Regulament

cu privire la desfasurarea campaniei

“Esti urmaritor.Esti castigator”

08 – 18  martie 2021


I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:

Organizatorul campaniei “Esti urmaritor.Esti castigator”, (denumita in continuare“Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de dl. Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura pe pagina de Instagram Flanco, https://www.instagram.com/flancoro, in perioada 08.03.2021 ora 00:00 - 18.03.2021 ora 23.59, astfel:

III. PARTICIPANTII

 • Campania se adreseaza oricarei persoane fizice cu cetatenie romana, care are cel putin varsta de 18 ani impliniti de la data inceperii Campaniei, 8 martie 2021, si este urmaritor Instagram Flanco(https://www.instagram.com/flancoro)
 • Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

IV. MECANISMUL CAMPANIEI

 1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata care indeplineste conditiile de participare, mentionate la pct. III, trebuie sa:
 • Urmareasca pagina de Instagram Flanco(https://www.instagram.com/flancoro);
 • Contul de Instagram de pe care urmareste pagina de Instagram Flanco sa fie public;
 • Sa eticheteze in comentarii 1 cont de Instagram real;
 • Sa distribuie postarea Campaniei pe Story.
 • Urmaritorilor care comenteaza de mai multe ori la Campanie, le va fi luat in considerare doar un comentariu
 1. Toate comentariile sunt moderate si nu sunt admise comentarii care prezinta un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri, bunei-credinte sau ordinii publice, conform mentiunilor din sectiunea Termeni si Conditii de pe www.flanco.ro.  
 2. Campania va fi promovata prin intermediul canalului de Facebook Flanco Romaniahttps://www.facebook.com/Flanco.Ro/; prin intermediului paginii de Instagram Flanco,https://www.instagram.com/flancoro si prin newsletterele Flanco

V. PREMII

 • In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
  • Locul 1: voucher in valoare de 150 lei TVA inclus
  • Locul 2: voucher in valoare de 100 lei TVA Inclus
  • Locul 3: voucher in valoare de 50 lei TVA Inclus

VI. Conditii utilizare voucher

 • Valabilitatea voucherului este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii lor.
 • Voucher-ul poate fi cumulat cu discounturi și oferte promoționale însă nu este cumulabil cu alte vouchere Rabla sau de altă natură acordate de Flanco Retail S.A. indifferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fără a se limita la carduri/bonuri valorice/vouchere aferente altor campanii publicitare) exceptand ofertele de rate
 • Voucher-ul se poate utiliza la achiziția de produse pe Flanco.ro În cazul în care valoarea voucher-ului depășește valoarea produsului achiziționat nu se acordă rest. În cazul în care valoarea voucher-ului este mai mica decât valoarea produsului achiziționat se va achita diferența de preț.

VII. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 • Premiile vor fi acordate  prin tragere  la sorti realizata  prin intermediul www.tragerilasorti.ro, fiecare tragere la sorti urmand a se  organiza conform planificarii descrise la Art 4.
 • Acordul de confidentialitate si Termenii si conditiile acestui serviciu, www.tragerilasorti.ro pot fi consultate pe pagina de web a acestuia.
 • Numele castigatorilor va fi anuntat incepand cu data de 18 martie 2021, in termen de 3 zile lucratoare, printr-un mail din partea Flanco Retail S.A.
 • In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga o singura data unul din premiile oferite prin tragere la sorti.
 • Castigatorii vor fi anuntati ca au castigat prin intermediul unui mesaj privat pe Instagram, in termen de 3 zile lucratoare de la efectuarea extragerii si trebuie sa furnizeze adresa de email si numarul de telefon pentru a fi contactat de catre Echipa Flanco pentru furnizarea voucher-ului in 24 de ore. In caz contrar, premiul va fi atribuit castigatorului de rezerva. In cazul in care nici acesta nu poate fi contactat si nu va confirma adresa pentru trimiterea voucher-ul, acesta nu va mai fi inmanat, ramanand in proprietatea Organizatorului.
 • Contravaloarea voucherelor nu poate fi acordata in bani sau alte produse.
 • Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care adresa de e-mail nu este valida, e-mail-ul nu poate fi trimis, receptionat sau nu este citit.
 • In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de voucher sau in cazul imposibilitatii validarii lui, conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de a primi premiul. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile respective.

VIII. VALIDAREA CASTIGATORILOR

Validarea castigatorilor se face pe baza conditiilor mentionate la punctul IV.

IX. TAXE SI IMPOZITE

 • Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Concursului se va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

X. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 • Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum și la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov .

XI. FORTA MAJORA

 • Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 • Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei " Esti urmaritor.Esti castigator” Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.
 • Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  " Esti urmaritor.Esti castigator”, la postarea de Instagram a Campaniei, existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 • Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

XII. INCETAREA CAMPANIEI

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectiva.
 • Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

XIII. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 • Datele colectate automat sunt cele utilizate pe platforma Instagram, respectiv id-ul de instagram si numele contului; in cazul castigatorilor si adresa de email.
 • Scopurile de prelucrare sunt: derularea Campaniei, selectarea castigatorilor prin tragere la sorti si livrarea premiilor catre castigatori. Acestora li se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa de email si numarul de telefon, date necesare transmiterii premiilor, sunt cele conectate la contul de client de pe www.flanco.ro.
  Prelucrarea datelor are loc conform art. 6 alin. 1 lit. (a) si lit. (c) din RGPD.
 • Participantilor la Campanie si Castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.
 • Organizatorul poate face publice informatiile privind numele castigatorilor si orice alte date pe care le considera necesare in baza art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD.
 • Participantii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, Voluntari judetul Ilfov sau catre dataprotection@flanco.ro. Vom raspunde cererilor dvs. in termen de o luna de zile, ca regula. Pentru mai multe detalii puteti consulta Politica de date personale accesand Prelucrarea Datelor Personale.
 • Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)

XIV. TEMEIUL LEGAL

 • Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
XV. LITIGII
 • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.
 • Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

XVI. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la momentul desemnararii castigatorilor, care se face pe baza conditiilor mentionate la punctul IV. Acest moment va fi anuntat in textul postarii Campaniei. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

XII. ALTE REGLEMENTARI

 • In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .
 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
 • Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

 

Organizatorul Campaniei "Esti urmaritor.Esti castigator

FLANCO RETAIL S.A

Director General, Dragos Sirbu