REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Garantie la motor

Perioada campaniei: 01.01.2019 - 30.06.2019

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale „Garantie la motor” (denumita in continuare "Campania") este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridica romana, cu sediul sediul social in Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18,, inregistrata la  Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-urile partenerilor ce  Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la urmatoarea adresa: Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, si la numarul de telefon 021 20 40 356, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale, pe toata perioada promotiei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-urile partenerilor de vanzare cat si la sediu Whirlpool Romania SRL.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 01.01.2019  pana la data de 30.06.2019.

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania se desfasoara la nivel national, in  magazinele care comercializeaza electrocasnice Whirlpool si care au agreat aceasta campanie si pentru produsele din campanie.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data de 01 ianuarie 2019 (prima zi a campaniei) si persoanelor juridice.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Vor intra in promotie produsele marca Whirlpool mentionate in ANEXA prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.  

Pentru a participa la campanie, cumparatorul  trebuie sa  achizitioneze in perioada campaniei un produs marca Whirlpool dintre cele precizate in Anexa 1 la prezentul Regulament. Dupa achizitionarea produsului, cumparatorul va contacta Whirlpool Romania la numarul 021. 20 40 356 in vederea acordarii extragarantiei pentru piesa, respectiv motor. La momentul folosirii, cumparatorul va prezenta partenerului de service al Organizatorului dar si Organizatorului, Whirlpool Romania factura, certificatul de garantie si formularul emis de Whirlpool Romania.

 

SECTIUNEA 7.CONDITII DE VALIDITATE                                                    
Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un electrocasnic marca Whirlpool, din cele mentionate in anexa conform campaniei.

3. Inscriere sa se faca in termen de maxim 1 luna calendaristica de la emiterea facturii de achizitionare.

4. Intaietate in caz de reparatie va avea garantia de 2 ani. Garantia comform campaniei se va aplica strict la piesa, rspectiv motor pentru codurile de masini de spalat rufe din Anexa 1. Manopera nu este inclusa in campanie ci doar piesa.

5. Sa pastreze certificatul de garantie original al produsului si “Certificatul de extragarantie” primit de la Organizator, precum si factura de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie, pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie;

6. Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice sau modifica termenii acestora,etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul  Organizatorului.


SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  • NUME
  • PRENUME
  • E-MAIL
  • TELEFON

2. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in mod legal, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu urmatoarele scopuri:

a. pentru organizarea si desfasurarea Campaniei: validarea participantilor, acordarea formularului de extragarantie, indeplinirea obligatiilor decurgand din extragarantie.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru derularea Campaniei, iar datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Refuzul furnizarii datelor va avea drept consecinta imposibilitatea respectarii cerintelor  de desfasurare si, implicit, anularea participarii la Campanie.

b. pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Organizator.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. 

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator vor fi dezvaluite Imputernicilor din tabelul cu firmele de Service implicate in Campanie, precum si autoritatilor, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele participantilor vor fi prelucrate doar atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care si-au exprimat consimtamantul pentru prelucrarea datelor pentru activitati de marketing si comunicari comerciale vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului.

5. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit  confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor  - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricarei persoane vizate, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Loterie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, in atentia „Departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei si persoane juridice, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. Totusi, in situatia in care Organizatorul/Imputernicitii primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului/ Imputernicitilor.

7. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare (si oricarui subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Organizatorul l-a aprobat). La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/ sau societatile comerciale implicate in derularea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul indeplinirii Obligatiior asumate de Organizator in cadrul prezentei Campanii.

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul  articol din Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi realizata in conditiile prevazute in Sectiunea 1. 

 

 SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE

Prin inscrierea in cadrul acestei campanii, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 Incheiat  astazi 1 ianuarie 2019 in 2 exemplare originale.

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

 

ANEXA 1

Produse participante in campanie:

 

Brand

Alt hier name

SAP HANA

Comm code

Warranty

Whirlpool

Dryers

857500710030

DDLX70110

5 YMW

Whirlpool

Dryers

857500210030

HDLX70410

5 YMW

Whirlpool

Dryers

857503910050

HSCX80420

10 YMW

Whirlpool

Dryers

857503810050

HSCX90420

10 YMW

Whirlpool

FL Compact

869991537930

FWSD81283WSEU

10 YMW

Whirlpool

FL Compact

869991531600

FWSG71283WEU

10 YMW

Whirlpool

FL Standard

859209610010

FSCR12440

Lifetime - 20 YMW

Whirlpool

FL Standard

859207610010

FSCR70211

10 YMW

Whirlpool

FL Standard

859207410010

FSCR80412

10 YMW

Whirlpool

FL Standard

859208610010

FSCR80423

Lifetime - 20 YMW

Whirlpool

FL Standard

859208510010

FSCR90425

Lifetime - 20 YMW

Whirlpool

FL Standard

859242110010

FWD91496WSEU

10 YMW

Whirlpool

FL Standard

859991532380

FWG71284WEU

10 YMW

Whirlpool

FL Standard

859242010010

FWG81284WEU

10 YMW

Whirlpool

FL Standard

859243310010

FWG81296WSEU

10 YMW

Whirlpool

FL Standard

859242610010

FWG91484WEU

10 YMW

Whirlpool

Top Loader

859376210040

AWE66710

5 YMW

Whirlpool

Top Loader

859333910050

TDLR60112

5 YMW

Whirlpool

Top Loader

859333710050

TDLR65210

5 YMW

Whirlpool

Top Loader

859332161050

TDLR70210

5 YMW