REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!

Perioada campaniei: 01.02.2020- 31.01.2021

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promoţionale “Incorporeaza-ti Al 6 – lea Simt!” (denumita in continuare "Campania") este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridică română, cu sediul sediul social în Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, inregistrata la  Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfăşurarii campaniei pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro

Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la urmatoarea adresa: Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, şi la numarul de telefon Call Center 021.9914, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni până vineri, între orele 09:00 - 18:00, cu excepţia sărbătorilor legale, pe toata perioada campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act aditional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştiinţa publicului pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro.


SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 Februarie 2020 si se va incheia la 31 ianuarie 2021.


SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania se desfasoara la nivel national, pe teritoriul Romaniei, in  magazinele care comercializeaza electrocasnice Whirlpool, regasite la adresa: https://www.whirlpool.ro/Suport/Ai-nevoie-de-ajutor-2/De-unde-sa-cumperi, si care au aderat la aceasta campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica lista de magazine participante prin adaugare sau eliminare, dupa caz, prin incheierea de Acte aditionale la prezentul Regulament.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data de 1 Februarie 2020 (prima zi a campaniei) si persoanelor juridice. Produsele achizitionate de catre persoane juridice se pot inscrie in campanie reprezentanti, persoane fizice, desemnati de acestea.


SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Vor intra in promotie produsele marca Whirlpool mentionate in ANEXA 1 prezentului regulament.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. 

Pentru a participa la campanie, cumparatorul  trebuie sa  achizitioneze in perioada campaniei un produs incorporabil marca Whirlpool, dintre cele precizate in Anexa 1 la prezentul Regulament. Dupa achizitionarea produsului, cumparatorulva intra pe pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro si va completa datele solicitate in vederea acordarii extragarantiei. Cumparatorul va primi confirmarea intrarii in posesia a 2 (doi) sau 4 (patru) ani extragarantie (dupa caz, asa cum este prezentat in Anexa 1 la prezentul regulament). La momentul folosirii extragarantiei, cumparatorul va prezenta partenerului de service al Organizatorului factura, certificatul de garantie si formularul de extragarantie, care va putea fi printat de pe site.


7.CONDITII DE VALIDITATE                                                    
Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un electrocasnic incorporabil marca Whirlpool, din cele mentionate in Anexa 1.
 3. Sa completeze formularul online, pus la dispozitie de Organizator, cu datele solicitate corecte.

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia,etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial aplicarea Regulamentului si continuarea campaniei, acesta vor fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul  Organizatorului.


SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • NUME
 • PRENUME
 • E-MAIL
 • TELEFON
 • Copie Carte de Identitate

 

 

 1. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor, in mod legal, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu urmatoarele scopuri:

 

 1. pentru organizarea si desfasurarea Campaniei: validarea participantilor, acordarea formularului de extragarantie, indeplinirea obligatiilor decurgand din extragarantie.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru derularea Campaniei, iar datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea respectarii cerintelor  de desfasurare si, implicit, anularea participarii la Campanie.

 1. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Organizator.

Temei: Prin participarea la aceasta Campanie, cumparatorii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor pentru acest scop.

 

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator vor putea fi dezvaluite tertilor prestatori ai acestuia precum si autoritatilor, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele participantilor vor fi prelucrate doar atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 

4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 (zece) ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care si-au exprimat consimtamantul pentru prelucrarea datelor pentru activitati de marketing si comunicari comerciale vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului.

 

5. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit  confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor  - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvaluite unor terţi intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricarei persoane vizate, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Loterie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, in atentia „Departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

6. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta sub 18 ani. Totusi, in situatia in care Organizatorul/Imputernicitii primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta sub 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului/ Imputernicitilor.

 

7.Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare (si oricarui subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Organizatorul l-a aprobat). La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/ sau societatile comerciale implicate in derularea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul indeplinirii Obligatiior asumate de Organizator in cadrul prezentei Campanii.

 

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul  articol din Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi realizata in conditiile prevazute in Sectiunea 1. 


SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE

Prin înscrierea în cadrul acestei campanii, participanţii confirma cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la aceasta promotie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 Incheiat  astazi 31 ianuarie 2020 in 2 (doua) exemplare originale.

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

prin

Administrator

Petrescu Marian

Anexa 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

„Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!”

 

Lista produse participante

Tip Produs

Brand

Categorie

Cod Comercial

Mentiuni

Extra-garantie

Built in

Whirlpool

BI Specialties

ACE010/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Specialties

ACE102IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Specialties

W1114

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Specialties

W11CM145

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW435/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW494NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW505IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW730/IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW730/NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW730/SD

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW730/WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W11IMW161

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W7MD440

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W7MD440NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W7MN840

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W9MD260IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8090NE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8090/NE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8210/BA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8600/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKR351/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKR353/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKT352/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKT360/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMA6422/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMA6422/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMA6422IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF6422IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF6422/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMW 6422/IXLEE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF7522/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

GMW7522/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425S

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425/S

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425/WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA6425WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523/SB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523/TB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523/WA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOR6416NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOR6416/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOS6413/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOS6415NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOS6415/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

GOW6423/NBEE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

GOW7523/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

PMW64D2/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

POW64D2/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas hobs

POW75D2/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR036GBL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR 036/1GBL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR037GBL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR039GBL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR558/2IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR559/2IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR746IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR749IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR749NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR749WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR759IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

ARGA001/1IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

WDO93FBK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHBS62FLTK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHVP63LTW

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHVS90FLTCK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction hobs

ACM1032/BA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM712/IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM800/NE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM802/NE

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM808/BA/S

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM808/BA/WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM816/BA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM816/BAHOBWP

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM828/LX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

ACM847/BA

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMC654F/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMC774F/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction hobs

SMF778C/NE/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction hobs

SMF9010C/NE/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMO654OF/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMO658C/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Induction Hobs

SMP658C/BT/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP745IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP745NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP745WH

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP7460IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6220IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6230IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6230NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6230S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6230WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ6270IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96220IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96230IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96230NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96230S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96230WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZ96270IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM6520/IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM6550/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM6560IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM6570/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8380/IXL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8420IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8420NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8420S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8420WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8480IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8480NB

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8480S

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8480WH

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8640IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8660IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

OASKN8V1IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W11IOM14MS2H

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W7OM44S1P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W7OM44S1PBL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W7OS44S1H

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W7OS44S1P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W9OM24MS2P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W9OP24S2H

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

WD142/IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR666IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

AKR861IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8210BA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ceramic Hobs

AKT8600IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKZM8920GK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

AMW848IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMA6422IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF7522IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA7523/NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOA7523NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523SB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523TB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GOF7523WA

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG201

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG301

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIC 3M27 C

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG321IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG422

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIP 4O33 PFE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSIO 3T223 PCE X

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG422IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSBC 3M17 X

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

ADG522IX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built in

Whirlpool

BI 45 cm

WSBO 3O34 PF X

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WBC3B19B

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WBC3C26PFX

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIC3C23PEF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIO3T133DEL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIO3T223PFGE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIO3T321P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WKIO3T1236P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WRIC3C26

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART6502/A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART6610/A++

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART6711/A++SF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART7811A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART872/A+/NF

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

ART9810/A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Bottom Mount

SP40801EU

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Freezers

AFB1842A++

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG18081A++

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG18480A+

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG585/A+

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG590/A+

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG746/A+/5

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG851A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG861/A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARG8612/A+

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI Other Ref and Ref-Fr

ARZ000W

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W67MN840NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Built-in MWO

W6MN840

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W6OS44S1P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W6OM44S1HBL

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

W6OM44S1H

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Ovens - Built-in - Food Prep

AKP738NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF6412IX

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

GMF6422IXL

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 45 cm

WSIC3M17

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

FL Standard

BIWMWG71484E

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Washer Dryer

BIWDWG75148EU

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHVS90FLTCK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Hoods

WDO93FBK

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

Hoods

WHBS62FLTK

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

Gas Hobs

AKT6414NB

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

FL Standard

BI WMWG 81484E EU

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIE2B19

NO 6th Sense

4 ani (2+2)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIF4O43DLGTE

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WIC3C26P

6th Sense

6 ani (2+4)

Built In

Whirlpool

BI 60 cm

WKIO3T1236.5P

6th Sense

6 ani (2+4)

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

prin

Administrator

Petrescu Marian