REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Intra in atmosfera sarbatorilor de iarna cu Mi10T Pro si Mi10T”

15.12.2020 – 08.01.2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala "Intra in atmosfera sarbatorilor de iarna cu Mi10T Pro si Mi10T” (denumita in continuare “Campania”)

este organizata si desfasurata de catre S.C. ROLV ONLINE S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul" sau “ROLV”),o societate comerciala, cu sediul social in Voluntari, Blv. Pipera, nr. 1-IA, Corp A, Etajul 8, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/5326/2020, avand CIF RO43302274.

1.2. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului

Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe

website-ul campaniei http://www.mi-home.ro/event/xiaomi-mi10t-promo-sarbatori De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului,

la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a

Campaniei.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei S.C. Media Painter S.R.L, cu sediul in str. Diana 22, Domnesti, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului  cu numarul J23/2314/2015, Cod Unic de Inregistrare 34744510, numita in cele ce urmeaza “Coorganizator” sau Imputernicitul. Coorganizatorul va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul cadoului garantat, insa nu si valoarea acestora, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale http://www.mi-home.ro/event/xiaomi-mi10t-promo-sarbatori

1.6. Organizatorul si Coorganizatorul vor fi numiti in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca

“societatile implicate in organizarea Campaniei”.

 

1.7. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu

pentru toti participantii.

1.8. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.


SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul

online, pe website-ul http://www.mi-home.ro/event/xiaomi-mi10t-promo-sarbatori in conformitate cu prezentul Regulament al

Campaniei.

2.2. Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia de pe teritoriul Romaniei, conform

Regulamentului Oficial al Campaniei, de catre orice persoana fizica a unui produs participant in campanie, conform sectiunii Sectiunea 5. din prezentul Regulament, Organizatorul ofera, cu titlu gratuit, participantilor care efectueaza o inscriere valida pe site-ul http://www.mi-home.ro/event/xiaomi-mi10t-promo-sarbatori, un cadou garantat, conform sectiunii 5.


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 15.12.2020 – 08.01.2021, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Perioada campaniei este impartita in 2 etape dupa cum urmeaza:

A. Etapa de achizitie a produselor participante: 15.12.2020 – 31.12.2020

B. Etapa de inscriere in cadrul Campaniei: 15.12.2020 – 08.01.2021

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu

pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe

parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site a actelor aditionale.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul

derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani

impliniti pana la data achizitionarii produsului participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau

cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara si pe baza codului NIF),denumiti in continuare ’’Participanti’’, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Coorganizatorului si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

4.2. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),

care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza

facturii fiscale de achizitie a minim unui produs participant, indiferent de forma juridica a persoanei care

face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale,

etc).

4.3. Pentru facturile emise pe persoana juridica, inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta

pe persoana fizica inscrisa in rubrica Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala.

4.4. Organizatorul, Coorganizatorul si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea

prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra Cadoului primit in urma inscrierii in Campanie, cu o factura fiscala emisa pentru respectiva entitate juridica.

4.5. Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati

juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un Cadou se vor solutiona fara implicarea Organizatorului sau a Coorganizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

4.6. La cererea scrisa a unui administrator a unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu

documente, de a elimina din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o

factura fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire

solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi

indreptatita sa primeasca un Cadou din partea Organizatorului. Organizatorul va duce la indeplinire

solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

4.7. La aceasta Campanie Promotionala nu pot participa persoanele a caror varsta este mai mica de 18

ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu au implinit varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in campanie:  telefoane Xiaomi achizitionate de la partenerii autorizati Xiaomi, identificate prin codurile de mai jos:

- Mi10T Pro achizitionat de la Mi Store, Orange, Vodafone, eMAG, Altex, Flanco, Media Galaxy, PCGarage, evoMAG, Cel.ro, Blacktech.ro

- Mi10T achizitionat de la Mi Store, eMAG, Altex, Flanco, Media Galaxy, PCGarage, evoMAG, Cel.ro, Blacktech.ro

5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a conferi cadouri, Organizatorul si Coorganizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si

nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.


SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Definitii Termeni

6.1.1. Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura

fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui

Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia cadoului, participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului pentru a indeplini procedura de validare conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

6.1.2. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul

Regulament. Un participant se identifica in mod unic in Campanie prin numarul de telefon/email folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.1.3. Website campanie promotionala: http://www.mi-home.ro/event/xiaomi-mi10t-promo-sarbatori

6.2. Mecanismul Campaniei

Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in Perioada Campaniei, respectiv 15.12.2020 – 31.12.2020, respectand conditiile de la Sectiunea 5.

b. Sa acceseze website-ul dedicat Campaniei promotionale in perioada 15.12.2020 – 08.01.2021 (inclusiv);

c. Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, in perioada 15.12.2020 – 08.01.2021, ora 23:59:59 (inclusiv),ce contine urmatoarele campuri:

 

(*) Alege model

Selectarea codului tipului de produs achizitionat conform facturii de achizitie.

(*) Alege cadou

Selectarea codului tipului de cadou oferit in cadrul campaniei, conform regulamentului.

(*) Magazin

Unitatea/Partenerul care a emis factura de achizitie

(*) Nume

(*) Prenume

(*) Telefon mobil

Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a cadoului;

(*) Email

Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor din Campanie;

(*) Incarca factura (jpeg, png <2MB)

sa incarce (upload-eze) pe site-ul dedicat Campaniei promotionale o fotografie sau o copie scanata lizibila a facturii fiscale prin care se dovedeste achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial.

Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;

(*) Localitate

(*) Judet

(*) Strada

(*) Numar strada

( ) Bloc

( ) Scara

( ) Apartament

Adresa completa de livrare prin curier a Cadoului; Participantul isi asuma raspunderea ca adresa completata in cadrul formularului este valida.

Cadourile se acorda in limita stocului disponibil.

 

(*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al

Campaniei.

Confirmarea (prin bifa pe site-ul Campaniei) implinirii varstei de 18 ani inainte de data la care s-a achizitionat produsul participant; Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie. Participantii minori nu au drept de participare in prezenta campanie.

(*) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind

prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim

consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele

cu caracter personal de catre S.C. ROLV ONLINE S.R.L. si/sau persoanele imputernicite de catre acesta.

Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

(*) Sunt de acord cu Politica de confidentialitate

Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

( ) Sunt de acord ca datele completate (nume, prenume, adresa de email) sa fie prelucrate si

colectate in conformitate cu politica de protectia datelor disponibila pe

http://www.mi-home.ro/event/xiaomi-mi10t-promo-sarbatoride catre S.C. ROLV ONLINE S.R.L, prin intermediul Agentiei S.C. Media Painter S.R.L.

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie. Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul “Participa”.

6.3. Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Participa”, participantului ii este trimis un e-mail de confirmare receptie inscriere pe adresa de e-mail inscrisa in formular.

6.4. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul sau Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

6.5. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii Cadoului, de a pastra factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata, pana la validarea finala si intrarea in posesie a Cadoului oferit de catre Organizator.

6.6. Daca un participant returneaza, din orice motiv, Produsul Participant in prezenta Campanie, pentru a carui achizitie a primit un Cadou conform Regulamentului, acesta este obligat sa returneze si Cadoul si sa notifice Organizatorul. Totodata, daca Organizatorul identifica participanti care au facut retur produsului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivii participanti si de a nu permite inca o inscriere in campanie a respectivului Participant.

 

6.7. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data o factura fiscala a unui Produs Participant

achizitionat. In cazul in care un Participant achizitioneaza mai multe produse participante in perioada

Campaniei, le poate inregistra pe toate cu datele sale personale si cu factura/facturile fiscale de achizitie

corespunzatoare, cate o inscriere aferenta fiecarui produs participant si va primi cate un Cadou pentru

fiecare inregistrare valida efectuata. Pentru achizitia unui Produs participant in Campanie se va acorda 1

(un) singur Cadou.

6.8. Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata pe site-ul Campaniei, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

6.9. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

6.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi

clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a

participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. Se considera frauda si

returul produsului, ulterior inscrierii in campanie, retur care nu a fost semnalat catre Organizator pe adresa mi10t@mi-home.ro

6.11. Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a. inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa

terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b. pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament,

determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului sau al

Coorganizatorului;

c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui

serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele

de trafic intens;

d. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor

Participante, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii

achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant

conform Regulamentului Oficial al Campaniei, pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in

Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor

Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul

conform caruia Organizatorul va acorda Cadoul Participantului care a respectat prevederile

prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu

solicitantii unor astfel de revendicari;

e. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu

participarea lor la aceasta Campanie.

f. pentru modul in care curierul manipuleaza cadoul;

6.12. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica factura de achizitie impreuna cu partenerul care a emis factura de achizitie.

6.13. Un participant nu poate inscrie o factura inscrisa anterior intr-o alta campanie ROLV.

 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA CADOURILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale Organizatorul ofera un cadou garantat, dupa cum urmeaza:

Tip cadou/premiu

Denumire

Nr. maxim de cadouri / premii
acordate

Valoare lei/cadou

Cadou garantat, la alegerea participantului validat

Mi Portable Photo Printer

250 bucati - Primii 250 de participanti
validati care aleg sa primeasca acest
cadou

259

Cadou garantat, la alegerea participantului validat

Mi Smart Band 5

250 bucati - Primii 250 de participanti
validati care aleg sa primeasca acest
cadou

159

Cadou garantat, la alegerea participantului validat

Mi True Wireless Earphones Lite

250 bucati - Primii 250 de participanti
validati care aleg sa primeasca acest
cadou

139

 

Cadourile garantate se acorda in limita stocului disponibil.

 

Descriere cadou garantat - Mi Portable Photo Printer

– design compact si portabil

– tehnologie de imprimare: ZERO INK;

– editare si imprimare direct de pe tefon

– imprimare pana la 20 de fotografii la o singura incarcare

– aplicatie cu functie AR pentru fotografii pline de viata;

– partajare cu pana la 3 utilizatori;

– conectivitate: Bluetooth 5.0 BLE;

– port incarcare Micro USB;

– format acceptat: JPEG, PNG;

 

Descriere cadou garantat - Mi Smart Band 5

- display color AMOLED generos de 1,1": display dinamic cu peste 65 cadrane; 

- 11 moduri sport printer care sarituri cu coarda, yoga, bicicleta eliptica, vaslit; 

- rezistenta la apa pana la o adancime de 50m: poate fi purtata in timp ce inoti sau faci dus; 

- monitorizare ritm cardiac, a somnului si a nivelului de stress 

- monitorizare in timp real si alerte;

- incarcare magnetica

- functie "Camera Remote" care permite utilizarea bratarii pe post de shutter pentru captura de fotografii cu telefonul

 

Descriere cadou garantat - Mi True Wireless Earphones Lite

- Design complet wire-free

- Calitate perfecta a sunetului

- Se auto-conecteaza cu telefonul sau alte device-uri

- Sistem intuitiv de control, cu touch

- Mod functionare pentru o singura ureche

- Confort si siguranta

 

7.2. Valoarea maxima totala a premiilor suportata de Organizator este de 139.250 RON. Valoarea totala va fi stabilita in momentul incheierii campaniei, in functie de numarul de cadouri garantate acordate.

7.3. Premiile vor fi expediate prin curier privat, in maxim 60 de zile lucratoare din momentul validarii

participantului in calitate de castigator. In momentul primirii cadoului, castigatorii sunt obligati sa semneze un proces verbal de predare – primire. In cazul in care participantii refuza sa semneze, acestia nu pot intra in posesia cadoului.

7.4. Un participant va primi cate un cadou pentru fiecare inscriere validata, daca acesta a achizitionat mai multe produse participante si facturile care atesta achizitia produsului sunt diferite, sau daca exista mai multe produse participante pe o singura factura. Organizatorul isi rezerva dreptul sa verifice factura de achizitie impreuna cu partenerul care a emis factura.

7.5. Cadourile acordate in cadrul Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte cadouri. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru cadourile garantate acordate in cadrul campaniei.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE

8.1. Inscrierile in cadrul Campaniei sunt verificate de reprezentantii Organizatorului si ai Coorganizatorului intr-un termen de maxim 7 zile lucratoare de la data efectuarii acestora. Organizatorul si Coorganizatorul isi rezerva dreptul de a extinde perioada de verificare. Fiecare participant a carui inscriere a fost verificata va fi notificat prin e-mail, pe adresa de email folosita la inscriere, in intervalul specificat anterior, pentru a fi informat daca inscrierea sa a fost corecta sau daca a fost invalidata pentru nerespectarea conditiilor din prezentul Regulament. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si la a pierde dreptul de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

 

 

8.2. Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata corecta daca indeplineste cumulativ urmatoarele

conditii:

a. produsul inscris in campanie de catre Participant face parte din Promotie si este achizitionat de la     Mi Store, Orange, Vodafone, eMAG, Altex, Flanco, Media Galaxy, PCGarage, evoMAG, Cel.ro, Blacktech.ro, conform prevederilor prezentei campanii

b. factura fiscala de achizitie a Produsului participant sa fie emisa in etapa de achizitie a Campaniei;

c. inscrierea sa fie efectuata in etapa de inscriere in Campaniei si in conformitate cu prezentul

Regulament Oficial al Campaniei;

d. Participantul nu a returnat produsul achizitionat.

e. factura sa fie unica, adica sa nu fi fost inscrisa deja de catre un alt participant.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea Cadoului, totusi decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

8.4. In situatia in care documentele incarcate (uploadate) nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor,

respectiv lipsa copie / fotografie factura fiscala, Organizatorul si Coorganizatorul isi rezerva dreptul de a

anula inscrierea.

8.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua mai multe verificari in cazul in care observa tentative de frauda ca de exemplu, dar fara a se limita la, inscrierea de mai multe ori a aceleasi facturi sau returul

produsului dupa inscrierea in campanie sau falsificarea facturii.

8.6. Participantii inscrisi vor fi informati prin email, la adresa de e-mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la statusul inscrierii lor. Participantii validati vor fi informati prin email, la adresa de e- mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la modalitatea de validare finala si predare a cadoului garantat, emailul continand toate informatiile si cerintele ce trebuiesc indeplinite in momentul livrarii cadoului.

8.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida

inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere etc., fie ca este vorba despre Produsul participant sau factura fiscala in original ce demonstreaza achizitionarea Produsului participant in Campanie.

8.8. Corespondenta e-mail de la Organizator/Coorganizator catre participanti se va realiza la adresele de

email mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie.

8.9. In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct, sau prin intermediul Coorganizatorului, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si prin intermediul telefonului la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a cadourilor oferite in campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la concurs.

Refuzul participantului privind inregistrarea apelului telefonic duce la incheierea acestuia.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE ACORDARE A CADOURILOR CAMPANIEI

9.1. Prin participarea in Campanie, Participantii desemnati Castigatori isi exprima acordul de a fi contactati telefonic si/ sau pe e-mail in vederea validarii cadoului castigat in cazul in care, pentru validarea castigatorului, Organizatorul sau Coorganizatorul se vad nevoiti sa contacteze participantul.

9.2. In cazul in care sunt validati mai putini participanti decat numarul de cadouri garantate mentionate

in prezentul Regulament, acestea raman in posesia Organizatorului.

9.3. In termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii, participantii care au efectuat inscrieri

corecte si sunt validati vor primi prin curier privat cadoul garantat.

9.4. In cazul tuturor cadourilor, validarea finala va avea loc in momentul livrarii cadoului prin intermediul

curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa postala de livrare indicata de potentialul castigator in formularul online de inscriere in Campanie.

9.5. Organizatorul si Coorganizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au

comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la inscriere pentru livrare, iar din

aceste motive nu pot intra in posesia Cadoului. Coorganizatorul si Organizatorul nu sunt obligati sa

efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la alta adresa.

9.6. Predarea Cadoului va fi insotita de semnarea obligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire.

Procesul Verbal va contine, printre altele, datele de identificare ale participantului, denumirea cadoului si date dintre cele care au fost mentionate si incarcate in formularul online de inscriere.

9.7. Daca toate conditiile prezentului Regulament Oficial au fost respectate, participantul poate fi

considerat castigator final.

9.8. Participantii nu pot cere modificarea modelului, cantitatii, componenta, conditiilor si modului de

acordare a cadourilor, iar acestea nu vor fi inlocuite cu alte beneficii.

9.9. Cadourile vor fi insotite de Certificatele de garantie conform legislatiei in vigoare.

9.10. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite

Cadourile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de

vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele

persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

9.11. Castigatorul unui cadou nu poate ceda cadoul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

9.12. In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate

restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este

indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

9.13. Cadourile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe

teritoriul Romaniei.

9.14. Livrarea tuturor cadourilor se va face prin intermediul unor agenti curieri, folosind servicii de curierat rapid contractate de catre Coorganizator sau Organizator. Organizatorul si S.C. Media Painter SRL nu isi asuma raspunderea pentru modul in care firma de curierat manipuleaza coletele. Odata inmanat coletul catre curier, cei anterior mentionati sunt exclusi de orice responsabilitate.

9.15. Lista castigatorilor si a cadourilor va fi afisata pe website pe masura ce cadourile sunt validate.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi

asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

10.2. Organizatorul si Coorganizatorul nu sunt raspunzatori pentru: situatiile in care participantul nu poate fi contactat de catre Organizator sau Coorganizator sau de catre curieri pentru livrarea cadoului;

deteriorarea, disparitia sau sustragerea Cadoului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea facturii fiscale a Produsului Participant ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in baza careia participantii au efectuat o inscriere; eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu Cadoul, indiferent de natura acestor prejudicii.

10.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si

este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin

acest Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia Cadoului.

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate,

fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari

invalide.

10.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin

comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

10.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre

Participanti.

10.8. Organizatorul/ Coorganizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

10.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in

posesia castigatorului cadoul astfel obtinut sau de a solicita restituirea cadoului sau a contravalorii cadoului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

10.10. Dupa inmanarea cadoului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de cadoul castigat conform

Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator

inceteaza.

10.11. In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie, acestia

pot trimite un e-mail pe adresa campaniei mi10t@mi-home.ro

10.12. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

 

 

 

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Taxele si impozitele aferente cadourilor si a premiului cel mare la data acordarii lor vor fi suportate

de catre Organizator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura (de exemplu contributii sociale datorate conform legii) in legatura cu Premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorului acestora.

11.2. Valoarea individuala a unui cadou oferit in aceasta campanie nu are valoare mai mare de 600 lei

 

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12. Avand in vedere ca prin inscrierea participantilor in Campanie se vor prelucra date cu caracter

personal, participantii sunt rugati sa consulte Anexa nr. 1. atasata la acest Regulament pentru a lua la

cunostinta de modalitatea in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale http://www.mi-home.ro/event/xiaomi-mi10t-promo-sarbatori

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala,

acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,

partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia

carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se

primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 31.01.2021 (inclusiv).

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului

Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea

obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi

obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 DIN DATA DE 15.12.2020

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Intra in atmosfera sarbatorilor de iarna cu Mi10T Pro si Mi10T”

15.12.2020 – 08.01.2021

 

1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de

catre S.C. ROLV ONLINE S.R.L.  (denumita in continuare "Organizatorul" sau “ROLV”),cu sediul social in Voluntari, Blv. Pipera, nr. 1-IA, Corp A, Etajul 8, Judetul Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/5326/2020, avand CIF RO43302274, denumita in continuare "Operatorul", prin intermediul Media Painter SRL, cu sediul in sediul in str. Diana 22, Domnesti, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J23/2314/2015, Cod Unic de Inregistrare 34744510, (denumit in continuare "Imputernicitul").

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu

caracter personal:

1. Prenume

2. Nume

3. Adresa e-mail

4. Telefon mobil

5. Localitate

6. Judet

7. Adresa livrare – strada

8. Numar strada

9. Bloc

10. Scara

11. Apartament

3. SCOPURILE PROCESARII

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin

intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei

(ii) atribuirea cadourilor garantate

(iii) trimiterea de materiale publicitare din partea Operatorului pentru Prenume si Adresa de email.

Trimiterea se va face doar daca Participantul si-a dat consimtamantul in acest sens, prin bifa existenta in

formularul de inscriere in Campanie.

(iv) Indeplinirea obligatiilor fiscale

4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Operatorul, prin intermediul imputernicitului Media Painter SRL, prelucreaza datele in temeiul

consimtamantului prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In

cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 de lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul

indeplinirii obligatiilor fiscale.

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.

Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului de securitate se

va tine seama in special de riscurile prezentate de preucrarea datelor cu caracter special generate in

special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau

accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la

Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre

Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organiarea prezentei Campanii, in scopul includerii

acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul

participarii la Campanie.

5. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 1 an de la incheierea Promotiei. In

cazul participantilor care si-au exprimat acordul pentru prelucrarea datelor personale in scopuri de

marketing/transmitere materiale publicitare, durata prelucrarii va fi pana la revocarea consimtamantului

acordat. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen 1 an de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotie.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe

durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca

aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de

resa acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu Caracter Personal.

7. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii

Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea

datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice

astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la

cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament,

cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.