REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Drum cu prioritate in Flanco Baneasa”

 

 

 

1.    ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului „Drum cu prioritate in Flanco Baneasa” denumit in continuare „Concursul” este S.C. FLANCO RETAIL S.A. cu sediul in Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 3, Judetul Ilfov, avand codul de inregistrare fiscala RO27698631, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J23/513/2012, avand notificarea inregistrata la ANSPDC cu numarul: 18793, telefon: 021/203.81.00, fax: 021/203.81.04, reprezentata prin Director General – Dragos Sirbu.


2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

2.1. Concursul „Drum cu prioritate in Flanco Baneasa” se desfasoara in magazinul Flanco din Baneasa (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 44C, sector 1, Bucuresti),in data de 17.11.2016, in intervalul orar 16:00-19:00.

 

3. PARTICIPANTI

Concursul este accesibil tuturor persoanelor in varsta de peste 18 ani care sunt prezente in magazin pe 17.11.2016, intre orele 16.00-19.00 si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

O persoana se poate inscrie doar o singura data in Concursul „Drum cu prioritate in Flanco Baneasa”.

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI

In intervalul 16:00-19:00, in magazin, se va prezenta si difuza live emisiunea radio „Drum cu prioritate” a statiei Europa FM.

Concursul va fi anuntat live la Europa FM in intervalul 17.00-18.00. In intervalul 18.00-19.00 persoanele din magazin vor fi invitate sa participe la Concurs.

Pe un televizor din magazin vor fi proiectate 5 intrebari. Persoanele care doresc sa participe au la dispozitie 5 minute sa raspunda la cele 5 intrebari, completand un formular de participare.

Pe formularul de participare se completeaza datele personale (nume, prenume, telefon) si raspunsurile la intrebari.

Persoana cu cele mai multe raspunsuri corecte va castiga premiul. Daca sunt mai multe persoane care au raspuns corect la toate intrebarile, se face tragere la sorti de catre prezentatorul emisiunii radio „Drum cu prioritate”. Se extrage un castigator si o rezerva.

 

5. PREMIU

5.1. Premiul Concursului este:

1 x Soundbar Philips HTL3110B/12 in valoare unitara de 599,99 (cincisutenouazecisinouavirgulanouazecisinoua) lei cu TVA.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

6.1. Castigatorul Concursului va fi desemnat conform art.4, din prezentul regulament.

6.2.Premiul Concursului se va acorda pe loc in magazinul Flanco Baneasa, in data de 17.11.2016. In cazul in care castigatorul nu mai este prezent in incinta magazinului va fi contactat telefonic in decursul a o ora de la  ora anuntarii castigatorului, daca nu poate fi contactat premiul se va acorda rezervei extrase.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte, produse.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Validarea castigatorului se va face pe baza unui document valid de identitate respectiv carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015  privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul http://www.flanco.ro/regulamente-promotii, dar si la sediul Organizatorului si in magazinul Flanco Baneasa.

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

11.2. Daca intervine   o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Concursului existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul http://www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CONCURSULUI

12.1. Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Concursului.


13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la acest Concurs confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal, inclusiv imaginea acestuia sa poata fi facute publice si folosite de Organizator in scopul indeplinirii obligatiilor aferente prezentului Concurs.

13.2. Prin participarea la Concurs, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie procesate de Organizator pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor adulti si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.6. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.7. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

 

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

 16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Concurs in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxin 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Concurs. 

17.2. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Concursului in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul http://www.flanco.ro/, in magazinul Flanco Baneasa sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 3, Judetul Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Concursului (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Concursului etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului inainte cu 24 (douazecisipatru) de ore de a intra in vigoare prin intermediul website-ului http://www.flanco.ro/.

 

Organizatorul Concursului

„Drum cu prioritate in Flanco Baneasa”

S.C. FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General,

Dragos Sirbu