REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Simte diferenta garantiei Al 6-lea Simt

Perioada campaniei: 27.03.2017 - 30.04.2017

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Simte direferenta garantiei Al 6-lea Simt” (denumita in continuare "Campania") este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridica romana, cu sediul sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera nr.4, sector 1, inregistrata la  Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.whirlpool-extra.ro . Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la urmatoarea adresa: Soseaua Pipera nr 4, etaj 1, sector 1, Bucuresti si la numarul de telefon 0372.117.745, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale, pe toata perioada promotiei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.whirlpool-extra.ro

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 27 martie 2017 si se va incheia la 30 aprilie 2017. Data limita la care se poate revendica extragarantia este 30 iunie 2017.


SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania se desfasoara la nivel national, doar in  magazinele care comercializeaza electrocasnice Whirlpool si care au agreat aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data de 27 martie 2017 (prima zi a campaniei) si totodata persoanelor juridice .


SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Vor intra in promotie toate produsele marca Whirlpool, mentionate in ANEXA.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.  

Pentru a participa la campanie, cumparatorul  trebuie sa  achizitioneze in perioada campaniei un produs incorporabil marca Whirlpool  dintre cele precizate in SECTIUNEA 5. Dupa completarea datelor solicitate pe site-ul www.whirlpool-extra.ro cumparatorul va primi confirmarea intrarii in posesia a  4 ani extragarantie.  La momentul folosirii extragarantiei, cumparatorul va prezenta partenerului de service al Organizatorului factura, certificatul de garantie si formularul de extragarantie.


SECTIUNEA 7.CONDITII DE VALIDITATE                                                    
Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un electrocasnic incorporabil marca Whirlpool, din cele mentionate in anexa.

3. Sa completeze formularul online, pus la dispozitie de Organizator, cu datele solicitate corecte.

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice sau modifica termenii acestora,etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul oricarui Organizator.


SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea in cadrul acestei promotii participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 Prin inscrierea in cadrul promotiei, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operator de date cu carater personal inscris sub numarul 16405. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12),dreptul la acces la date (art.13),dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul  se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarea adresa:  Bucuresti, Soseaua Pipera nr.4 sector 1, in atentia departamentului  Marketing.

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

Director marketing

CATALIN MIHALCEA


ANEXA

ANEXA 1 de prelungire a campaniei promotionale privind acordarea extragarantiei pentru campania:

                                  “Simte diferenta garantiei Al 6-lea Simt”

 

Prezenta anexa face referire la faptul  ca se prelungeste perioada campaniei  “Simte diferenta garantiei Al 6-lea Simt” avand data end la 30 iunie 2017.

Astfel, noua perioada a campaniei, prin prelungire este 01 mai 2017 - 30 iunie 2017. Produsele ce se vor afla in promotie sunt in continuare cele din prezentul regulament, a se vedea ANEXA.

Perioada de revendicare a garantiei pentru produsele achizitionte in perioada 01 mai 2017 - 30 iunie 2017 este pana la data de 31 august 2017.

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

Director marketing

CATALIN MIHALCEA