nu poate fi acordata in  bani sau alte produse.

5.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care adresa de e-mail nu este valida, e-mail-ul nu poate fi trimis, receptionat sau nu este citit.

5.5. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii lor conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de a primi premiul. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile respective.

 

 

Art. 6

INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului,. 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, demararea, continuarea sau finalizarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora participantilor la Concurs in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la producere.

In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la plata vreunei sume cu titlul de despagubire catre participanti si/sau castigatori si/sau terti.

 

Art. 7

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin inscrierea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Organizator si de catre ELECTROLUX ROMANIA S.A. societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr 460, in scopurile prevazute in prezentul Regulament.

 

Organizatorul Campaniei are calitate de Operator privind datele cu caracter personal ale participantilor, transmitand Imputernicitului ELECTROLUX ROMANIA S.A., datele de identificare ale castigatorilor Campaniei, respectiv nume, prenume, adresa, numar telefon mobil.

Scopurile prelucrării acestor date sunt: indepliniriea obligatiilor prevazute de prezentul regulament.

 

Societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., in calitate de partener al Organizatorului in prezenta Campanie, prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal, in calitate de Imputernicit, date primite in mod direct de la Operator.

Aceste date vor fi colectate, inregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase si prelucrate de catre societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., in scopurile Campaniei, respectiv: 

-indeplinirii obligatiilor fiscale ale societatii,

-in vederea indeplinirii obligatiilor din prezentul Regulament,

-in vederea inmanarii premiilor.

-în scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii.

Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului regulament, cat si refuzul de a i se inscrie numele pe lista facuta publica de Organizator/partener, il impiedica pe acesta sa indeplineasca obligatiile stabilite in prezentul regulament.

Operatorul se obligă să respecte drepturile participanţilor prevăzute în Legea 677/2001, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 

10.4. La cererea scrisă a participantului, formulata in scris, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului in Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, etaj 3, Windsor Building, 077190, Ilfov fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului.

De asemenea, la cererea scrisa a castigatorilor, adresata Organizatorului sau pe e-mail la adresa social.media@flanco.ro, Organizatorul si partenerul sau, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A. se obligă după cum urmează:

 

- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa acceseze si sa intervina asupra datelor transmise ;

- să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorul sau, dupa caz, partenerul sau va comunica masurile adoptate / informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a persoanei vizate, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.

Dupa incheierea Campaniei, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator si de partenerul sau in legatura cu Campania vor fi distruse si/sau sterse in totalitate (in masura in care acestea nu se afla deja in posesia Organizatorului/partenerului si sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Campaniei, caz in care datele respective vor putea fi procesate in continuare de Organizator/partener in scopul in care au fost colectate).

 

Art. 8

LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA DISPUTELOR

Legea aplicabila este legea romana.

Eventualele diferende aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare nu este posibila, diferendul va fi deferit instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

 

Art. 9.

CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelui câștigătorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

Art. 10

TAXE SI IMPOZITE

Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Concursului se va realiza de catre ELECTROLUX ROMANIA S.A, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Art. 11 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

 

Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a fost semnat astazi, 29 martie 2018.

 

Flanco Retail S.A.,

_______________

Dragos Sirbu

Director General