REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!

Perioada campaniei: 01.02.2019 - 31.01.2020

 

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Incorporeaza-ti Al 6 – lea Simt!” (denumita in continuare "Campania") este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridica româna, cu sediul sediul social in Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18,, inregistrata la  Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la urmatoarea adresa: Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, si la numarul de telefon Call Center 021.9914, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni pâna vineri, intre orele 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale, pe toata perioada promotiei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro 

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 februarie 2019 si se va incheia la 31 ianuarie 2020.

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania se desfasoara la nivel national, in  magazinele care comercializeaza electrocasnice Whirlpool si care au agreat aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data de 15 septembrie 2018 (prima zi a campaniei) si persoanelor juridice.


SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Vor intra in promotie produsele marca Whirlpool mentionate in ANEXA prezentului regulament.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.  

Pentru a participa la campanie, cumparatorul  trebuie sa  achizitioneze in perioada campaniei un produs incorporabil marca Whirlpool  dintre cele precizate in Anexa la prezentul Regulament. Dupa achizitionarea produsului, cumparatorul  va intra pe pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro si va completa datele solicitate in vederea acordarii extragarantiei. Cumparatorul va primi confirmarea intrarii in posesia a 2 sau 4 ani extragarantie (dupa caz, asa cum este prezentat in anexa la prezentul regulament). La momentul folosirii extragarantiei, cumparatorul va prezenta partenerului de service al Organizatorului factura, certificatul de garantie si formularul de extragarantie, care va putea fi printat de pe site.


SECTIUNEA 7.CONDITII DE VALIDITATE                                                    
Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un electrocasnic incorporabil marca Whirlpool, din cele mentionate in anexa 1.
 3. Sa completeze formularul online, pus la dispozitie de Organizator, cu datele solicitate corecte.
 4. Clientul pentru a beneficia de extragaratie are obligatia sa isi inscrie produsul pe site-ul de inscriere in termen de 1 luna calendaristica de la data achizitiei.
 5. Data de achizitie a produsului mentionata pe talonul de extragarantie trebuie sa coincida cu data din factura.
 6. Pentru a putea putea beneficia de remedierea produsului in garantie consumatorul trebuie sa puna la dispozitia partenerului de service si catre Whirlpool Romania SRL, urmatoarele documente: factura de achizitie a produsului si talonul de extragarantie priimit pe e-mail in urma inscrierii pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro.
 7. Produsele ce fac parte din acesta campanie sunt produse destinate uzului casnic. Utilizarea lor in alte scopuri decat cele pentru care au fost concepute (casnic),duce la pierderea garantiei produsului.

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice sau modifica termenii acestora,etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul  Organizatorului.

 

SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • NUME
 • PRENUME
 • E-MAIL
 • TELEFON
 • Adresa
 1. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in mod legal, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu urmatoarele scopuri:
 2. pentru organizarea si desfasurarea Campaniei: validarea participantilor, acordarea formularului de extragarantie, indeplinirea obligatiilor decurgand din extragarantie.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru derularea Campaniei, iar datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Refuzul furnizarii datelor va avea drept consecinta imposibilitatea respectarii cerintelor  de desfasurare si, implicit, anularea participarii la Campanie.

 1. pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Organizator.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. 

 

3.      Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator vor fi dezvaluite Imputernicilor din tabelul cu firmele de Service implicate in Campanie, a se vedea Anex 2,  precum si autoritatilor, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele participantilor vor fi prelucrate doar atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 

4.      Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care si-au exprimat consimtamantul pentru prelucrarea datelor pentru activitati de marketing si comunicari comerciale vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului.

 

5.      Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit  confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor  - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricarei persoane vizate, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Loterie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, in atentia „Departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

6.      Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei si persoane juridice, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. Totusi, in situatia in care Organizatorul/Imputernicitii primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului/ Imputernicitilor.

 

7.      Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare (si oricarui subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Organizatorul l-a aprobat). La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/ sau societatile comerciale implicate in derularea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul indeplinirii Obligatiior asumate de Organizator in cadrul prezentei Campanii.

 

8.      Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul  articol din Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi realizata in conditiile prevazute in Sectiunea 1. 

 


 SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE

Prin inscrierea in cadrul acestei campanii, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 Incheiat  astazi 15 septembrie 2018 in 2 exemplare originale.

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

prin

Ciprian Hatneanu

Marketing Manager

 

 

 

ANEXA 1

          

DA/NU Al 6-lea Simt

Ani garantie

Flanco

NO 6th Sense

4ani

ACE010/IX

6th Sense

6ani

ACE102IXL

NO 6th Sense

4ani

AMW435/IX

6th Sense

6ani

AMW730/IX

6th Sense

6ani

AMW730/NB

6th Sense

6ani

AMW730/SD

6th Sense

6ani

AMW730/WH

NO 6th Sense

4ani

AKT8090NE

NO 6th Sense

4ani

AKT8090/NE

NO 6th Sense

4ani

AKR351/IX

NO 6th Sense

4ani

AKT352/IX

NO 6th Sense

4ani

GMA6422/IX

NO 6th Sense

4ani

GMA6422/IXL

NO 6th Sense

4ani

GMA6422IX

NO 6th Sense

4ani

GMF6422IXL

NO 6th Sense

4ani

GMF6422/IXL

NO 6th Sense

4ani

GMF7522/IXL

NO 6th Sense

4ani

GOA6425/NB

NO 6th Sense

4ani

GOA6425S

NO 6th Sense

4ani

GOA6425/S

NO 6th Sense

4ani

GOA6425/WH

NO 6th Sense

4ani

GOA6425NB

NO 6th Sense

4ani

GOA6425WH

NO 6th Sense

4ani

GOF7523/SB

NO 6th Sense

4ani

GOF7523/TB

NO 6th Sense

4ani

GOF7523/WA

NO 6th Sense

4ani

GOR6416NB

NO 6th Sense

4ani

GOR6416/NB

NO 6th Sense

4ani

GOS6413/NB

NO 6th Sense

4ani

GOS6415NB

NO 6th Sense

4ani

GOS6415/NB

NO 6th Sense

4ani

AKR036GBL

NO 6th Sense

4ani

AKR037GBL

NO 6th Sense

4ani

AKR039GBL

NO 6th Sense

4ani

AKR558/2IX

NO 6th Sense

4ani

AKR559/2IX

6th Sense

6ani

AKR746IX

NO 6th Sense

4ani

AKR749IX

NO 6th Sense

4ani

AKR749NB

NO 6th Sense

4ani

AKR749WH

6th Sense

6ani

AKR759IX

NO 6th Sense

4ani

ACM712/IX

NO 6th Sense

4ani

ACM802/NE

NO 6th Sense

4ani

ACM808/BA/S

NO 6th Sense

4ani

ACM808/BA/WH

NO 6th Sense

4ani

ACM816/BA

NO 6th Sense

4ani

ACM828/LX

6th Sense

6ani

ACM847/BA

NO 6th Sense

4ani

AKP745NB

NO 6th Sense

4ani

AKP745WH

NO 6th Sense

4ani

AKP7460IX

6th Sense

6ani

AKZ6220IX

6th Sense

6ani

AKZ6230IX

6th Sense

6ani

AKZ6230NB

6th Sense

6ani

AKZ6230S

6th Sense

6ani

AKZ6230WH

6th Sense

6ani

AKZ6270IX

6th Sense

6ani

AKZ96220IX

6th Sense

6ani

AKZ96230IX

6th Sense

6ani

AKZ96230NB

6th Sense

6ani

AKZ96230S

6th Sense

6ani

AKZ96270IX

6th Sense

6ani

AKZM6520/IX

6th Sense

6ani

AKZM6550/IXL

6th Sense

6ani

AKZM6560IXL

6th Sense

6ani

AKZM6570/IXL

6th Sense

6ani

AKZM8380/IXL

6th Sense

6ani

AKZM8420IX

6th Sense

6ani

AKZM8420NB

6th Sense

6ani

AKZM8420S

6th Sense

6ani

AKZM8420WH

6th Sense

6ani

AKZM8480IX

6th Sense

6ani

AKZM8480NB

6th Sense

6ani

AKZM8480S

6th Sense

6ani

AKZM8480WH

6th Sense

6ani

AKZM8660IX

6th Sense

6ani

AKR861IX

6th Sense

6ani

AKZM8920GK

6th Sense

6ani

AMW848IX

NO 6th Sense

4ani

GMA6422IXL

NO 6th Sense

4ani

GMF7522IXL

NO 6th Sense

4ani

GOF7523SB

NO 6th Sense

4ani

GOF7523TB

NO 6th Sense

4ani

GOF7523WA

NO 6th Sense

4ani

ADG201

NO 6th Sense

4ani

ADG301

6th Sense

6ani

ADG321IX

6th Sense

6ani

ADG422IX

6th Sense

6ani

ADG522IX

NO 6th Sense

4ani

WBC3B19B

6th Sense

6ani

WBC3C26PFX

6th Sense

6ani

WIO3T133DEL

6th Sense

6ani

WIO3T321P

6th Sense

6ani

WKIO3T1236P

6th Sense

6ani

WRIC3C26

6th Sense

6ani

ART6502/A+

6th Sense

6ani

ART7811A+

6th Sense

6ani

ART872/A+/NF

6th Sense

6ani

ART9810/A+

 

 

Anexa 2

Parteneri de service

 

 

ANEXA 3 de prelungire a campaniei promotionale privind acordarea extragarantiei pentru campania:

  Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!

 

Prezenta anexa face referire la faptul  ca se prelungeste perioada campaniei  “Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!” avand data de final 31 ianuarie 2020.

Astfel, noua perioada a campaniei, prin prelungire este de la 01 februarie 2019 la 31 ianuarie 2020. Produsele ce se vor afla in promotie sunt in continuare cele din prezentul regulament, a se vedea ANEXA1 plus cele de mai jos.

Perioada de revendicare a garantiei pentru produsele achizitionte in perioada 01 februarie 2019-31 ianuarie 2020, clientul pentru a beneficia de extragaratie are obligatia sa isi inscrie produsul pe site-ul de inscriere in termen de 1 luna calendaristica de la data achizitiei.

 

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.