REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Insta in aventura Assassin’s Creed Odyssey”

 


 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Insta in aventura Assassin’s Creed Odysseydenumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A. cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania  se desfasoara in mediul online in perioada 5 octombrie 2018 – 11 octombrie 2018.


3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania “Insta in aventura Assassin’s Creed Odyssey” poate participa orice persoana fizica care acceseaza, pe durata Campaniei, pagina oficiala de Instagram Flanco Romania: https://www.instagram.com/flancoro, in perioada 5 octombrie 2018 – 11 octombrie 2018 si raspunde cerintelor din postarea de concurs, mentionate mai jos. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie romana,  avand varsta de 18 ani implinita la data de 5 octombrie 2018.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea, conform formularului de inscriere.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele pana la  gradul al patrulea  al acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

        4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata si care indeplineste conditiile de participare trebuie sa acceseze pagina de Instagram Flanco Romania: https://www.instagram.com/flancoro si sa raspunda provocarii lansate, in perioada 5 octombrie 2018 – 11 octombrie 2018, dupa cum urmeaza:

- Sa lase un comentariu la postarea de concurs

- In comentariul respectiv sa dea tag ID-ului de cont Instagram al unui prieten caruia i-ar placea sa joace noul joc Assassin’s Creed Odyssey.

 Mentiunea referitoare la prietenul autorului comentariului  este considerata ca fiind suficienta daca este precizat ID-ul de cont de Instagram al prietenului.

 Sunt acceptate numai comentariile care respecta criteriile solicitate si explicate mai sus. Vor fi descalificate toate comentariile care nu sunt in conformitate cu termenii si conditiile de utilizare a paginii si a platformei de socializare www.instagram.com si cu celelalte prevederi ale acestui Regulament Oficial.

Sub nicio forma nu sunt admise comentarii care prezinta un continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri, bunei-credinte sau ordinii publice.             

        4.2. O persoana se poate inscrie o singura data in Campanie, postand un singur comentariu la postarea de concurs si dand tag ID-ului de Instagram al prietenului cu care ar dori sa joace noul joc Assassin’s Creed Odyssey.

 

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 bucata joc video PS4 Assassin’s Creed Odyssey, avand valoarea de 280 (douasuteoptzeci) LEI TVA inclus/produs

Valoarea totala a premiilor este de 280 (douasuteoptzeci) lei cu T.V.A. inclus.

Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

Atribuirea premiului se va face pe baza unui proces verbal, insotit de factura aferenta premiului, documente ce vor fi pastrare de Organizator timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1. Castigatorul va fi extras in ziua de vineri 12 octombrie, dintre participantii inscrisi in Campanie in perioada 5 octombrie 2018 – 11 octombrie 2018 . Se vor extrage 1 (un) castigator si 2 (doua) rezerve.

6.2. Castigatorul/rezervele sunt extrasi folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Acordul de confidentialitate si Termenii si conditiile acestui serviciu pot fi consultate pe pagina de web a acestuia.

6.3. Organizatorul va contacta castigatorul prin intermediul unui mesaj public pe Instagram, la postarea concurs, in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la desemnarea acestuia. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa raspunda mesajului primit de la Organizator, data limita pentru revendicarea premiului este de 3 (trei) zile calendaristice de la data trimiterii mesajului de informare din partea Organizatorului. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator (rezervele),dintre cei care au fost extrasi imediat dupa castigator.  Daca in urma a trei incercari niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca cei contactati refuza premiul, acesta nu se va mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

6.4 Numele castigatorului Campaniei va fi publicat in comentariu la postarea concurs, urmand ca acesta sa trimita prin mesaj privat pe Instagram numele complet, adresa si numarul de telefon, date necesare pentru contactarea acestuia in vederea livrarii premiului castigat.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea castigatorului se va face pe baza contului de Instagram cu care a participat la concurs.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum și la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov .

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei „Insta in aventura Assassin’s Creed Odyssey”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei “Insta in aventura Assassin’s Creed Odyssey” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

 12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1.Datele colectate automat sunt ID-ul de Instagram al participantului la concurs si/sau datele personale si ID-ul de Instagram al prietenului tag-uit, in functie de setarile conturilor si de datele facute publice de titularii de conturi pe reteaua Instagram.

13.2. Scopurile de prelucrare sunt: derularea Campaniei, selectarea castigatorilor prin tragere la sorti pe baza ID-ului de Instagram si livrarea premiului catre castigator, de la care se vor solicita numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii premiului.

13.3. Datele participantilor si ale castigatorilor vor fi prelucrate de Flanco intern insa pot fi puse la dispozitia sau diseminate partenerilor contractuali (ex. furnizor de servicii de curierat pentru expedierea premiului, furnizor de paltforma pentru extragerea castigatorilor),la nevoie si numai in masura in care sunt necesare indeplinirii scopului de prelucrare si autoritatilor publice (ex. administratia financiara).

13.4. Prelucrarea datelor are loc conform art. 6 alin. 1 lit. (a) si lit. (c) din RGPD. Datele colectate nu sunt transferate in state terte.

13.5. Participantilor la Campanie si Castigatorului le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor. Persoanele tag-uite de participanti in comentarii beneficiaza la randul lor de aceste drepturi, mai ales in ceea ce priveste dreptul la opozitie si stergere a datelor.

13.6. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele castigatorului si orice alte date pe care le considera necesare in baza art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD.

13.7. Participantii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, Voluntari judetul Ilfov sau catre dataprotection@flanco.ro. Vom raspunde cererilor dvs. in termen de o luna de zile, ca regula. Pentru mai multe detalii puteti consulta Politica de date personale accesand Prelucrarea Datelor Personale.

13.8. Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro)


14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelui câștigătorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

 

Organizatorul Campaniei

„Insta in aventura Assassin’s Creed Odyssey”

FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General, Dragos Sirbu