REGULAMENTUL CAMPANIEI LG

“LG Nano Cell TV iti ofera imagini perfecte din orice unghi”

20.05.2019 - 05.08.2019


  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala "LG Nano Cell TV iti ofera imagini perfecte din orice unghi” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre  LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft.

Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”),o societate comerciala, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913.

1.2. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului

Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul campaniei https://campanialg.ro/nanocell. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in str.

Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, numita in cele ce urmeaza “Coorganizatorul” sau Imputernicitul. Coorganizatorul va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul cadoului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale https://campanialg.ro/nanocell.  

1.6. Organizatorul si Coorganizatorul vor fi numiti in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

1.7. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.8. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, pe website-ul https://campanialg.ro/nanocellin conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

2.2. Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia de pe teritoriul Romaniei, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, de catre orice persoana fizica a unui produsul participant in campanie, conform sectiunii Sectiunea 5. din prezentul Regulament, Organizatorul ofera, cu titlu gratuit, participantilor care efectueaza o inscriere valida pe site-ul https://campanialg.ro/nanocell, un cadou garantat, in functie de tipul produsului achizitionat si sansa de a intra in tragerea la sorti pentru premiul cel mare. 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 20 mai 2019 – 5 august 2019, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Perioada campaniei este impartita in 2 etape dupa cum urmeaza:

A. Etapa de achizitie a produselor participante: 20 mai 2019 – 31 iulie 2019. 

B. Etapa de inscriere in cadrul Campaniei: 20 mai 2019, ora 00:00:00 – 5 august 2019.

3.2.         Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site a actelor aditionale. 

3.3.         Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, (denumiti in continuare ’’Participanti’’),cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Coorganizatorului si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

4.2. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza facturii fiscale de achizitie a minim unui produs participant, indiferent de forma juridica a persoanei care face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale, etc).

4.3. Pentru facturile emise pe persoana juridica, inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta pe persoana fizica inscrisa in rubrica Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala.

4.4. Organizatorul, Coorganizatorul si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra Cadoului primit in urma inscrierii in Campanie, cu o factura fiscala emisa pentru respectiva entitate juridica.

4.5. Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un Cadou se vor solutiona fara implicarea Organizatorului sau a Coorganizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

4.6.La cererea scrisa a unui administrator a unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a elimina din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o factura fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi indreptatita sa primeasca un Cadou din partea Organizatorului. Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

4.7. La aceasta Campanie Promotionala nu pot participa persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu au implinit varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in campanie sunt televizoarele LG Nano Cell TV, identificate prin codurile de mai jos:

 

1. 49SM8600PLA

2. 49SM8200PLA

3. 49SM9000PLA

4. 55SM8200PLA

5. 55SM8600PLA

6. 55SM9010PLA

7. 65SM8200PLA

8. 65SM8600PLA

9. 65SM9010PLA

10. 65SM9800PLA

11. 75SM9900PLA

 

5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a conferi premii, Organizatorul si Coorganizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

 

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Definitii Termeni 

6.1.1. Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia cadoului, participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului pentru a indeplini procedura de validare conform Regulamentului Oficial al Campaniei. 

6.1.2. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un participant se identifica in mod unic in Campanie prin numarul de telefon folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.1.3. Website campanie promotionala: https://campanialg.ro/nanocell 

 

6.2. Mecanismul Campaniei

Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in Perioada Campaniei, respectiv 20 mai 2019 - 31 iulie 2019, respectand conditiile de la Sectiunea 5. 

b. Sa acceseze website-ul dedicat Campaniei promotionale in perioada 20 mai 2019, ora 00:00:00 – 5 august 2019 (inclusiv); 

c. Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, in perioada 20 mai 2019 - 5 august 2019, ora 23:59:59 (inclusiv),ce contine urmatoarele campuri:

 

(*) Alege model 

Selectarea codului tipului de televizor achizitionat conform facturii de achizitie. 

(*) Nume

(*) Prenume

(*) Telefon mobil

Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a premiului;  

(*) Email

Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor si premiilor din Campanie;

 

(*) Incarca factura (jpeg, png <2MB)

sa incarce (upload-eze) pe site-ul dedicat Campaniei promotionale o fotografie sau o copie scanata lizibila a facturii

fiscale prin care se dovedeste achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;

 

(*) Upload poza buletin

In cazul unei inscrieri valide, cadoul oferit depaseste suma de 600 de lei si este supus impozitarii cu retinere la sursa. In acest sens, Organizatorul/Coorganizatorul plateste impozit pe premiul acordat. In vederea indeplinirii obligatiilor financiare ale Organizatorului, participantii sunt obligati sa uploadeze actul de identitate (cu CNP vizibil).  (*) Localitate

(*) Judet

(*) Strada

(*) Numar strada

( ) Bloc

( ) Scara

( ) Apartament

Adresa completa de livrare prin curier a Cadoului; Participantul isi asuma raspunderea ca adresa completata in cadrul formularului este valida.

 

(*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei. Confirmarea (prin bifa pe site-ul Campaniei) implinirii varstei de 18 ani inainte de data la care s-a achizitionat produsul participant;

Confirmarea (prin bifa pe site-ul Campaniei) implinirii varstei de 18 ani inainte de data la care s-a achizitionat produsul participant; Participantii minori nu au drept de participare in prezenta campanie.

 

(*) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti si/sau persoanele imputernicite de catre acesta. 

Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie

 

(*) Sunt de acord cu Politica de confidentialitate

 Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie

 

( ) Sunt de acord ca datele completate (nume, prenume, adresa de email) sa fie prelucrate si colectate in conformitate cu politica de protectia datelor disponibila pe http://www.lg.com/ro/privacy de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti, prin intermediul Agentiei Interactions Marketing, in vederea abonarii la newsletter-ul LG. Pentru finalizarea abonarii, veti primi un email de confirmare pe adresa de email furnizata.

 

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie. Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul “Inscrie-te”.

 

6.3.    Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Inscrie-te”, participantului ii este trimis un e-mail de confirmare receptie inscriere pe adresa de e-mail inscrisa in formular.

6.4.    Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul sau Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane. 

6.5.    Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii Cadoului, de a pastra factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata, pana la validarea finala si intrarea in posesie a Cadoului oferit de catre Organizator. 

6.6.    Daca un participant returneaza, din orice motiv, Produsul Participant in prezenta Campanie, pentru a carui achizitie a primit un Cadou conform Regulamentului, acesta este obligat sa returneze si Cadoul.

6.7.    Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data o factura fiscala a unui Produs Participant achizitionat. In cazul in care un Participant achizitioneaza mai multe produse participante in perioada Campaniei, le poate inregistra pe toate cu datele sale personale si cu factura/facturile fiscale de achizitie corespunzatoare, cate o inscriere aferenta fiecarui produs participant si va primi cate un Cadou pentru fiecare inregistrare valida efectuata. Pentru achizitia unui Produs participant in Campanie se va acorda 1 (un) singur Cadou. 

6.8.    Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata pe site-ul Campaniei, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

6.9.    Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet. 

6.10.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.11.  Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a. inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie; 

b. pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului sau al

Coorganizatorului; 

c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens; 

d. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda Cadoul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari; 

e. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

f. pentru modul in care curierul manipuleaza premiul; 

 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA CADOURILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale Organizatorul ofera doua tipuri de premii: 

 

Tip premiu

Denumire

Nr. maxim de premii acordate

Valoare lei/premiu

Garantat

  

Soundbar LG SL4Y

100 bucati - Primii 100 de participanti inscrisi si validati

1099 

Prin tragere la sorti

Side-by-Side LG LG

GSX960MTAZ*

7.509,90

 

*In cazul premiului oferit prin tragere la sorti, castigatorul poate opta fie sa primeasca Aparatul frigorific Side-by-Side LG GSX960MTAZ, (601 l, A++, negru) SAU sa primeasca echivalentul acestuia in bani.

In cazul in care acesta opteaza sa primeasca echivalentul in bani, Castigatorul desemnat este obligat sa transmita in maxim 2 zile lucratoare, pe adresa indicata in momentul contactarii, o copie a contului IBAN unde se doreste a fi virata suma de bani. 

 

Descriere premii

Cadou garantat oferit in momentul inscrierii - Soundbar LG SL4Y

   -  Woofer din carbon

   -  Adaptive Sound Control

   -  Subwoofer wireless

   -  Permite conectarea unui difuzor wireless posterior

   -  Conectivitate

   -  Bluetooth Streaming

Premiu oferit prin tragere la sorti – Aparat frigorific Side-by-Side LG GSX960MTAZ 

   -  InstaView Door-in-Door™

   -  Prospetime naturala

   -  Smart ThinQ ™

 

7.2.         Valoarea maxima totala a premiilor suportata de Organizator este de 117409.9 RON. Valoarea totala va fi stabilita in momentul incheierii campaniei, in functie de numarul de cadouri garantate acordate.  

7.3.         Premiile vor fi expediate prin curier privat, in maxim 60 de zile lucratoare din momentul validarii participantului in calitate de castigator. In momentul primirii premiului, castigatorii sunt obligati sa semeneze un proces verbal de predare – primire. In cazul in care participantii refuza sa semneze, acestia nu pot intra in posesia premiului.

7.4.         Un castigator poate castiga un numar nelimitat de cadouri garantate, daca acesta a cumparat mai multe produse participante si primeste cate o sansa in tragerea la sorti pentru fiecare inscriere valida pe care a efectuat-o. 

7.5.         Cadourile acordate in cadrul Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte cadouri. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru cadourile garantate acordate in cadrul campaniei. Pentru premiul cel mare oferit prin tragere la sorti, Castigatorul desemnat poate opta sa primeasca contravaloarea in bani pentru premiul castigat. 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE 

8.1. Inscrierile in cadrul Campaniei sunt verificate de reprezentantii Organizatorului si ai Coorganizatorului intr-un termen de maxim 7 zile lucratoare de la data efectuarii acestora. Fiecare participant a carui inscriere a fost verificata va fi notificat prin e-mail, pe adresa de email folosita la inscriere, in intervalul specificat anterior, pentru a fi informat daca inscrierea sa a fost corecta sau daca a fost invalidata pentru nerespectarea conditiilor din prezentul Regulament. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si la a pierde dreptul de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.2. Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata corecta daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. produsul inscris in campanie de catre Participant face parte din Promotie si este achizitionat conform prevederilor prezentei campanii

b. factura fiscala de achizitie a Produsului participant sa fie emisa in etapa de achizitie a Campaniei;

c. inscrierea sa fie efectuata in etapa de inscriere in Campaniei si in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei;

d. participantul uploadeaza copia actului de identitate. Pe copia actului de identitate, este necesar ca CNP-ul, numele si prenumele sa fie vizibile. Incarcarea documentului este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor financiare ale Organizatorului sau ale Coorganizatorului. Daca un participant refuza sa ofere aceasta informatie, el nu va putea fi validat si nu poate primi cadoul garantat oferit in cadrul campaniei. 

8.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea Cadoului, totusi decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

8.4.       In situatia in care documentele incarcate (uploadate) nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor, respectiv lipsa copie / fotografie factura fiscala si/sau carte de identitate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea. 

8.5.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua mai multe verificari in cazul in care observa tentative de frauda ca de exemplu, dar fara a se limita la, inscrierea de mai multe ori a aceeasi facturi. 

8.6.       Participantii inscrisi vor fi informati prin email, la adresa de e-mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la statusul inscrierii lor. Participantii validati vor fi informati prin email, la adresa de e- mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la modalitatea de validare finala si predare a premiului garantat, emailul continand toate informatiile si cerintele ce trebuiesc indeplinite in momentul livrarii premiului. 

8.7.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar a fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere, etc., fie ca este vorba despre Produsul participant sau factura fiscala in original ce demonstreaza achizitionarea Produsului participant in Campanie. 

8.8.       Corespondenta e-mail de la Organizator/Coorganizator catre participanti se va realiza la adresele de email mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie. 

8.9.       In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct, sau prin intermediul Coorganizatorului, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si prin intermediul telefonului la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a cadourilor oferite in campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la concurs.

Refuzul participantului privind inregistrarea apelului telefonic duce la incheierea acestuia.

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR CAMPANIEI SI TRAGEREA LA SORTI

9.1. Prin participarea in Campanie, Participantii desemnati Castigatori isi exprima acordul de a fi contactati telefonic si/ sau pe e-mail in vederea validarii cadoului castigat in cazul in care, pentru validarea castigatorului, Organizatorul sau Coorganizatorul se vad nevoiti sa contacteze participantul.

9.2. Pentru desemnarea castigatorului premiului oferit prin tragere la sorti, se va crea o baza de date, administrata de Coorganizator, in care vor fi inregistrati Participantii eligibili conform prezentului Regulament. Participantii eligibili sunt participantii a caror inscriere a fost validata. 

9.3. Castigatorului premiului oferit prin tragere la sorti se va desemna prin tragere la sorti electronica, la sediul Coorganizatorului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii campaniei si va fi asistata de un notar public.

In cadrul tragerii la sorti se va extrage 1 castigator si 3 rezerve. 

9.4. Pentru validarea unui Participant ca si castigator, un reprezentant al Coorganizatorului va incerca sa-l contacteze telefonic, pe numarul furnizat in formularul de inscriere in campanie. Daca reprezentantul Coorganizatorului nu reuseste timp de 2 zile lucratoare sa ia legatura telefonic cu Participantul desemnat castigator, ori castigatorul refuza premiul exprimand explicit acest lucru, in cadrul apelului telefonic, calitatea de castigator ii este retrasa. In cazul acesta se va trece la contactarea primei rezerve extrase. Daca si aceasta nu poate fi validata din aceleasi motive, se trece la contactarea celei de-a doua, pana la validarea uneia dintre rezervele extrase. In situatia in care nu poate fi validata niciuna dintre rezerve, premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.

9.5. In momentul contactarii telefonice, Castigatorul este obligat sa mentioneze daca doreste sa primeasca Aparatul frigorific sau contravaloarea acestuia in bani. Daca Castigatorul alege sa primeasca contravaloarea premiului in bani, acesta este obligat ca in maxim 2 zile lucratoare sa trimita pe adresa de email indicata de reprezentantul Coorganizatorului o copie a contului IBAN. Numele titularului de cont trebuie sa fie acelasi cu numele participantului inscris in campanie. 

9.6. In termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii, participantii care au efectuat inscrieri corecte si sunt validati vor primi prin curier privat cadoul garantat. 

9.7. In cazul tuturor cadourilor, validarea finala va avea loc in momentul livrarii cadoului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa postala de livrare indicata de potentialul castigator in formularul online de inscriere in Campanie. 

9.8. Organizatorul si Coorganizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la inscriere pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia Cadoului. Coorganizatorul si Organizatorul nu sunt obligati sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la alta adresa. 

9.9. Predarea Cadoului va fi insotita de semnarea obligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire. Procesul Verbal va contine, printre altele, datele de identificare ale participantului, denumirea cadoului si date dintre cele care au fost mentionate si incarcate in formularul online de inscriere. 

9.10. Daca toate conditiile prezentului Regulament Oficial au fost respectate, participantul poate fi considerat castigator final. 

9.11. Participantii nu pot cere modificarea modelului, cantitatii, componenta, conditiilor si modului de acordare a cadourilor, iar acestea nu vor fi inlocuite cu alte beneficii.  

9.12. Cadourile vor fi insotite de Certificatele de garantie conform legislatiei in vigoare. 

9.13. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant, sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de premii atunci Cadourile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului. 

9.14. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Cadourile astfel obtinute  sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organinelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

9.15. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane. 

9.16. In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

9.17. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. 

9.18. Livrarea tuturor premiilor se va face prin intermediul unor agenti curieri, folosind servicii de curierat rapid contractate de catre Coorganizator sau Organizator. Organizatorul si Interactions Marketing SRL nu isi asuma raspunderea pentru modul in care firma de curierat manipuleaza premiile. Odata inmanat premiul catre curier, cei anterior mentionati sunt exclusi de orice responsabilitate. 

9.19. Lista castigatorilor si a cadourilor castigate va fi afisata pe website pe masura ce cadourile sunt validate.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII 

10.1. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia. 

10.2. Organizatorul si Coorganizatorul nu sunt raspunzatori pentru: situatiile in care participantul nu poate fi contactat de catre Organizator sau Coorganizator sau de catre curieri pentru livrarea premiului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea Cadoului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea facturii fiscale a Produsului Participant ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in baza careia participantii au efectuat o inscriere; eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu Cadoul, indiferent de natura acestor prejudicii. 

10.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial. 

10.4. Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia Cadoului. 

10.5.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide. 

10.6.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia. 

10.7.     Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti. 

10.8.     Organizatorul/ Coorganizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale. 

10.9.     Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului cadoul astfel obtinut sau de a solicita restituirea cadoului sau a contravalorii cadoului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

10.10.  Dupa inmanarea cadoului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de cadoul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza. 

10.11.  In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie, acestia pot trimite un e-mail pe adresa campaniei contact@campanialg.ro

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Premiile oferite in cadrul campaniei (atat cele garantate cat si premiul oferit prin tragere la sorti) au valoare comerciala mai mare de 600 lei si prin urmare se supun impozitarii cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale. 

11.2. Coorganizatorul si Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea Premiului Campaniei, in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal cu modificarile in vigoare.

11.3. Coorganizatorul si Organizatorul vor depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile din aceasta campanie. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea premiului cad in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.4. In vederea indeplinirii obligatiilor, Participantii in Campanie sunt obligati sa inscrie o copie a actului de identitate in care numele, prenumele si CNP-ul sa fie vizibile. 

 

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

12. 1. Informatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se afla in Anexa nr. 1.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale https://campanialg.ro/nanocell.  

 

SECTIUNEA 14. LITIGII 

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 31 iulie 2019 (inclusiv). 

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA 

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

 

 

 

ANEXA NR. 1 DIN DATA DE 20.05.2019 LA 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

LG Nano Cell TV iti ofera imagini perfecte din orice unghi  

 

1.  DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de    catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”),cu sediul in o societate comerciala cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913, denumita in continuare "Operatorul", prin intermediul Interactions Marketing SRL, cu sediul in sediul in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare

RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 105582, (denumit in continuare

"Imputernicitul"). 

 

2.  CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Prenume

2. Nume

3. Adresa e-mail

4. Telefon mobil

5. Localitate

6. Judet

7. Adresa livrare – strada

8. Numar strada

9. Bloc 

10. Scara 

11. Apartament

12. CNP vizibil - pentru indeplinirea obligatiilor financiare ale Organizatorului 

 

3.  SCOPURILE PROCESARII 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea: 

(i)              organizarii si desfasurarii Campaniei 

(ii)             atribuirea premiilor garantate 

(iii)            trimiterea de materiale publicitare din partea Operatorului pentru Prenume si Adresa de email. Trimiterea se va face doar daca Participantul si-a dat consimtamantul in acest sens, prin bifa existenta in formularul de inscriere in Campanie. 

(iv)            Indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului

 

4.  TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII 

Operatorul, prin intermediul imputernicitului Interactions Marketing, prelucreaza datele in temeiul consimtamantului prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 de lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de preucrarea datelor cu caracter special generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organiarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie.

 

5.  PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 1 an de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia actuala.

 

6.  DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i)    dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)   dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)  dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)  dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu Caracter Personal.

 

7.  MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

8.  ALTE PREVEDERI 

Participanti la Campanie pot fi numai persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani impliniti la data achizitiei produsului participant. Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.