Regulamentul oficial al campaniei promotionale 

„Hotpoint - 5 ani garantie" in perioada 1 februarie 2020 – 31 ianuarie 2021


1. Organizatorul:
Organizatorul campaniei promotionale “Hotpoint - 5 ani garantie”, editia 2020-2021 este societatea „Whirlpool Romania” S.R.L., cu sediul în mun. Bucuresti, sector 2, str. Dinu Vintila nr. 11,  cladirea Eurotower, et. 18, cod unic de înregistrare fiscala nr. RO8223504, denumita în continuare „Whirlpool”. Campania se desfasoara prin intermediul societatii “Transform Marketing Events” S.R.L., cu sediul în mun. Bucuresti, str. Dr. Burghelea nr. 18, parter, ap. 1, sector 2, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14003/2005, avand cod unic de înregistrare fiscala nr. RO17863537, în calitate de co organizator.

Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promotionala, cumparatorii (denumiti în continuare si ‘participantii’) accepta integral prevederile prezentului Regulament. Pe parcursul derularii campaniei, Whirlpool Romania îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, modificarile urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul website-urilor www.hotpoint.ro  sau www.5anigarantie.ro.  

2. Dreptul de participare:
La campania promotionala “Hotpoint - 5 ani garantie” (‘Campania’) are dreptul sa participe orice cumparator de produs sub marca Hotpoint (utilizator final) persoana fizica majora sau persoana juridica, cu domiciliul stabil / sediul social în Romania.

 

Un cumparator poate participa la aceasta Campanie cu oricate produse achizitionate, pe durata si în aria sa de desfasurare, cu conditia ca produsul/ele respectiv/e sa fie cumparate de la magazinele agreate de catre Whirlpool. In caz contrar, la solicitarea eventuala a unei reparatii, firma de service poate refuza interventia în conditiile garantiei extinse.


3. Durata promotiei si aria de desfasurare:
Campania promotionala “Hotpoint - 5 ani garantie” se desfasoara în perioada 1 februarie 2020– 31 ianuarie 2021, pe teritoriul Romaniei, în magazinele fizice si pe website-urile distribuitorilor care comercializeaza produse electrocasnice Hotpoint.

Acordarea garantiei extinse se face numai pentru produsele cumparate în acest interval de timp. Înregistrarea si revendicarea garantiei extinse se pot face în perioada 1 februarie 2020 – 31 martie 2021 pe site-ul www.5anigarantie.ro sau prin posta, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data achizitiei produselor, înscrisa pe factura.

4. Produse participante:
In aceasta promotie sunt eligibile toate produsele sub marca Hotpoint achizitionate numai în aceasta perioada, de pe teritoriul Romaniei,  si în conditiile de mai sus, descrise in formularul online  aflat la adresa http://5anigarantie.ro.

Campania se refera numai la produse noi, în ambalaj original; produsele resigilate nu pot face obiectul acestei campanii.

 


5. Mecanismul campaniei promotionale: 
5.1. Pentru a participa la aceasta promotie cumparatorii trebuie sa cumpere în perioada 1 februarie 2020 - 31 ianuarie 2021 produsele mentionate la articolul 4 al prezentului regulament si apoi sa înscrie datele personale si ale produsului/elor achizitionat/e pe formularul online aflat la adresa http://5anigarantie.ro.

5.2. In cazul în care nu au posibilitatea sa completeze formularul online, cumparatorii pot trimite o copie a facturii de achizitie catre Whirlpool, la adresa sa din Bucuresti, sector 2, str. Dinu Vintila nr. 11, cladirea Eurotower, et. 18, sau pot telefona la numarul 0219914.

In aceste situatii, cumparatorul trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului o copie a facturii sau datele de pe aceasta, împreuna cu urmatoarele date personale si de pe eticheta produsului:

- nume, prenume, orasul si judetul de resedinta;

- telefonul si/sau adresa de email de contact;

- tipul si modelul produsului, precum este înscris pe factura sau în documentele însotitoare;

- numarul unic de serie S/N, imprimat pe eticheta produsului, situata în locuri accesibile la utilizare. Acest numar este format din doisprezece cifre;

- numarul unic de service 12NC, imprimat pe produs pe aceeasi eticheta împreuna cu numarul S/N. Acest numar este format din doisprezece cifre;

5.3. In urma completarii formularului online de catre cumparator, de catre reprezentantii magazinului sau ai Organizatorului, va fi transmisa o confirmare automata catre adresa de email înscrisa în formular, precum ca a fost activata garantia extinsa pentru produsul/e respectiv/e.

Confirmarea automata va contine de asemenea un cod unic alfanumeric - format din 6 (sase) cifre/litere - care trebuie pastrat împreuna cu factura de achizitie pentru eventualitatea solicitarii unei interventii de service în perioada de garantie extinsa.

Drept urmare, nu este necesar a fi emis un nou document tiparit drept certificat suplimentar de garantie, altul decat cel pentru garantia legala de 2 ani.

5.4. In cazul în care cumparatorul nu are o adresa de email, se poate adresa catre Organizator la numarul de telefon 0219914 pentru asistenta în activarea garantiei extinse.

5.5. In momentul solicitarii unei reparatii în perioada de garantie extinsa, reprezentantii companiei de service agreate de Whirlpool au posibilitatea sa verifice conformitatea datelor înscrise în formularul online, privitoare la cumparator si la produsul cumparat.

In cazul în care aceste date nu coincid cu cele de pe documentele prezentate, reprezentantii companiei de service pot refuza reparatia produsului în cadrul garantiei extinse.

6. Responsabilitate: 
Organizatorul campaniei va acorda garantia extinsa în conformitate cu prevederile prezentului regulament si în conditiile generale de garantie descrise în certificatul de garantie legala de 2 ani, primit de cumparator împreuna cu factura produsului. Prevederile regulamentului si conditiile generale de garantie trebuie respectate de cumparator integral pentru a beneficia de garantia extinsa pe întreaga perioada de 5 ani.

Prin transmiterea datelor personale si de achizitie prin posta sau online, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea documentelor transmise prin posta sau online sau pentru neîndeplinirea integrala de catre cumparator a conditiilor de participare în campania promotionala.

7. In situatia în care in perioada de garantie un produs este inlocuit cu un altul nou, perioada de garantie a produsului nou este de 2 ani de la data inlocuirii acestuia sau cel mult pana la expirarea perioadei de extragarantie calculata de la momentul achizitiei initiale (data vanzarii produsului initial).


8. Prelucrarea datelor personale ale participantilor persoane fizice: 
Whirlpool Romania s.r.l. este înregistrata ca operator de date cu caracter personal pe http://dataprotection.ro,  sub numarul 16405.

 

Transform Marketing Events s.r.l. este înregistrata ca operator de date cu caracter personal pe http://dataprotection.ro,  sub numarul 30046.

 

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  • NUME
  • PRENUME
  • SEX
  • E-MAIL
  • TELEFON
  • ADRESA

 

8.2. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor în mod legal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu urmatoarele scopuri:

  • pentru organizarea si desfasurarea Campaniei: validarea participantilor, emiterea codului unic de garantie extinsa, îndeplinirea obligatiilor decurgand din garantia extinsa.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru derularea Campaniei, iar datele vor fi prelucrate în temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Refuzul furnizarii datelor va avea drept consecinta imposibilitatea respectarii cerintelor de desfasurare si, implicit, anularea participarii la Campanie.

  • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Organizator, inclusiv in legatura cu masurarea satisfactiei de utilizare  a acestor produse si servicii.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. 

 

8.3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de catre Organizator vor fi dezvaluite partial sau integral, Imputernicitilor din tabelul cu firmele implicate în Campanie, a se vedea Anexele 1 si 3,  precum si autoritatilor, în cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatie.

 

De asemenea, parte din datele participantilor vor fi dezvaluite în cursul campaniei de marketing catre furnizorii de servicii digitale de tip platforma, precum Google, Facebook, Mail Chimp, Amazon SES, Instagram. Acesti furnizori de servicii stocheaza si prelucreaza datele de tipul adresei de email, numar de telefon, oras de resedinta, sex (colectat din formula de adresare solicitata formular online <<Dl/Dna>>),în servere situate în Uniunea Europeana, însa este posibil ca o parte din serviciile puse la dispozitia Organizatorului sa fie prestate utilizand resurse din afara Uniunii Europene. Mai multe detalii în privinta conditiilor de stocare si prelucrare a datelor se gasesc la adresa https://www.hotpoint.ro/Pagini/Politica-de-confidentialitate .

Datele participantilor vor fi prelucrate doar atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate.

 

Orice participant care doreste ca datele colectate în formularul online sa fie utilizate strict pentru livrarea serviciilor de garantie extinsa si nu pentru campania de marketing aferenta, are posibilitatea sa comunice aceasta decizie catre Organizator, prin aplicarea optiunii respective în formularul online la înscriere sau, ulterior, prin comunicarea catre Organizator la adresa de email hotpoint@5anigarantie.ro sau prin posta, conform detaliilor mentionate la punctul 7.5 din Regulament, în ultimul paragraf.

 

Daca în urma comunicarii deciziei prin email sau prin posta, participantul nu primeste o confirmare de la Organizator în privinta schimbarii utilizarii datelor personale, eventual datorita unor conditii tehnice sau cauze terte, el se poate adresa la numarul de telefon 0219914 pentru a solicita respectiva confirmare.

 

Decizia participantului de neacordare a consimtamantului de prelucrare a datelor sale pentru marketing nu îi afecteaza dreptul la garantia extinsa pentru produsul cumparat, daca toate celelalte conditii mentionate în prezentul Regulament, sunt îndeplinite.

 

8.4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care si-au exprimat consimtamantul pentru prelucrarea datelor pentru activitati de marketing si comunicari comerciale vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului.

 

8.5. Participantii la Campanie, în calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor  - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Organizatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

g) dreptul de a depune o plangere în fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricarei persoane vizate, Organizatorul va asigura acesteia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr. 11, Euro Tower Office Building, etajul 18, în atentia Departamentului Marketing, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.

8.6. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei si persoane juridice, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. Totusi, în situatia în care Organizatorul/Imputernicitii primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului/ Imputernicitilor.

8.7. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate în vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare (si oricarui subîmputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Organizatorul l-a aprobat).

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii îsi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/ sau societatile comerciale implicate în derularea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Organizatorului operata de catre Imputerniciti, în scopul indeplinirii Obligatiior asumate de Organizator în cadrul prezentei Campanii.

8.8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul articol din Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai în cazul în care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora.


9. Litigii: 
În cazul unor potentiale conflicte aparute între organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

În cazul în care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor înainta conflictele spre solutionare instantelor competente romane din Bucuresti, de la sediul Organizatorului. 

10. Întreruperea campaniei promotionale: 
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei promotionale anterior datei de 31 ianuarie 2021, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective si independente de vointa si controlul Organizatorului, continuarea campaniei promotionale nu ar mai fi posibila. 

Într-un astfel de caz, organizatorul se obliga sa faca mentiunile de informare publica pe site-ul www.5anigarantie.ro în toata perioada pana la data de 30 aprilie 2021.

Tehnoredactat, redactat, editat si autentificat astazi, data de 30 ianuarie 2020 la Societatea Profesionala Notariala Dumitrache Valerica si Stanescu Alexandra-Gabriela, într un singur exemplar original, unul pentru Organizator care a ramas în arhiva biroului notarial, precum si doua duplicate conforme, pentru Organizator si Co-Organizator.

CO-ORGANIZATOR

“Transform Marketing Events” S.R.L.,

reprezentata prin administrator,

S.S. CIOCÎRLAN CAROL EDUARD

 

 

 

ROMANIA