REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Dimineti extraordinare”

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Dimineti extraordinaredenumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A. cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, legal reprezentata prin  Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania  se desfasoara in mediul online in perioada 15 iunie – 22 iunie 2018.


3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania “Dimineti extraordinare” poate participa orice persoana fizica care acceseaza, pe durata Campaniei, pagina oficiala de Facebook Flanco Romania: https://www.facebook.com/Flanco.Ro, in perioada 15 iunie – 22 iunie 2018 si raspunde cerintelor din postarea de concurs, mentionate mai jos. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie romana,  avand varsta de 18 ani implinita la data de 15 iunie 2018, sau cu varsta de peste 18 ani la data de 15 iunie 2018.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea, conform formularului de inscriere.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele pana la  gradul al patrulea  al acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata si care indeplineste conditiile de participare trebuie sa acceseze pagina de Facebook Flanco Romania www.facebook.com/Flanco.Ro si sa raspunda provocarii lansate cu un comentariu la postarea de concurs, in perioada 15 iunie 2018 – 22 iunie 2018.

 Participantii la concurs trebuie sa mentioneze in comentariu la postarea concurs ce solutie pentru prepararea cafelei cu lapte li se potriveste si ce sortiment de cafea Nespresso ar alege pentru prepararea acesteia.

 Sunt acceptate numai comentariile care respecta criteriile solicitate si explicate mai sus. Vor fi descalificate toate comentariile care nu sunt in conformitate cu termenii si conditiile de utilizare a paginii si a platformei de socializare www.facebook.com si cu celelalte prevederi ale acestui Regulament Oficial.

Sub nicio forma nu sunt admise comentarii care prezinta un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri/practici etc.         

4.2. O persoana se poate inscrie o singura data in Campanie, postand un singur comentariu la postarea de concurs.

 

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

4 (patru) produse Black Aeroccino Milk Frother, 240 ml , negru avand valoarea de 287. LEI TVA inclus/produs

Valoarea totala a premiilor este de 1148 (omieosutapatruzecisioptdelei) lei cu T.V.A. inclus.

Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1. Castigatorii vor fi extrasi in ziua de joi, 25 iunie, dintre participantii inscrisi in Campanie in perioada 15 iunie 2018 – 22 iunie 2018. Se vor extrage 4 (patru) castigatori si 4 (patru) rezerve.

6.2. Castigatorii/rezervele sunt extrase folosind serviciul www.tragerilasorti.ro

6.3. Organizatorul va contacta prin intermediul unui mesaj privat pe Facebook castigatorii, in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la desemnarea acestuia. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa raspunda mesajului primit de la Organizator, data limita pentru revendicarea premiului este de 3 (trei) zile calendaristice de la data trimiterii mesajului de informare din partea Organizatorului. Daca in urma acestei incercari, castigatorii nu pot fi contactati, sau daca refuza premiul, se vor desemna alti castigatori (rezervele),acestia fiind cei care au fost extrasi imediat dupa castigatori.  Daca in urma acestei incercari, niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, premiile se vor anula.

6.4 Numele castigatorilor Campaniei vor fi publicate pe pagina de Facebook Flanco Romania - https://www.facebook.com/Flanco.Ro, urmand ca acestia sa trimita prin mesaj privat, pe pagina de Facebook Flanco Romania, numele complet, adresa si numarul de telefon, date necesare pentru livrarea premiului castigat.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea castigatorilor se va face pe baza contului de Facebook cu care au participal la concurs.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum si la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov .

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei „Dimineti extraordinare” Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei “ Dimineti extraordinare” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

 12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata, are conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE  urmatoarele  drepturi: 

Dreptul de acces: dreptul de a i se comunica, la cerere, daca Datele cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopul Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele cu caracter personal. Dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, se poate percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea Organizatorului rectificarea Datelor cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, persoana vizata are dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a solicita Organizatorului stergerea  Datelor cu caracter personal.

Dreptul la restrictionare: dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Organizator doar in anumite scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele cu caracter personal furnizate, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

Dreptul de a obiecta: dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia persoanei vizate, in orice moment, fata de Prelucrarea Datelor cu caracter personal de catre Organizator, si se poate solicita Organizatorului sa nu mai prelucreze Datele cu caracter personal ale persoanei vizate. Daca persoana vizata isi exercita dreptul la obiectie, Organizatorul nu va mai prelucra Datele cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca Prelucrarea Datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata poate contacta in orice moment Responsabilul Organizatorului cu protectia datelor prin transmiterea solicitarii prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa:  data.protection@flanco.ro sau

– prin posta sau curier la adresa: soseaua Bucuresti – Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 3, Voluntari, Judetul Ilfov – cu mentiunea in atentia Responsabilului Flanco cu protectia datelor.     

Persoana vizata are dreptul sa depuna o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro


14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date .

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

 

Organizatorul Campaniei

„Dimineti extraordinare”

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General, Dragos Sirbu