II

(Acte fără caracter legislativ)

 

REGULAMENTE

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea   ce privește etichetarea energetică a afișajelor electronice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010 al  Comisiei

(Text  cu relevanță pentru SEE)

 

COMISIA EUROPEANĂ,

 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (1),în special articolul 11 alineatul (5) și articolul 16,

 

întrucât:

 

(1)            Regulamentul (UE) 2017/1369 împuternicește Comisia să adopte acte delegate în ceea ce privește etichetarea sau reclasificarea etichetării grupurilor de produse care prezintă un potențial semnificativ pentru economisirea ener­ giei și, după caz, a aslteo.r resur

 

(2)            Dispozițiile privind etichetarea energetică a televizoarelor au fost stabilite prin Regulamentul delegat (UE)   nr. 1062/2010 al Comisiei (2).

 

(3)            Comunicarea Comisiei COM(2016) 773 final (p3)lanul de lucru      pentru proiectarea ecologică),stabilit de Comi­ sie în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4),formulează prioritățile de lucru aferente cadrului privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2016-2019. Planul de lucru pentru proiectarea ecologică identifică grupurile de produse cu impact energetic care trebuie considerate drept priorități pentru efectuarea de studii pregătitoare și eventuala adoptare    a unei măsuri de punere în aplicare, precum și pentru reexaminarea Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comi­ siei (5) și a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010.

 

(4)            Măsurile din planul de lucru pentru proiectarea ecologică au potențialul estimat de a genera economii anuale de energie finală de peste 260 TWh în 2030, ceea ce echivalează cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 100 de milioane de tone pe an în 2030. Afișajele electronice sunt unul dintre grupurile de produse enumerate în planul de lucru.

 

(5)            Televizoarele se numără printre grupele de produse menționate la articolul 11 alineatul (5) dlitineraRe(bgu) la­

mentul (UE) 2017/1369, pentru care Comisia ar trebui să adopte un act delegat de introducere a unei etichete reclasificate de la A la G.

 

(6)            Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 prevede obligația Comisiei de a reexamina periodic regulamentul, în lumina progreselor tehnologice.

 

(1)

JO L 198, 28.7.2017, p. 1.

(2)

Regulamentul delegat (UE) nr.  1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE   a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (JO L 314, 30.11.2010, p. 64).

(3)

Comunicare a Comisiei. Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(4)

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

(5)

Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului Euro­ pean și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (JO L 191, 23.7.2009, p. 42).

 

 

(7)            Comisia a reexaminat Regulamentul (UE) nr. 1062/2010, după cum se prevede la articolul 7 din respectivul regulament, și a analizat aspectele tehnice, de mediu și economice ale televizoarelor și ale altor afișaje electronice, inclusiv monitoarele și afișajele cu rol de semnalizare, precum și înțelegerea și comportamentul în practică al utilizatorilor vizavi de diferitele elemente de etichetare. Reexaminarea a fost efectuată în strânsă colaborare cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țările terțe. Rezultatele acestei reexaminări au fost făcute publice și prezentate forumului consultativ instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

 

(8)            În urma reexaminării, reiese că și monitoarele ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe ca televizoarele, din cauza suprapunerii din ce în ce mai mari a funcționalității între aceste afișaje și televizoare. Mai mult decât atât, în Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019 al Comisiei, se prevede în mod expres că afișajele digitale cu rol de semnalizare urmează să fie preluate în cadrul revizuirii regulamentelor exis­ tente privind televizoarele. Astfel, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să cuprindă afișajele electronice, inclusiv televizoarele, monitoarele și afișajele digitale cu rol de semnalizare.

 

(9)            Consumul anual de energie în 2016 al televizoarelor în Uniune a reprezentat peste 3 % din consumul de energie electrică al Uniunii. Consumul preconizat de energie al televizoarelor, al monitoarelor și al afișajelor digitale cu rol de semnalizare în scenariul de statu-quo se va situa, probabil, la aproape 100 TWh/an în 2030. Se estimează că prezentul regulament, împreună cu regulamentul privind etichetarea energetică aferent, va reduce consumul anual de energie finală cu maximum 39 TWh/an până în 2030.

 

(10)         Funcția de codare a intervalului dinamic ridicat (HDR) poate conduce la o altă utilizare a energiei, sugerând introducerea unei indicații separate privind eficiența energetică pentru o astfel de funcție.

 

(11)         Informațiile disponibile pe etichetă în cazul afișajelor electronice care fac obiectul prezentului regulament ar tre­ bui obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și repetabile, care să ia în considerare metodele de măsu­ rare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele euro­ pene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

 

(12)         Se recunoaște faptul că vânzarea de produse cu impact energetic prin intermediul platformelor de găzduire pe internet, mai degrabă decât direct de pe site-urile web ale furnizorilor sau distribuitorilor, a crescut și, prin urmare, ar trebui să se clarifice faptul că platformele de vânzare pe internet ar trebui să fie responsabile pentru permiterea afișării, în apropierea prețului, a etichetei puse la dispoziție de furnizor. Ele ar trebui să informeze distribuitorul cu privire la această obligație, dar nu ar trebui să fie responsabile pentru acuratețea sau conținutul etichetei și ale fișei cu informații despre produs furnizate. Cu toate acestea, în aplicarea articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) privind comerțul electronic, aceste platforme de găzduire pe internet ar trebui să acționeze rapid pentru a elimina informațiile privind produ­ sul în cauză sau pentru a bloca accesul la acestea dacă au cunoștință despre neconformitatea lor (de exemplu, eticheta sau fișa cu informații despre produs lipsește, este incompletă sau este incorectă),de exemplu dacă sunt informate de autoritatea de supraveghere a pieței. Un furnizor care vinde direct utilizatorilor finali prin interme­ diul propriului site web face obiectul obligațiilor de vânzare la distanță ale distribuitorilor menționate la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

 

(13)         Afișajele electronice expuse la târgurile comerciale ar trebui să poarte eticheta energetică dacă prima unitate a modelului a fost deja introdusă pe piață sau este introdusă pe piață cu ocazia respectivului târg comercial.

 

(14)         Pentru a îmbunătăți eficacitatea prezentului regulament, produsele care își modifică în mod automat performanța în condiții de încercare în vederea îmbunătățirii parametrilor declarați ar trebui interzise.

 

(15)         Măsurile prevăzute în prezentul regulament au fost discutate de forumul consultativ și de experți din statele membre în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

 

(16)         Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 ar trebui abrogat,

 

(6)

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europe­ ană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(7)

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor soci­ etății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

 

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

 

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)         Prezentul regulament stabilește cerințele privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs în cazul afișajelor electronice, inclusiv al televizoarelor, al monitoarelor și al afișajelor digitale cu rol de semnalizare.

 

(2)         Prezentul regulament nu se aplică următoarelor produse:

 

(a)      afișajelor electronice cu o arie a ecranului mai mică sau egală cu 100 de centimetri pătrați;

 

(b)      proiectoarelor;

 

(c)       sistemelor de videoconferință integrate;

 

(d)      afișajelor medicale;

 

(e)      căștilor de realitate virtuală;

 

(f)        afișajelor integrate sau care urmează a fi integrate în produsele enumerate la articolul 2 punctul 3 litera (a) și punc­ tul 4 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8);

 

(g)      afișajelor reprezentând componente sau subansambluri de produse care fac obiectul măsurilor de punere în aplicare adoptate în temeiul Directivei 2009/125/CE;

 

(h)      afișajelor pentru transmisiuni TV sau radio;

 

(i)        afișajelor de securitate;

 

(j)        tablelor de scris digitale interactive;

 

(k)       ramelor foto digitale;

 

(l)        afișajelor de semnalizare digitală care au oricare din următoarele caracteristici:

 

 1. sunt proiectate și construite ca module de afișare pentru a fi integrate ca zonă de imagine parțială a unei suprafețe mai mari de afișare, care nu sunt destinate utilizării ca afișaj de sine-stătător;

 

 1. afișajelor autonome instalate într-o carcasă, pentru utilizare permanentă în exterior;

 

 1. afișajelor autonome instalate într-o carcasă, cu o arie a ecranului mai mică de 30 dm2 sau mai mare de 130 dm2;

 

 1. afișajul are o depnsitate a ixelilor mai mică de 230 pixeli/cm2 sau mai mare de 3 025 pixeli/cm2;

 

 1. o luminanță albă maximă în modul de funcționare interval dinamic standard (SDR) de cel puțin 1 c0d0/0m         2;

 

 1. nicio interfață de intrare a semnalului video și nicio comandă de afișare care să permită afișarea corectă a unei secvențe de încercări video dinamice standardizate pentru măsurarea puterii;

 

(m)     afișajelor de stare;

 

(n)      panourilor de comandă.

 

 

(8)

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 201 nice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).

 

 
2 privind deșeurile de echipamente electrice și electro­

 

 

 

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

 

 1. „afișaj electronic” înseamnă un ecran de afișare, împreună cu componentele sale electronice asociate, a cărui funcție principală este afișarea de informații vizuale provenite de la surse cu fir sau fără fir;

 

 1. „televizor” înseamnă un afișaj electronic destinat în principal afișării și receptării de semnale audiovizuale și care constă într-un afișaj electronic și într-unul sau mai multe tunere/receptoare;

 

 1. „tuner/receptor” înseamnă un circuit electronic care detectează un semnal de teledifuziune, cum ar fi un semnal numeric terestru sau satelitar, dar nu și comunicație punct la punct (unicast) pe internet, și care facilitează selectarea unui canal TV dintr-un grup de canale difuzate;

 

 1. „monitor”o, r„mdoe nciat lculator            ”  sau  „ecran  de  calculator”  înseamnă  un  afișaj  electronic  destinat  vizualizării  de aproape de către o persoană, de exemplu într-un mediu birotic;

 

 1. „ramă foto digitală” înseamnă un afișaj electronic conceput pentru a afișa numai informații vizuale statice;

 

 1. „proiector” înseamnă un dispozitiv optic destinat prelucrării informațiilor provenite de la imagini video analoage sau digitale, în orice format, pentru a modula o sursă de lumină și a proiecta imaginea rezultată pe o suprafață externă;

 

 1. „afișaj de stare” înseamnă un afișaj utilizat pentru afișarea unor informații simple, dar în schimbare, cum ar fi cana­ lul selectat, ora sau consumul de energie. Un simplu indicator luminos nu este considerat un afișaj de stare;

 

 1. „panou de comandă” înseamnă un afișaj electronic a cărui funcție principală este aceea de a afișa imagini asociate cu starea de funcționare a produsului; el poate asigura interacțiunea utilizatorului, prin atingere sau prin alte mij­ loace, cu scopul de a controla funcționarea produsului. Acesta poate fi integrat în produse sau poate fi special conceput și comercializat pentru a fi utilizat numai împreună cu produsul.

 

 1. „sistem de videoconferință all-in-one” înseamnă un sistem dedicat, conceput pentru videoconferințe și colaborare, integrat într-o carcasă unică, ale cărui specificații trebuie să includă toate caracteristicile următoare:

 

(a)    compatibilitate cu protocolul de videoconferință specific ITU-T H.323 sau IETF SIP, astfel cum este furnizat de producător;

 

(b)    cameră (camere),afișaj și capacități de procesare pentru transmisii video bidirecționale în timp real, cu rezis­ tență la pierderea pachetelor de date;

 

(c)     difuzoare și capacități de procesare audio pentru transmisii audio „mâini libere” bidirecționale în timp real, cu anularea ecoului;

 

(d)    o funcție de criptare;

 

(e)    HiNA;

 

 1. „HînisNeaAm” nă  disponibilitat           e  mare  în  rețea,  astfel  cum  este  definită  la  articolul  1  din  Regulamentul  (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei (9);

 

 1. „afișaj pentru transmisiuni TV sau radio” înseamnă un afișaj electronic proiectat și comercializat pentru uzul profe­ sional al posturilor de televiziune sau radio și al companiilor de producție video în scopul creării de conținut video. Specificațiile acestuia includ toate caracteristicile următoare:

 

(a)    o funcție de etalonare a culorilor;

 

(9)

Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile standby, oprit și standby în rețea de echipamentele electrice și electronice de uz casnic și de birou (JO L 339, 18.12.2008, p. 45).

 

 

(b)    funcția de analiză a semnalului de intrare pentru monitorizarea semnalului de intrare și detectarea erorilor, cum

 

ar  fi  un  monitor  de  undă/vectoroscop,  ajustarea  RGB,  o  feurnifcițciaerede  v rezoluția reală în pixeli, un mod „interlace” și un marcator de ecran;


a stării semnalului video la

 

 

(c)     tehnologia interfață digitală serială (SDI) sau voce peste protocol internet (VoIP) integrată în produs;

 

(d)    nu este destinat utilizării în spații publice;

 

 1. „tablă de scris digitală interactivă” înseamnă un afișaj electronic care permite interacțiunea directă a utilizatorului cu imaginea afișată. Tabla de scris digitală interactivă este proiectată în principal pentru prezentări, cursuri sau colabo­ rare de la distanță, inclusiv pentru transmiterea de semnale audio și video. Specificațiile acesteia includ toate caracte­ risticile următoare:

 

(a)    este proiectată în principal în vederea suspendării sau montării pe un suport pe sol, a amplasării pe un raft sau pe o masă sau fixării pe o structură fizică, astfel încât să poată fi vizualizată de mai multe persoane;

 

(b)    nu poate fi utilizată decât împreună cu un software care are funcționalități specifice de gestionare a conținutului și interacțiunii;

 

(c)     este integrată sau proiectată pentru a fi utilizată în mod specific împreună cu un computer, în scopul executării software-ului menționat la litera (b);

 

(d)    o arie a ecranului afișajului mai mare de 40 dm2;

 

(e)    interacțiune cu utilizatorul prin atingere cu degetul sau cu pixul sau prin alte mijloace precum gesturi ale mâinii sau ale brațului ori prin voce;

 

 1. „afișaj de securitate” înseamnă un afișaj electronic ale cărui specificații includ toate caracteristicile următoare:

 

(a)    o funcție de automonitorizare capabilă să comunice unui server la distanță cel puțin una dintre următoarele informații:

— starea sistemului de alimentare cu energie;

 

— temperatura internă comunicată de un senzor termic de protecție împotriva supraîncărcării;

 

— o sursă video;

 

— o sursă audio și indicarea stării audio (nivelul volumului/volum zero);

 

— modelul și versiunea de firmware;

 

(b)    un factor de formă specializat, specificat de utilizator pentru a facilita instalarea afișajului în carcase profesionale sau în console;

 

 1. „afișaj digital cu rol de semnalizare” înseamnă un afișaj electronic conceput în principal pentru a fi vizualizat de mai multe persoane în alte medii decât mediile de birou și decât în mediile casnice. Specificațiile acestuia includ toate caracteristicile următoare:

 

(a)    identificator unic pentru a permite adresarea către un anumit ecran de afișare;

 

(b)    o funcție de dezactivare a accesului neautorizat la setările afișajului și ale imaginii afișate;

 

(c)     uemn  sdiset conectare  în  rețea  (care  să  includă          o  conexiune  cu  fir  sau  una  fără  fir)  pentru  a  controla, a monitoriza sau a primi informații în afișaj de la surse unicast (transmisie cu destinație unică),multicast (tran­ smisie cu receptori multipli),dar nu și de la surse de transmisiuni TV sau radio;

 

(d)    proiectare în vederea suspendării, montării sau fixării pe o stizruiccăt,uarăstffel încât să poată fi vizualizat de mai multe persoane, și să nu fie introdus pe piață cu un suport pe sol;

 

(e)    nu include un tuner pentru afișarea semnalelor de transmisiuni TV sau radio;

 

 

 1. „integrat”, cu referire la un afișaj care face parte dintr-un alt produs ca și componentă funcțională, înseamnă afișajele electronice care nu pot fi exploatate independent de produs și care depind de acesta pentru a-și îndeplini funcțiile, inclusiv alimentarea cu energie;

 

 1. „afișaj medical” înseamnă un afișaj electronic care intră în domeniul de aplicare al:

 

(a)    Directivei 93/42/CEE a Consiliului p(1r0)ivind dispozitivele medicale;       sau

 

(b)    Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului (11) privind dispozitivele medicale; sau

 

(c)     Directivei  90/385/CEE  a  Consiliului p(1r2)ivind  apropierea  legislațiilor  statelor  membre  referitoare  la  dispoziti­ vele medicale active implantabile; sau

 

(d)    Directivei 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13) privind dispozitivele medicale pentru diagnos­ tic in vitro; sau

 

(e)    Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului (14) privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro;

 

 1. „monitor de gradul 1” înseamnă un monitor pentru evaluarea tehnică de înaltă calitate a imaginilor în punctele- cheie ale unei activități de producție sau de difuzare, cum ar fi captarea, postproducția, transmisia și stocarea imaginilor;

 

 1. „arie a ecranului” înseamnă suprafața vizibilă a afișajului electronic, calculată prin înmulțirea lățimii maxime     a imaginii vizibile cu înălțimea maximă a imaginii vizibile de-a lungul suprafeței panoului (fie plată, fie curbată);

 

 1. „căști de realitate virtuală” înseamnă un dispozitiv de purtat pe cap care oferă utilizatorului o realitate virtuală imer­ sivă prin afișarea de imagini stereoscopice pentru fiecare ochi, cu funcții de urmărire a mișcării capului;

 

 1. „punct de vânzare” înseamnă un loc unde afișajele electronice sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

 

 

 

 

 

(1)         Furnizorii trebuie să se asigure că:


Articolul 3

Obligațiile furnizorilor

 

 

(a)    fiecare afișaj electronic este furnizat cu o etichetă tipărită, în formatul și conținând informațiile prevăzute în anexa III;

 

(b)    parametrii  fișei  cu  informații  despre  produs,  astfel  cum  prevăzuți  în  saunnext ainVtr,oduși  în  baza  de  date  cu produse;

 

(c)     la cererea expresă a distribuitorului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format tipărit;

 

(d)    conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa VI, este introdus în baza de date cu produse;

 

(10)

Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

(11)

Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modi­ ficare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1).

(12)

Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (JO L 189, 20.7.1990, p. 17).

(13)

Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnos­ tic in vitro (JO L 331, 7.12.1998, p. 1).

(14)

Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (JO L 117, 5.5.2017, p. 176).

 

 

(e)    publicitatea vizuală pentru un anumit model de afișaj electronic, inclusiv pe internet, conține clasa de eficiență ener­ getică și gama de clase de eficiență disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII și cu anexa VIII;

 

 

(f)      materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de afișaj electronic, inclusiv pe internet, care des­ criu parametrii săi tehnici specifici, include clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

 

 

(g)    pentru fiecare model de afișaj electronic, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică care are formatul și care conține informațiile stabilite în anexa III;

 

 

(h)    pieecnatrreumf odel de afișaj electronic,  se pune la dispoziția distribuitorilor              o fioșrămcauțiindfespre produs în format electronic, astfel cum se prevede în anexa V;

 

 

(i)      în plus față de dispozițiile de la litera (a),pe ambalaj este tipărită sau lipită o etichetă;

 

 

(2)         Clasa de eficiență energetică se bazează pe indicele de eficiență energetică, calculat în conformitate cu anexa II.

 

 

Articolul 4

Obligațiile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

 

 

(a)    fișieacj aerleecatfronic, la punctul de vânzare, inclusiv la târguri comerciale, poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a),afișată pe partea din față a aparatului, agățată de acesta sau plasată astfel încât să fie vizibilă și asociată în mod clar modelului specific; cu condiția ca afișajul electronic să fie ținut în modul activ atunci când este vizibil pentru clienți în vederea vânzării, eticheta electronică afișată pe ecran poate înlocui eticheta în format tipărit în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (g);

 

 

(b)    în cazul în care un model de afișaj electronic este expus într-un punct de vânzare fără să existe nicio unitate scoasă din ambalaj, eticheta tipărită sau lipită pe ambalaj este vizibilă;

 

 

(c)     îânnzcăarziiullavdistanță  sau  al  telemarketingului,  eticheta  și  fișa  cu  informații  despre  produs  sunt  puse  la  dis­ poziție în conformitate cu anexele VII și VIII;

 

 

(d)    orice publicitate vizuală pentru un anumit model de afișaj electronic, inclusiv pe internet, conține clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

 

 

(e)    eorriiacle pmroamt  oțional tehnic referitor la un anumit model de afișaj electronic, inclusiv materialul promoțional

tehnic pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici, indică clasa de eficiență energetică a modelului respec­ tiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII.

 

 

Articolul 5

Obligațiile furnizorilor de servicii pe platformele de găzduire pe internet

În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire, astfel cum este menționat la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE, autorizează vânzarea afișajelor electronice prin intermediul site-ului său de internet, furnizorul de servicii trebuie să permită afișarea etichetei electronice și a fioșneiceeleccutrinformații despre produs furnizate de distribuitor în cadrul mecanismului  de  afișaj  în  conformitate  cu  dispozițiile  din  anexa  VIIIoșriminefază  distribuitorul  cu  privire  la  obligația

de a le afișa.

 

 

Articolul 6

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, stabi­ lite în anexa IV.

 

Articolul 7

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare prevăzută în anexa IX atunci când efectuează verificările în scopul supra­ vegherii pieței menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

 

Articolul 8

Reexaminare

Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezulta­ tele acestei reexaminări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu la 25 decembrie 2022.

 

Reexaminarea respectivă evaluează, în special:

 

(a)    pertinența actuală sau viitoare a existenței unor clasificări energetice separate pentru SDR și HDR;

 

(b)    toleranțele de verificare stabilite în anexa IX;

 

(c)     posibilitatea includerii altor afișaje electronice în domeniul de aplicare;

 

(d)    pertinența echilibrului stricteții cerințelor între produsele mai mari și mai mici;

 

(e)    fezabilitatea elaborării unor metode adecvate de notificare pentru consumul de energie;

 

(f)      posibilitatea de a aborda aspecte legate de economia circulară.

 

În plus, Comisia reexaminează eticheta în vederea reclasificării sale, dacă sunt îndeplinite cerințele de la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

 

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 se abrogă de la 1 martie 2021.

 

Articolul 10

Măsuri tranzitorii

Începând de la 25 decembrie 2019 și până la 28 februarie 2021, fișa cu informații despre produs obligatorie în temeiul

articolului  3  alineatul  (1)elriat       (b)  deinguRlamentul  (UE)       nr.  1062/e20fi1p0uspăoalat  dispoziție  prin  intermediul

bazei de date cu produse, în loc să fie furnizată în format tipărit odată cu produsul. În acest caz, furnizorul se asigură că, în cazul în care distribuitorul solicită în mod expres fișa cu informații despre produs, aceasta se pune la dispoziție în format tipărit.

 

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 

Se aplică de la 1 martie 2021. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) litera (a) se aplică de la 1 noiembrie 2020.

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

 

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2019.

 

 

Pentru Comisie Președintele

Jean-Claude JUNCKER

 

 

 

 
  

 

 

 

ANEXA I

 

Definiții în sensul anexelor

 

Se aplică următoarele definiții:

 

 1. „indice de eficiență energetică” (EEI) înseamnă un indice numeric corespunzător eficienței energetice relative a unui aparat afișaj electronic, astfel cum este stabilit la litera B din anexa II;

 

 1. „interval dinamic ridicat (HDR)” înseamnă o metodă de mărire a raportului de contrast al imaginii unui afișaj elec­ tronic prin utilizarea metadatelor generate în timpul creării materialului video, pe care circuitele de gestionare   a ecranului le interpretează pentru a produce un raport de contrast și o redare a culorii care sunt percepute de ochiul uman ca fiind mai realiste decât cele obținute cu ajutorul afișajelor care nu sunt compatibile cu HDR;

 

 1. „raport de contrast” înseamnă diferența dintre luminozitatea maximă și nivelul de negru al unei imagini;

 

 1. „luminanță” înseamnă măsura fotometrică a intensității luminoase per unitate de suprafață a luminii care se deplase­ ază într-o direcție dată, exprimată în candele pe metru pătrat (cd/m2). Termenul „luminozitate” este deseori folosit pentru a califica în mod „lsuumbiiencatinvț”a unui afișaj                                               electronic;

 

 1. „reglare automată a luminozității (ABC)” înseamnă mecanismul automat care, atunci când este activat, controlează luminozitatea unui afișaj electronic în funcție de nivelul de lumină ambiantă din fața afișajului;

 

 1. „implicit”, când se referă la o anumită caracteristică sau setare, înseamnă valoarea unei anumite caracteristici, astfel cum a fost stabilită din fabrică, disponibilă atunci când clientul utilizează produsul pentru prima dată și după ce efectuează acțiunea „revenire la setările din fabrică”, dacă produsul permite acest lucru;

 

 1. „pixel (element de imagine)” înseamnă suprafața celui mai mic element al unei imagini, care poate fi distins de elementele sale învecinate;

 

 1. „mod  pornit”  sau  „mînsoedamacntăiv”star                  ea  în  care  afișajul  electronic  este  conectat  la  o  sursă  de  alimentare, a fost activat și furnizează una sau mai multe dintre funcțiile sale de afișare;

 

 1. „meniu impus” înseamnă un meniu specific care apare la pornirea inițială a afișajului electronic sau la o revenire la setările din fabrică, furnizând un set de setări de afișare, predefinite de furnizor;

 

 1. „configurație normală” înseamnă o setare a afișajului recomandată utilizatorului final de către furnizor din meniul de configurare inițială sau setarea din fabrică pe care o are afișajul electronic pentru utilizarea prevăzută a produsu­ lui. Ea trebuie să asigure utilizatorului final calitatea optimă în mediul prevăzut și la utilizarea prevăzută. Confi­ gurația normală este starea în care sunt măsurate valorile pentru modurile oprit, standby, standby în rețea și pornit;

 

 1. „mod pornit în configurație de luminozitate maximă” înseamnă configurația afișajului electronic, presetată de furni­ zor, care oferă o imagine acceptabilă la cea mai mare luminanță măsurată;

 

 1. „mod magazin” înseamnă configurația afișajului electronic, menită a fi utilizată în special în contextul demonstrării capacităților afișajului electronic, de exemplu în condiții de iluminare intensă (în magazinele de vânzare cu amănun­ tul) și care nu implică deconectarea automată de la sursa de alimentare în cazul în care nu se detectează o acțiune din partea utilizatorului sau prezența acestuia;

 

 1. „senzor de detectare a prezenței în încăpere” sau „senzor de detectare a gesturilor” sau „senzor de ocupare” înse­ amnă un senzor care monitorizează mișcările din spațiul care înconjoară produsul și reacționează la acestea, putând declanșa comutarea în modul pornit. Dacă într-o perioadă prestabilită senzorul nu mai detectează mișcări, produsul poate trece în modul standby sau în modul standby în rețea;

 

 1. „mînsoedamopnrăit”                o  stare  în  care  afișajul  electronic  este  conectat  la  rețeaua  de  alimentare  și  nu  îndeplinește

nicio funcție: următoarele stări sunt, de asemenea, considerate echivalente cu modul oprit:

 

 1. stări care furnizează doar o indicație a stării de mod oprit;

 

 1. stări care oferă numai funcționalitățile destinate să asigure compatibilitatea electromagnetică, în conformitate cu Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

 

 

(1)

Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 201 bre cu privire la compatibilitatea electromagnetică. JO L 96, 29.3.2014, p. 79.

 

 
4 privind armonizarea legislațiilor statelor mem­

 

 

 

 1. „mod standby” înseamnă starea în care afișajul electronic este conectat la rețeaua de alimentare sau la sursa de CC, depinde de alimentarea cu energie din sursa respectivă pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:

 

— funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicare a funcției de reactivare activate; și/sau

 

— afișarea informațiilor sau a stării;

 

 1. „funcție de reactivare” înseamnă o funcție care, prin intermediul unui întrerupător de la distanță, al unei teleco­ menzi, al unui senzor intern, al unui temporizator sau, în cazul afișajelor în rețea în modul standby în rețea, prin intermediul rețelei, asigură comutarea din modul standby sau standby în rețea într-un mod, altul decât modul oprit, oferind funcții suplimentare;

 

 1. „mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv ecran tactil, sau orice altă tehnologie vizuală utilizată pentru afișarea conținutului internet pentru utilizatori;

 

 1. „afișare imbricată” înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date este accesibil prin executarea unui clic cu mouse-ul, prin trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau, în cazul unui ecran tactil, prin extinderea altei imagini sau a altui set de date;

 

 1. „ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la contact, cum ar fi cel al unei tablete, al unui computer de tip

„slate” sau al unui telefon inteligent;

 

 1. „text alternativ” înseamnă un text furnizat ca alternativă la un grafic, care permite prezentarea de informații în altă formă decât cea grafică, în cazul în care afișajele nu pot să reproducă graficul, sau pentru a spori accesibilitatea, de exemplu în cazul aplicațiilor de sinteză vocală;

 

 1. „sursă de alimentare externă” (EPS) înseamnă un dispozitiv astfel cum este definit în Regulamentul (UE) 2019/1782 al Comisiei (2);

 

 1. „EPS standardizată” înseamnă o sursă de alimentare externă care este proiectată pentru a furniza putere dispozitive­ lor și care respectă un standard emis de o organizație internațională de standardizare;

 

 1. „cod de răspuns rapid (QR)” înseamnă un cod de bare matrice inclus pe eticheta energetică a unui model de produs, care face trimitere la informațiile referitoare la modelul respectiv în partea publică a bazei de date cu produse;

 

 1. „îrnețsea”mnă           o  infrastructură  de  comunicații  cu  o  topologie  a  legăturilor  și  o  arhitectură  care  include  compo­ nente fizice, principii organizaționale și proceduri și formate (protocoale) de comunicare;

 

 1. „interfață de rețea” (sau „port de rețea”) înseamnă o interfață fizică cu fir sau fără fir, care furnizează conectare la rețea și prin intermediul căreia pot fi activate de la distanță funcții ale afișajului electronic și pot fi primite sau trimise date. Interfețele cu datele de intrare precum semnalele video și audio, neoriginare dintr-o sursă de rețea, dar utilizând o adresă de rețea, nu sunt considerate interfețe de rețea;

 

 1. „disponibilitate în rețea” înseamnă capacitatea unui afișaj electronic de a-și activa funcțiile la detectarea de către o interfață de rețea a unui semnal activat la distanță;

 

 1. „afișaj electronic în rețea” înseamnă un afișaj electronic care se poate conecta la o rețea utilizând una dintre interfețele sale de rețea, dacă acesta este activată;

 

 1. „standby în rețea” înseamnă starea în care afișajul electronic este capabil să reia o funcție prin intermediul unui semnal activat la distanță provenit de la o interfață de rețea.

 

 

 

 
  

 

 

 

 

(2)

Regulamentul (UE) 2019/1782 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externe în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei (JO L 272, 25.10.2019, p. 95).

 

 

ANEXA II

 

A.     Clasele de eficiență energetică

iCcliaesnațădeneefrgetică                                   a unui afișaj electronic se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEIetichetă) al  acestuia  pentru  etichetare,  indicat  în  tabelul  1.  EEIeticheișaalj uenleucitraofnic  se  determină  în  conformitate  cu

partea B din prezenta anexă.

 

Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale afișajelor electronice

 

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică (EEIetichetă)

A

EEIetichetă  < 0,30

B

0,30 ≤ EEIetichetă< 0,40

C

0,40 ≤ EEIetichetă< 0,50

D

0,50 ≤ EEIetichetă< 0,60

E

0,60 ≤ EEIetichetă< 0,75

F

0,75 ≤ EEIetichetă< 0,90

G

0,90 ≤ EEIetichetă

 1. B.     Indicele de eficiență energetică (EEIetichetă)

Indicele de eficiență energetică (EEIetichetă) al afișajului electronic se calculează folosind următoarea ecuație:

 

EEIlabel =

 

 

unde:


a(3nh×(0[9,002×5 t+ 0,0035 × (              A− 11) + 4)] + 3) + corrl

 

 

A reprezintă aria suprafeței de vizualizare în dm2;

 

Pmăsuratăeste puterea măsurată în modul pornit, exprimată în wați, în configurație normală, stabilită conform tabelului 2;

 

corrleste un factor de corecție stabilit conform tabelului 3.

 

Tabelul 2

Măsurarea Pmăsurată

 

Nivelul intervalului dinamic

Pmăsurată

Intervalul dinamic standard (SDR):

PmăsuratăSDR

Puterea consumată în wați (W),în modul pornit, măsurată în momen­ tul afișării unor secvențe standardizate de testare a unor imagini ani­ mate dintr-un conținut dinamic de teledifuziune. În cazul în care se permit toleranțe în conformitate cu partea C din prezenta anexă, aces­ tea trebuie scăzute din Pmăsurată.

Intervalul dinamic ridicat (HDR)

PmăsuratăHDR

Puterea consumată în wați (W),în modul pornit, măsurată ca pentru PmăsuratăSDR, dar atunci când funcționalitatea HDR este activată de metadatele din secvențele standardizate de testare a imaginilor. În cazul în care se permit toleranțe în conformitate cu partea C din prezenta anexă, acestea trebuie scăzute din Pmăsurată.

 

 

Tabelul 3

Valoarea corrl

 

Tip de afișaj electronic

valoarea corrl

Televizor

0,0

Monitor

0,0

Semnalizare digitală

0,00062*(lum-500)*A

 

unde „lum” este luminanța albă maximă, exprimată în cd/m2, a configurației cu cea mai mare luminozitate în modul pornit al afișajului electronic și

A este aria ecranului, exprimată în dm2

C.     Toleranțe și ajustări în scopul calculului EEIetichetă

Afișajele electronice cu reglarea automată a luminozității (ABC) se califică pentru o reducere de 10 % a Pmăsurată, dacă îndeplinesc toate cerințele următoare:

 

(a)    ABC este activat în configurația normală a afișajului electronic și se menține în orice altă configurație de imagine cu interval dinamic standard disponibilă utilizatorului final;

 

(b)    valoarea lui Pmăsurată, în configurația normală, este măsurată cu dispozitivul ABC dezactivat sau, dacă ABC nu poate fi dezactivat, în condiții de lumină ambiantă de 100 de lucși, măsurată la senzorul ABC;

 

(c)     de acaăzuesl,t valoarea  lui            Pmăsuratăcu  ABC  dezactivat  trebuie  să  fie  mai  mare  sau  egală  cu  puterea  măsurată  în modul pornit, cu ABC activat într-o stare de lumină ambiantă de 100 de lucși, măsurată la senzorul ABC;

 

(d)    cu ABC activat, valoarea măsurată a puterii în modul pornit trebuie să scadă cu cel puțin 20 % atunci când lumina ambiantă, măsurată la senzorul ABC, se reduce de la 100 de lucși la 12 lucși;

 

(e)    controlul ABC al luminanței ecranului de afișaj îndeplinește toate caracteristicile următoare atunci când starea de lumină ambiantă măsurată la senzorul ABC se modifică:

 

— luminanța măsurată a ecranului la 60 de lucși este între 65 % și 95 % din luminanța ecranului, măsurată la 100 de lucși;

 

— luminanța măsurată a ecranului la 35 de lucși este între 50 % și 80 % din luminanța ecranului, măsurată la 100 de lucși;

 

— luminanța măsurată a ecranului la 12 lucși este între 35 % și 70 % din luminanța ecranului, măsurată la 100 de lucși.

 

 

 

 
  

 

 

 

ANEXA III

 

Eticheta afișajelor electronice

 

 1. ETICHETA

 

 
  

 

 

Eticheta afișajelor electronice trebuie să conțină următoarele informații:

 1. codul QR;
 2. denumirea sau marca comercială a furnizorului;
 3. identificatorul de model al furnizorului;
 4. scara claselor de eficiență energetică, de la A la G;
 5. icclaiesnațădeeneefrgetică,  determinată  în  conformitate  cu  punctul                 B  din  anexa  II  atunci  când  se  utilizează

PmăsuratăSDR;

 1. consumul de energie în modul pornit, exprimat în kWh/1 000 h, atunci când se redă conținut SDR, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;
 2. ciclaiesnațădeeneefrgetică,  determinată  în  conformitate  cu  punctul                 B  din  anexa  II  atunci  când  se  utilizează

PmăsuratăHDR;

 1. consumul de energie în modul pornit, exprimat în kWh/1 000 h, atunci când se redă conținut HDR, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;
 2. diagonala ecranului vizibil, în centimetri și țoli, și rezoluția orizontală și verticală în pixeli;
 3. numărul prezentului regulament, și anume „2019/2013”.

 

 

 1. DESIGNUL ETICHETEI

 

 
  

 

 

Unde:

 

(a)    etbiuchieetsaă taribă               o  lățime  de  cel  puțin  96  mm  și  o  înălțime  de  cel  puțin  192  mmtic.hDeta  ăeste

tipărită într-un format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus. Pentru afișajele electronice cu o dimensiune a diagonalei suprafeței vizibile mai mică de 127 cm (50 de țoli),eticheta poate fi tipărită la scară redusă, dar nu trebuie să fie mai mică de 60 % din dimensiunea sa normală; conținutul etichetei trebuie însă să fie proporțional cu specificațiile de mai sus și codul QR trebuie să poată fi citit cu ajutorul unui cititor QR obișnuit, cum ar fi cel integrat într-un telefon inteligent;

 

(b)    fondul etichetei trebuie să fie 100 % alb;

 

(c)    fontul trebuie să fie Verdana și Calibri;

 

(d)    dimensiunile și specificațiile elementelor care constituie eticheta trebuie să fie cele indicate în designul etichetei;

 

(e)    ecbuuloierilseă trfie  conform  codurilor  de  culoare  CMYK  -  cyan,  magenta,  galben  și  negru,  după  exemplul următor: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

 

 

(f)     eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

 

 

 

culorile logoului UE trebuie să fie următoarele:

 

— fondul: 100,80,0,0;

 

— stelele: 0,0,100,0;

 

 

culoarea logoului „energie” trebuie să fie: 100,80,0,0;

 

 

codul QR trebuie să fie cu negru 100 %;

 

 

numele furnizorului trebuie să fie cu negru 100 % și cu font Verdana, cu caractere aldine, de 9 pt;

 

 

identificatorul modelului trebuie să fie cu negru 100 % și cu font Verdana, cu caractere normale, de 9 pt;

 

 

scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

 

— literele scării de clasificare a eficienței energetice trebuie să fie cu alb 100 % și cu font Calibri aldin, 19 pt; literele trebuie să fie centrate pe o axă, la 4,5 mm de partea stângă a săgeților;

 

— culorile săgeților din scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

 

— Clasa A: 100,0,100,0;

 

— Clasa B: 70,0,100,0;

 

— Clasa: 30,0,100,0;

 

— Clasa D: 0,0,100,0;

 

— Clasa E: 0,30,100,0;

 

— Clasa F: 0,70,100,0;

 

— Clasa G: 0,100,100,0;

 

 

liniile de separare interne trebuie să aibă o grosime de 0,5 pt, iar culoarea trebuie să fie negru 100 %;

 

 

litera  clasei  de  eficiență  energetică  trebuie  să  fie  cu  alb  100 o%ntșiCcaulibfri  aldin,  33  pt.  Săgeata  care

indică scara de clasificare energetică și săgeata echivalentă din scara de la A la G trebuie poziționate astfel încât vârfurile lor să fie aliniate. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, care trebuie să fie cu negru 100 %;

 

 

valoarea consumului de energie în SDR trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere aldine, de 28 pt; „kWh/ 1 000 h” trebuie indicat cu font Verdana normal, 16 pt. Textul trebuie să fie centrat și cu negru 100 %;

 

 

pictogramele HDR și de ecran trebuie să fie cu negru 100 % și astfel cum sunt reprezentate în designul eti­ chetei; textele (numerele și unitățile) trebuie să fie cu negru 100 %, după cum urmează:

 

— deasupra pictogramei HDR, literele claselor de eficiență energetică (de la A la G) trebuie să fie centrate, iar litera clasei de eficiență energetică aplicabile trebuie să fie cu font Verdana aldin de 16 pt și celelalte litere trebuie să fie cu font Verdana normal de 10 pt; sub pictograma HDR, valoarea consumului de energie în HDR trebuie să fie centrată, cu font Verdana aldin de 16 pt, iar mențiunea „kWh/1 000 h”ocnut fVer­ dana normal de 10 pt;

 

— toegxrtauml epiicdte  ecran  trebuie  să  fie  cu  font  Verdana  normal  de  9  pt  și  poziționat  ca  în  designul etichetei;

 

 

numărul regulamentului trebuie să fie cu negru 100 % și cu font Verdana normal de 6 pt.

 

 

 
  

 

 

 

ANEXA IV

 

Metode de măsurare și calcule

 

În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile și calculele se efectuează  utilizând  standarde  armonizate  ale  căror  trimiteri  au  fost  publicate  în JicuiranlaalullUOnfiuniiEuropene                               sau alte metode credibile, exacte și reproductibile care țin cont de metodele de ultimă generație general recunoscute. Măsură­ torile și calculele trebuie să fie conforme cu dispozițiile din prezenta anexă.

Măsurătorile și calculele trebuie să respecte definițiile, condițiile, ecuațiile și parametrii stabiliți în prezenta anexă. Afișajele electronice care pot funcționa în modurile 2D și 3D trebuie supuse încercărilor atunci când funcționează în modul 2D.

iUșanj aeflectronic  care  este  împărțit  în  două  sau  mai  multe  unități  separate  din  punct  de  vedere  fizic,  dar  care  este introdus pe piață într-un singur ambalaj, trebuie considerat ca fiind un afișaj electronic unic în scopul verificării confor­ mității cu cerințele din prezenta anexă. În cazul în care mai multe afișaje electronice care pot fi introduse pe piață separat sunt combinate într-un sistem unic, afișajele electronice individuale trebuie considerate ca fiind afișaje unice.

1.      MĂSURĂTORILE CONSUMULUI DE PUTERE ÎN MODUL PORNIT

Măsurătorile consumului de putere în modul pornit trebuie să îndeplinească toate condițiile generale următoare:

(a)    afișajele electronice se măsoară în configurația normală;

(b)    măsurătorile trebuie efectuate la o temperatură ambiantă de 23 °C +/– 5 °C;

(c)     măsurătorile trebuie efectuate folosind bucle de încercare a semnalului video dinamic de teledifuziune care reprezintă un conținut de teledifuziune tipic pentru afișajele electronice în intervalul dinamic standard (SDR). Pentru măsurarea HDR, afișajul electronic trebuie să răspundă automat și în mod corect la metadatele HDR din bucla de încercare. Se măsoară puterea medie consumată de-a lungul a 10 minute consecutive;

(d)    măsurătorile trebuie efectuate după ce afișajul electronic s-a aflat în modul oprit sau, dacă modul oprit nu este disponibil, în modul standby timp de cel puțin o oră, după care urmează imediat o perioadă de cel puțin o oră în modul pornit, ciclul trebuind să se încheie înaintea unei durate maxime de trei ore în modul pornit. Semnalul video relevant trebuie afișat pe parcursul întregului interval în care afișajul se află în modul pornit. Pentru afișajele electro­ nice care, conform specificațiilor, se stabilizează într-un interval de o oră, aceste perioade de timp pot fi reduse dacă se poate demonstra că măsurătoarea astfel rezultată are o abatere de cel mult 2 % față de rezultatele care s-ar obține în cazul folosirii intervalelor de timp specificate mai sus;

(e)    acolo unde există funcția ABC, măsurătorile trebuie efectuate după dezactivarea acesteia. Dacă funcția ABC nu poate fi dezactivată, măsurătorile trebuie efectuate în starea de lumină ambiantă de 100 de lucși măsurați la senzorul ABC.

2.      MĂSURAREA LUMINANȚEI ALBE MAXIME

Măsurătorile valorii de vârf a luminanței albe se efectuează:

 

(a)


acut  fuontomapeatric,  care  detectează  acea  porțiune                 a  eecrafiușeluaizăcar


o imagine albă integrală (100 %),

 

parte dintr-un model de încercare „pe întregul ecran” care nu depășește punctul nivelului mediu de imagine (APL) în care are loc o limitare de putere sau orice altă neregularitate;

(b) fără interferențe cu luminanța punctului de detectare pe ecran al aparatului fotometric, în timp ce se operează comu­ tarea între configurația normală și configurația cu cea mai mare luminozitate în modul pornit.

 

 

 

 
  

 

 

 

ANEXA V

 

Fișa cu informații despre produs

 

oÎnrmcoitnafte  cu           articolul  3  alineatul  (1)elriat  (b), furnizorul  introduce  în  baza  de  date  cu  produse  informațiile  care figurează în tabelul 4.

Manualul produsului sau alte documente furnizate odată cu produsul trebuie să indice în mod clar linkul către informațiile despre model din baza de date cu produse, sub forma unei adrese URL (Uniform Resource Locator) care poate fi citită de oameni sau sub forma unui cod QR, sau să furnizeze numărul de înregistrare al produsului.

Tabelul 4

Informațiile, ordinea acestora și formatul fișei cu informații despre produs

 

 

Informații

Valoare și precizie

Unitate

Observații

 

1.

 

Denumirea sau marca comercială a furnizorului

 

TEXT

 

 

 

2.

 

Identificatorul de model al furnizorului

 

TEXT

 

 

 

3.

 

Clasa de eficiență energetică pentru inter­ valul dinamic standard (SDR)

 

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

Dacă baza de date cu produse generează în mod automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu trebuie să introducă aceste date.

 

4.

 

Consumul de putere în modul pornit pen­ tru intervalul dinamic standard (SDR)

 

X,X

 

W

 

Rotunjit la prima zecimală pentru valorile puterii mai mici de 100 W și rotunjit la primul număr întreg pentru valorile puterii mai mari sau egale cu 100 W.

 

5.

 

Clasa de eficiență energetică (HDR)

 

[A/B/C/D/E/F/G] sau

„n.a.” (nu se aplică)

 

 

Dacă baza de date cu produse generează în mod automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu trebuie să introducă aceste date. Valoarea setată la „nu se aplică” în cazul în care HRD nu este implementat.

 

6.

 

Consumul de putere în modul pornit pen­ tru intervalul dinamic ridicat (HDR)

 

X,X

 

W

 

Rotunjit la prima zecimală pentru valorile puterii mai mici de 100 W și rotunjit la primul număr întreg pentru valorile puterii mai mari sau egale cu 100 W [Dacă „nu se aplică”, valoarea este stabilită la 0 (zero)].

 

7.

 

Consumul de putere în modul oprit

 

X,X

 

W

 

 

8.

 

Consumul de putere în modul standby

 

X,X

 

W

 

 

 

 

 

Informații

Valoare și precizie

Unitate

Observații

9.

Consumul de putere în modul standby în rețea

X,X

W

 

10.

Categoria de afișaj electronic

[televizor/monitor/ semnalizare/altele]

 

O singură alegere posibilă.

11.

Raportul de aspect

X

:

Y

număr întreg

De exemplu, 16:9, 21:9 etc.

12.

Rezoluția ecranului (pixeli)

X

x

Y

pixeli

Pixeli orizontali și verticali

13.

Diagonala ecranului

X,X

cm

În cm, în conformitate cu Sistemul internațional de unități de măsură (SI),rotunjită la cea mai apropiată zecimală.

14.

Diagonala ecranului

X

țoli

Facultativ, în țoli, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.

15.

Aria suprafeței vizibile a ecranului

X,X

cm2

Rotunjită la prima zecimală

16.

Tehnologia de afișare utilizată

TEXT

 

De exemplu, LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/ SED/tFcE.D/EPD e

17.

Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă

[DA/NU]

 

Trebuie activată implicit (dacă răs­ punsul este DA).

18.

Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil

[DA/NU]

 

 

19.

Senzor pentru prezența în încăpere disponibil

[DA/NU]

 

Trebuie activată implicit (dacă răs­ punsul este DA).

20.

Frecvența de reîmprospătare a imaginii

X

Hz

 

21.

Disponibilitatea minimă garantată a actua­ lizărilor de software și firmware (până la):

ZZ LL AAAA

data

Conform dispozițiilor de la punc­ tul 1 subpunctul E dixna aIIne la Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei (1).

22.

Disponibilitatea minimă garantată a piese­ lor de schimb (până la):

ZZ LL AAAA

data

Conform dispozițiilor de la punc­ tul 5 subpunctul D din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2021.

23.

Asistență minimă garantat pentru produs (până la):

ZZ LL AAAA

data

 

 

 

(1)

Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei (a se vedea pagina 241 din prezentul Jurnal Oficial).

 

 

 

 

Informații

Valoare și precizie

Unitate

Observații

24.

Tipul sursei de alimentare:

Internă/externă/stan­ dardizată externă

 

O singură alegere posibilă.

i

Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului)

Denumirea standardului

TEXT

 

 

 

Tensiunea de intrare

X

V

 

Tensiunea de ieșire

X

V

 

ii

Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului)

Denumirea standardului

TEXT

 

Obligatoriu numai dacă EPS nu este inclusă în ambalaj; în celelalte cazuri, facultativ.

 

Tensiunea de ieșire necesară

X,X

V

Obligatoriu numai dacă EPS nu este inclusă în ambalaj; în celelalte cazuri, facultativ.

Curentul furni­ zat necesar

X,X

A

Obligatoriu numai dacă EPS nu este inclusă în ambalaj; în celelalte cazuri, facultativ.

Frecvența curen­ tului necesară

X

Hz

Obligatoriu numai dacă EPS nu este inclusă în ambalaj; în celelalte cazuri, facultativ.

 

 

ANEXA VI

 

Documentația tehnică

 

Documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (d) trebuie să cuprindă:

 1. date de identificare (descrierea generală a modelului):

(a)    marca comercială și identificatorul modelului;

(b)    numele, adresa și denumirea comercială înregistrată a furnizorului;

 1. trimiteri la standardele armonizate aplicate, la alte standarde și specificații referitoare la măsurare utilizate la măsura­ rea parametrilor tehnici și la calculele efectuate;
 2. măsuri de precauție specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea și încercarea modelului;
 3. o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model;
 4. parametrii tehnici măsurați ai modelului și calculele efectuate cu parametrii măsurați enumerați în tabelul 5;

Tabelul 5

Parametri tehnici măsurați

 

 

Valoare și precizie

 

Unitate

 

Observații

 

Informații generale

 

 

 

1.

Temperatura ambiantă

XX,XX

°C

 

2.

Tensiunea de încercare

X

V

 

3.

Frecvența

X,X

Hz

 

4.

Distorsiunea armonică totală(THD) a sistemului de ali­ mentare cu energie

X

%

 

 

Pentru modul pornit

 

 

 

5.

Luminanța albă maximă a luminozității celei mai mari în configurația „mod pornit”

X

cd/m2

 

6.

Luminanța albă maximă în configurația normală

X

cd/m2

 

7.

Raport de luminanță albă maximă (calculat)

X,X

%

Valoarea de pe rândul 6 de mai sus împărțită la valoa­ rea de pe rândul 5 de mai sus înmulțită cu 100

 

Pentru APD

 

 

 

8.

Durata stării modului pornit înainte ca afișajul electronic să treacă automat în modul standby sau în modul oprit sau într-o altă stare care nu depășește cerințele de con­ sum de putere aplicabile modului oprit și/sau modului standby.

mm:ss

 

 

 

 

 

 

Valoare și precizie

 

Unitate

 

Observații

 

 

Pentru televizoare: valoarea măsurată a duratei dinainte ca televizorul să ajungă automat în modul standby, oprit sau în altă stare de funcționare care nu depășește cerințele aplicabile privind consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby, după ultima inte­ racțiune cu utilizatorul;

 

mm:ss

 

 

 

 

În cazul televizoarelor prevăzute cu senzor de prezență: valoarea măsurată a duratei dinainte ca televizorul să ajungă automat în modul standby, oprit sau în altă stare de funcționare care nu depășește cerințele aplicabile pri­ vind consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby, atunci când nu se detectează nicio prezență;

 

mm:ss

 

 

 

 

Alte afișaje electronice decât televizoarele și afișajele pen­ tru transmisiuni TV sau radio: Valoarea măsurată a dura­ tei dinainte ca afișajul electronic să ajungă automat în modul standby, oprit sau în altă stare de funcționare

care nu depășește cerințele aplicabile privind consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby, atunci când nu se detectează nicio sursă de intrare;

 

mm:ss

 

 

 

 

Pentru ABC

 

 

 

Dacă este disponibil și acti­ vat implicit (conform anexei V, tabelul 4)

 

9.

 

Consumul mediu de putere al afișajului electronic la

o intensitate luminoasă ambiantă, măsurat la senzorul ABC al afișajului electronic, de 100 de lucși și de 12 lucși.

 

X,X

 

W

 

 

10

 

Procentul de reducere a consumului de putere ca urmare a acțiunii ABC între condițiile de lumină ambiantă de 100 de lucși și de 12 lucși.

 

X,X

 

%

 

 

11

 

Luminanța albă maximă a afișajului la fiecare dintre următoarele intensități ale luminii ambiante măsurate la senzorul ABC al afișajului electronic, 100 de lucși, 60 de lucși, 35 de lucși, 12 lucși.

 

x

 

cd/m2

 

 

 

Puterea măsurată în modul pornit la o lumină ambiantă de 100 de lucși la nivelul senzorului ABC

 

X,X

 

W

 

 

 

Puterea măsurată în modul pornit la o lumină ambiantă de 12 lucși la nivelul senzorului ABC

 

X,X

 

W

 

 

 

Luminanța măsurată a ecranului la o lumină ambiantă de 60 de lucși la nivelul senzorului ABC

 

X

 

cd/m2

 

 

 

 

Valoare și precizie

 

Unitate

 

Observații

 

Luminanța măsurată a ecranului la o lumină ambiantă de 35 de lucși la nivelul senzorului ABC

X

cd/m2

 

 

Luminanța măsurată a ecranului la o lumină ambiantă de 12 lucși la nivelul senzorului ABC

X

cd/m2

 

 

 1. obligații de informații suplimentare:

 

(a)    terminalul de intrare pentru semnalele de încercare audio și video utilizate pentru încercări;

 

(b)    informații și documentație privind aparatura, montajul și circuitele utilizate pentru încercările electrice;

 

(c)     orice altă condiție de încercare care nu este descrisă sau definită la litera (b);

 

(d)    pentru modul pornit:

 

(i)    caracteristicile semnalului video dinamic de teledifuziune reprezentând un conținut de teledifuziune tipic; în cazul semnalului video dinamic de teledifuziune HDR, afișajul electronic trebuie să treacă automat în modul HDR prin metadatele HDR ale semnalului respectiv;

 

(ii)     ordinea etapelor pentru obținerea unei stări stabile în ceea ce privește nivelul consumului de putere; și

 

(iii)     setările de imagine utilizate pentru măsurarea nivelului luminanței albe al stării de luminanță maximă și modelul de încercare pentru semnalul video utilizat la măsurare;

 

(e)    Pentru modul standby și modul oprit:

 

(i)    metoda de măsurare utilizată;

 

(ii)     descrierea modului în care a fost selectat sau programat modul, inclusiv orice funcții de reactivare îmbu­ nătățite; și

 

(iii)     secvența de comenzi necesare pentru ca afișajul electronic să treacă automat de la un mod la altul.

 

(f)      În cazul afișajelor electronice cu o interfață dedicată semnalelor provenite de la un calculator:

 

(i)    confirmarea faptului că afișajul electronic acordă prioritate protocoalelor de gestionare a puterii ecranelor de calculator vizate la punctul 6.2.3 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei (1). Orice deviere de la cerințele protocoalelor ar trebui semnalată.

 

(g)    Numai în cazul afișajelor electronice în rețea:

 

(i)    numărul și tipul interfețelor de rețea și, cu excepția interfețelor de rețea wireless, poziția acestora în afișajul electronic;

 

(1)

Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului Euro­ pean și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice (JO L 175, 27.6.2013, p. 13).

 

 

(ii)     dișaacjuăl aeflectronic se încadrează în clasa afișajelor electronice cu funcționalitate HiNA; dacă nu este fur­ nizată nicio informație, afișajul nu este considerat a fișuajnHaifNA sau un afișaj cu funcționalitate HiNA; și

 

(iii)     informații care precizează dacă un afișaj electronic în rețea oferă o funcționalitate permite gestionarea consu­ mului de putere și/sau dacă permite utilizatorului final să comute afișajul electronic care se află într-o stare care permite trecerea din modul standby în rețea în modul standby sau în modul oprit ori în altă stare care nu depășește cerințele de consum de putere pentru modul oprit și/sau pentru modul standby, incluzând, dacă este cazul, toleranțele aplicabile funcției de reactivare îmbunătățite.

 

(h)    Pentru fiecare tip de port de rețea:

 

(i)    tpilmicpitu(lmimm:ss) după care funcția de gestionare                 a puterii comută afișajul într-o stare care permite un mod standby în rețea; și

 

(ii)     semnalul de declanșare care trebuie utilizat pentru reactivarea afișajului electronic.

 

 1. în cazul în care au fost obținute informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model de afișaj electronic:

 

(a)    de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furni­ zate, dar este produs de un alt producător sau

 

(b)    prin calcul, pe baza datelor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași furnizor, al unui furnizor diferit sau al ambilor.

 

Documentația tehnică trebuie să includă, după caz, detaliile acestui calcul, evaluarea realizată de furnizori pentru a verifica acuratețea calculului și, dacă este cazul, declarația de identitate între modelele diferiților furnizori; și

 

 1. datele de contact ale persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului, în cazul în care acestea nu sunt incluse în informațiile tehnice încărcate în baza de date, trebuie puse, la cerere, la dispoziția autorităților de suprave­ ghere a pieței sau la dispoziția Comisiei pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

 

 

 

 
  

 

 

 

ANEXA VII

 

Informațiile care trebuie menționate în materialele publicitare vizuale, în materialele promoționale tehnice pentru vânzarea la distanță și telemarketing, cu excepția vânzării la distanță pe internet

 

 1. eÎnriamlealet  publicitare  vizuale,  în  scopul  asigurării  conformității  cu  cerințele  prevăzute  la            articolul  3  alineatul  (1) litera  (e)  și  la  articolul  4elriat  (d), clasa  de  eficiență  energetică  și  gama  claselor  de  eficiență  disponibile  pe  etichetă trebuie indicate conform prevederilor punctului 4 din prezenta anexă.
 2. eÎnrialmelaet  promoționale   tehnice,   în   scopul   asigurării   conformității   cu   cerințele   prevăzute   la             articolul   3

alineatul  (1)elriat      (f)  și  la  articolul  4elriat  (e), clasa  energetică  și  gama  claselor  de  eficiență  disponibile  pe  etichetă

trebuie indicate conform prevederilor punctului 4 din prezenta anexă.

 1. âOnrzicaerevla distanță pe bază de documente  pe hârtie trebuie  să indice  clasa energetică  și gama de clase de efi­ ciență disponibile pe etichetă, conform punctului 4 din prezenta anexă.
 2. iCcliaesnațădeneefrgetică  și gama claselor de eficiență energetică trebuie indicate în conformitate cu                  figura 1, astfel:

(a)    o săgeată, care conține litera clasei de eficiență energetică, cu alb 100 %, cu font Calibri aldin și cu o dimensiune a fontului cel puțin echivalentă cu cea a prețului, atunci când este indicat prețul;

(b)    culoarea săgeții trebuie să corespundă culorii clasei de eficiență energetică;

(c)     gama claselor de eficiență energetică disponibile trebuie să fie cu negru 100 %; și

(d)    dimensiunea trebuie să fie de așa natură încât săgeata să fie clar vizibilă și lizibilă. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, cu un chenar de 0,5tpcu negru 100 % în jurul săgeții și al literei clasei de eficiență energetică.

oPrgianred, eîrn  cazul  în  care  materialele  publicitare  vizuale,  materialele  promoționale  tehnice  sau  vânzările  la  dis­

tanță pe bază de documente pe hârtie sunt imprimate monocrom, săgeata poate fi monocromă în cadrul materialului publicitar vizual, al materialului promoțional tehnic sau al vânzării la distanță pe bază de documente pe hârtie respective.

Figura 1

 
  


Săgeată stânga/dreapta în culori/monocromă, cu indicarea gamei de clase de eficiență energetică

 1. Vânzarea la distanță pe bază de telemarketing trebuie să informeze în mod specific clientul cu privire la clasa de eficiență energetică a produsului și la gama claselor de eficiență energetică disponibile pe etichetă, iar clientul trebuie să aibă acces la etichetă și la fișa cu informații despre produs prin intermediul site-ului web al bazei de date cu produse sau prin solicitarea unei copii tipărite.
 2. În toate situațiile menționate la punctele 1-3 și 5, clientul trebuie să poată obține, la cerere, o copie tipărită a etiche­ tei și a fișei cu informații despre produs.

 

 

 

 
  

 

 

 

ANEXA VIII

 

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării la distanță prin intermediul internetului

 

 1. Eestpicuhneztaătcooare, pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu                  articolul 3 alineatul (1)elriat       (g) trebuie

afișată pe mecanismul de afișare în apropierea prețului produsului. Dimensiunea etichetei asigură faptul că aceasta este vizibilă în mod clar și lizibilă și trebuie să respecte dimensiunile specificate la punctul 2 litera (a) din anexa III. Eticheta poate să fie prezentată prin intermediul afișajului imbricat, caz în care imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișarea imbricată, eticheta apare în momentul executării primului clic cu mouse-ul, al primei treceri pe deasupra cu mouse- ul sau al primei extinderi a imaginii, în cazul unui ecran tactil.

 1. Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișării imbricate, după cum se indică în figura 2, trebuie:

(a)    să fie o săgeată de culoarea clasei de eficiență energetică a produsului care este menționată pe etichetă;

(b)    să indice pe săgeată clasa de eficiență energetică a produsului, cu albă 100 o%n, tcuCaflibri, cu caractere aldine și cu o dimensiune a fontului echivalentă cu cea utilizată pentru indicarea prețului;

(c)     să aibă gama claselor de eficiență energetică disponibile cu negru 100 %; și

(d)    să aibă unul dintre următoarele două formate, iar dimensiunea sa să fie de așa natură încât săgeata să fie clar vizibilă și lizibilă. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare  a săgeții, cu un chenar vizibil cu negru 100 % în jurul săgeții și al literei clasei de eficiență energetică:

Figura 2

 
  


Săgeată stânga/dreapta în culori, cu indicarea gamei de clase de eficiență energetică

 1. În cazul afișării imbricate, secvența de afișarea a etichetei este următoarea:

(a)    imaginea menționată la punctul 2 din prezenta anexă trebuie poziționată pe mecanismul de afișare, în apropierea prețului produsului;

(b)    imaginea trebuie să facă legătura cu eticheta stabilită în anexa III;

(c)     etbiuchieetaafitșrată după executarea unui clic cu mouse-ul, după trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau după extinderea imaginii, în cazul ecranului tactil;

(d)    etbiuchieetsaă tarpară  într-o  fereastră  pop-up,  într-o  filă  nouă,  pe              o  pagină  nouă  sau  într-o  inserție  afișată  pe ecran;

(e)    pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile specifice dispozitivului pentru mărire tactilă;

(f)      eticheta trebuie să nu se mai afișeze prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere; și

(g)    eterxntautlivalptentru prezentarea grafică, care trebuie afișat atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să

indice clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de o dimensiune echivalentă cu cea utilizată pentru indicarea prețului.

 1. aFtișăacaudeincfvormații despre produs pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu                 articolul 3 alineatul (1) litera  (h)  trigeubrueizeesăpef mecanismul  de  afișare  în  apropierea  prețului  produsului.  Dimensiunea  trebuie  să  fie

de natură să garanteze că fișa cu informații despre produs este vizibilă în mod clar și lizibilă. Fișa cu informații despre produs poate fi prezentată utilizându-se afișajul imbricat sau făcând trimitere la baza de date cu produse, caz în care linkul utilizat pentru accesarea fișei cu informații despre produs trebuie să indice în mod clar și lizibil „Fișă cu informații despre produs”. Dacă se recurge la o afișare imbricată, fișa cu informații despre produs trebuie să apară în momentul executării primului clic cu mouse-ul, al primei treceri pe deasupra cu mouse-ul sau al primei extinderi a imaginii, în cazul unui ecran tactil.

 

 

 

 
  

 

 

 

ANEXA IX

 

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

 

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor  membre  și  nu  trebuie  utilizate  de  furnizor  ca  toleranță  permisă  pentru  a  staalobriliilevdin  documentația  teh­

nică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

 

În cazul în care un model a fost conceput pentru a fi capabil să depisteze dacă este în curs de încercare (de exemplu, prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare) și să reacționeze în mod specific prin modificarea automată a performanței sale în timpul încercării cu obiectivul de a ateilnmgeaiunfavnoivrabil pentru oricare dintre

parametrii specificați în prezentul regulament sau incluși în documentația tehnică sau incluși în oricare din documentele furnizate, modelul și toate modelele sale echivalente sunt considerate neconforme.

 

Leraifvicarea  conformității  unui  model  de  produs  cu  cerințele  prevăzute  în  prezentul  regulament,  autoritățile  statelor membre aplică următoarea procedură:

 

 1. Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate a modelului.

 

 1. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

 

(a)    valorile furnizate în documentația tehnică în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369 (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare;

 

(b)    valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

 

(c)     atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor rele­ vanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt con­ forme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 6.

 

 1. Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b),modelul și toate modelele echivalente trebuie considerate neconforme cu prezentul regulament.

 

 1. Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 2 litera (c),autoritățile statelor membre selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente.

 

 1. Modelul trebuie considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valori­ lor obținute este conformă cu toleranțele respective indicate în tabelul 6.

 

 1. Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 5, modelul și toate modelele echivalente sunt considerate necon­ forme cu prezentul regulament.

 

 1. Fzăierrăe îdnutâpră luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

 

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa IV.

 

 

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 6 și utilizează doar procedura des­ crisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, precum cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

 

Tabelul 6

Toleranțe de verificare

 

Parametru

Toleranțe de verificare

Consumul de putere în modul pornit (Pmăsurată, în wați)

Valoarea obținută (*) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 %.

Consumul de putere în modul oprit, în modul standby și în modul standby în rețea, în wați, după caz.

Valoarea obținută (*) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 wați dacă valoarea declarată este mai mică sau egală cu 1,00 watt sau cu mai mult de 10 % dacă valoarea declarată este mai mare de 1,00 watt.

Diagonala ecranului vizibil în centimetri (și valoarea în țoli, dacă este declarată)

Valoarea obținută (*) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea prescrisă cu mai mult de 1 cm sau 0,4 țoli.

Aria suprafeței vizibile a ecranului în dm2

Valoarea obținută (*) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 0,1 dm2.

Rezoluția ecranului în număr de pixeli orizon­ tali și pixeli verticali

Valoarea obținută (*) nu trebuie să se abată de la valoarea declarată.

 

(*)

În cazul celor trei unități suplimentare supuse încercării în conformitate cu punctul 4, valoarea obținută înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru cele trei unități suplimentare.