REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Flanco te provoaca la Electro-Love”

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Flanco te provoaca la Electro-Love”, denumita in continuare „Campania” este S.C. FLANCO RETAIL S.A. cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, legal reprezentata prin  Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania  se desfasoara in mediul online in perioada 10 februarie 2017 - 14 februarie 2017.


3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania “Flanco te provoaca la Electro-Love” poate participa orice persoana fizica care acceseaza, pe durata Campaniei, pagina de facebook Flanco: https://www.facebook.com/Flanco.Ro, tab-ul “Flanco te provoaca la Electro-Love”, completeaza datele solicitate, in perioada 10 februarie 2017 – 14 februarie 2017, raspunde la intrebarile din Quiz si se aboneaza la newsletter-ul Flanco. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie româna si sa fi implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei, inclusiv 10.02.2017.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea, conform formularului de inscriere.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.


4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata si care indeplineste condiČ›iile de participare trebuie sa acceseze pagina de facebook Flanco, tab-ul “Flanco te provoaca la Electro-Love” sa completeze datele solicitate, si sa raspunda la intrebarile din Quiz, in perioada 10 februarie 2017 - 14 februarie 2017 si sa se aboneze la newsletter-ul Flanco (prin bifarea casutei prin care se solicta acest lucru).

4.2. O persoana se poate inscrie o singura data in Campanie.

 

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

Premiul 1. O (una) perie rotativa Rowenta CF9220D0, 1000 W, 2 accesorii CF9220D0, 249.99 LEI TVA inclus

Premiul 2. Un (unu) aparat de tuns Rowenta Expertise TN3400F0, 0.5-15 mm, 30 Trepte TN3400F0, 169.99 LEI TVA inclus

Preimul 3. Un (unu) Blender Tefal BL1A0D38, 0.6 l, 300 W, 1 viteza BL1A0D38, 189.99 LEI TVA inclus

Valoarea totala a premiilor este de 609.97 lei (sasesutenoualeisinouazecisisaptebani) lei cu T.V.A. inclus.

Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1. Castigatorii vor fi extrasi in ziua de miercuri, 15 februarie, dintre participantii inscrisi in Campanie in perioada 10 februarie 2017 - 14 februarie 2017. Se vor extrage 3 castigatori si 3 rezerve.

6.2. Castigatorii/rezervele sunt extrase folosind serviciul www.tragerilasorti.ro

6.3. Daca, inainte de extragere, participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul Organizatorului, acesta nu va mai participa  la Campanie si, implicit, la extragere.

6.4. Organizatorul va contacta prin e-mail castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la inscrierea in Campanie, in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea acestuia. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa raspunda email-ului primit de la Organizator, data limita pentru revendicarea premiului este de 2 (doua) zile calendaristice de la data trimiterii email-ului de informare din partea Organizatorului. Daca in urma acestei incercari, castigatorii nu pot fi contactati, sau daca refuza premiul, se vor desemna alti castigatori (rezervele),acestia fiind cei care au fost extrasi imediat dupa castigatori.  Daca in urma acestei incercari, niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, premiile se vor anula.

6.5 Numele castigatorilor Campaniei vor fi publicate pe pagina de Facebook Flanco Romania - https://www.facebook.com/Flanco.Ro, imediat dupa ce acestia din urma vor confirma primirea premiului.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1. Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea castigatorilor se va face pe baza adresei de email si a documentelor valide de identitate respectiv carte/buletin de identitate sau pasaport;

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum si la sediul Organizatorului.

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei “Flanco te provoaca la Electro-Love, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei “Flanco te provoaca la Electro-Love” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

 12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Completarea datelor personale de catre castigatori in procesul verbal de predare primire a premiilor reprezinta acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de Organizator.

13.2. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.3. In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga:

• sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;

• sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;

• sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

13.4. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.5. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, Voluntari judetul Ilfov. 


14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunČ›area numelui câstigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

 

Organizatorul Campaniei

Flanco te provoaca la Electro-Love

S.C. FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General, Dragos Sirbu