REGULAMENTUL CAMPANIEI

PRECOMANDA GALAXY NOTE 10

Perioada de desfasurare:

8 august – 22 august 2019

 

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Precomanda Galaxy Note 10”,(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

1. Campania se va desfasura in perioada 8 august 2019 ora 00:00 - 22 august 2019 ora 23:59 in orice magazin Flanco

2. Mecanismul de participare in cadrul Campaniei „Precomanda Galaxy Note 10” este detaliat la Articolul VI al prezentului Regulament

 

III. REGULAMENTUL CAMPANIEI

1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, pe www.flanco.ro in format electronic, la sectiunea special dedicata pentru Regulament, in orice magazin Flanco si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Mun. Bucuresti.

2. Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul Campaniei „Precomanda Galaxy Note 10”pe www.flanco.ro la sectiunea special dedicata, in magazinele Flanco si la sediu social Flanco inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

IV. DREPTUL LA PARTICIPARE

1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campania persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania care au implinit varsta de 16 ani cel tarziu la data inscrierii in Campanie, care detin un telefon vechi, pe care se obliga sa-l recicleze, indiferent de marca si doresc sa isi achizitioneze un telefon din gama Samsung Galaxy Note 10

2. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „Precomanda Galaxy Note 10” trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine.

3. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de prezentul Regulament.

 

V. PREMIILE CAMPANIEI

In cadrul acestei Campanii, pentru fiecare telefon din gama Galaxy Note 10 se va acorda un voucher in valoare unitara de 450 lei cu TVA inclus. Acest voucher se va acorda in limita stocului de telefoane disponibil. In scopul prezentei Campanii valoarea bruta estimata a unui premiu este de  450 lei cu TVA inclus.

 

VI. MECANISMUL CAMPANIEI

1. Campania incepe in data de 8 august 2019 (orele 00:00:00) si se incheie in data de 22.08.2019 ora 23:59:59

2. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

-    Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 al prezentului Regulament.

-    Participantul trebuie sa detina un telefon, indiferent de marca si sa isi exprime intentia de a achizitiona un telefon din gama Galaxy Note 10. Participantul trebuie sa completeze tabelul mentionat la articolul XVIII necesar primirii voucherului (la momentul in care produsele din campanie vor intra in stoc) : modelul si seria IMEI a telefonului.

-    La momentul intrarii in stoc a telefoanelor Galaxy Note 10, clientii eligibili sa primeasca voucherul de discount vor fi contactati de un angajat Flanco in vederea confirmarii precomenzii si a achizitionarii efective a produsului din campanie (detalii privind modalitatea de plata si intrarea in posesie a produsului comandat).

-    Inainte de livrarea catre client, Organizatorul va completa pe formularul de colectare date, modelul si seria IMEI a telefonului Galaxy Note 10 achizitionat. Participantul are obligatia de a pastra documentul (factura fiscala privind achizitia Dispozitivului/ telefonului Samsung si de a-l pune la dispozitia Organizatorului, in cazul in care acesta solicita, ca o masura suplimentara de validare a efectuarii achizitiei, pana la data de 20 Septembrie 2019

-    Clientii care au intrat in posesia voucherului de discount si a telefonului din campanie, vor avea posibilitatea de a depune telefoanele vechi la orice punct de colectare, in vederea reciclarii lor.

-    Pana la data de 09 Septembrie 2019 Organizatorul va pune la dispozitia distribuitorului autorizat o lista cuprinzand seria IMEI a fiecarui telefon Galaxy Note 10 vandut cu voucher de discount, impreuna cu modelul si seria IMEI a telefonului vechi declarate de catre client.

 

VII. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

1. In cadrul acestei Campanii toti clientii care achizitioneaza un telefon din gama Samsung Galaxy Note 10 si completeaza tabelul mentionat la articolul XVIII, vor primi in limita stocului disponibil de telefoane, un voucher in valoare de 450 lei TVA inclus, voucher care va fi folosit ca discount pentru telefonul Samsung Galaxy Note 10 achizitionat. Suma de 450 lei TVA inclus va fi aplicata ca si discount pe factura de achizitie.

2. Premiile Campaniei (vouchere in valoare unitara de 450 lei TVA inclus) vor fi acordate in ordinea cronologica a completarii formularului de colectare date disponibil la momentul efectuarii precomenzii , in limita stocului de telefoane disponibil.

 

VIII. INTRAREA IN POSESIA VOUCHERELOR

1. Intrarea in posesia voucherelor se realizeaza, astfel:

-    La data achizitiei telefonului din gama Galaxy Note 10, sub forma de discount aplicat pe factura de achizitie.

-    Primirea voucherului este conditionata de completarea datelor din tabelul mentionat la articolul XVIII si de plata produsului achizitionat

2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

 

IX. LIMITAREA RASPUNDERII

1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

2. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la data incheierii campaniei de precomanda. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

-    Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament.

-    Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator.

-    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia voucherului.

-    Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de inscriere in Campanie sau disfunctionalitatii in procesul de inscriere in Campanie.

4. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii.

 

X. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Flanco Retail SA in calitate de operator.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

a. e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.

b. curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

a. Nume si prenume;

b. Numar de telefon;

Iar pentru castigatori se vor colecta si urmatoarele date:

a. Adresa de livrare (in cazul in care clientul solicita livrarea prin curier)

3. Scopul procesarii

a. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

-    organizarii si desfasurarii Campaniei;

-    desemnarii si validarii castigatorilor;

-    atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.               

4. Destinatarii datelor cu caracter persoanal

1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

5. Drepturile persoanelor vizate

a. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

-          dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

-          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

-          dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

-          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

-          dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

-          dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro),in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

-          dreptul la portabilitatea datelor

-          dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, incluisv crearii de profiluri care produce efecte juridice

-          de dreptul de a retrage consimtamantul

b. Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail data.protection@flanco.ro.

6. Securitatea datelor cu caracter personal

1. Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

2. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator.

7. Alte prevederi

1. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.                                    

 

XI. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care (i) se constata epuizarea fondului de premiere, (ii) intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, (iii) intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua aceasta Campanie din motive independente de vointa sa.

2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Pct. -3. al Art. 3 din Regulament).

 

XII. IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR

1. In cazul in care oricare dintre castigatorii unui premiu in cadrul Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, inmanarea premiului se va face catre o persoana imputernicita prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

XIII. CONTESTATII

1. Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la intrarea in posesia produsului. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XIV. ALTE REGLEMENTARI

1. In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a.m.d.

 

XV. CLAUZE FINALE

1. Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala „Precomanda Galaxy Note 10” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

2. Voucherele neacordate nu vor putea fi folosite dupa data incheierii campaniei de precomanda.

3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

XVI. PRODUSELE PARTICIPANTE

1. In aceasta Campanie participa produsele Galaxy Note 10 marca Samsung respectiv: orice telefon nou achizitionat Samsung Galaxy Note 10.

 

XVII. MODEL DE TABEL COMPLETAT DE PARTICIPANT

 

QTY

Brand

Denumire model telefon*

Serie IMEI  telefon**

Serie imei Note10

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

FLANCO RETAIL S.A.