ACT ADITIONAL 1 DIN DATA DE 10.10.2018 LA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“SPELI. USUCI. CALCI. De placere. “

21.09.2018 – 31.10.2018

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, articolul 3.1. se modifica dupa cum urmeaza:

3.1. Perioada de desfasurare a campaniei este 21.09.2018 – 31.10.2018, ora 23:59:59. Perioada campaniei este impartita in 2 etape:

a. Etapa de achizitie a produsului participant: 21.09.2018 – 31.10.2018

b. Etapa de inscriere in cadrul Campaniei desfasurata in 21.09.2018 –  5.11.2018


REGULAMENTUL CAMPANIEI LG

SPELI. USUCI. CALCI. De placere.

21.09.2018 – 20.10.2018

 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

  1.1.     Campania promotionala "SPELI. USUCI. CALCI. De placere." (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”),o societate comerciala, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913.

1.2.     Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3.     Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul campanialg.ro/masinidespalatLG. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4.     Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, numita in cele ce urmeaza “Coorganizator” (denumita in continuare si “Agentia” sau “Imputernicit”). Coorganizatorul va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

1.5.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul cadoului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale campanialg.ro/masinidespalatLG.

1.6.     Organizatorul si Coorganizatorul vor fi numite in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

1.7.     Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.8.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.     Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, pe website-ul campaniaLG.ro/masinidespalatLG in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

2.2.     Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia conform Regulamentului Oficial al Campaniei, de catre orice persoana fizica a unui produs participant avand codurile definite in Sectiunea 5. din prezentul Regulament, Organizatorul ofera, cu titlu gratuit, participantilor care efectueaza o inscriere valida pe site-ul campaniaLG.ro/masinidespalatLG, un Fier de calcat fara fir Tefal FreeMove FV9976 (denumit in prezentul Regulament „Cadou”),in valoare unitara de 348.11 lei, TVA inclus, denumita in continuare “Cadou”.


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 3.1.     Campania se va desfasura in perioada 21 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 20 octombrie 2018, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Perioada campaniei este impartita in 2 etape dupa cum urmeaza:

a. Etapa de achizitie a produselor participante: 21 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 15 octombrie 2018

b. Etapa de inscriere in cadrul Campaniei: 21 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 20 octombrie 2018

 3.2.   Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte Aditionale.

3.3.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 4.1.     La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data achizitionarii unuia dintre produsele participante, cu domiciliul sau resedinta in Romania, (denumiti in continuare ’’Participanti’’),cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Coorganizatorului si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

4.2.     La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza facturii fiscale de achizitie a minim unui produs participant, indiferent de forma juridica a persoanei care face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale, etc).

 

4.3.     Pentru facturile emise pe persoana juridica, inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta pe persoana fizica inscrisa in rubrica Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala.

4.4.   Organizatorul, Coorganizatorul si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra Cadoului primit in urma inscrierii in Campanie, cu o factura fiscala emisa pentru respectiva entitate juridica.

4.5.     Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un Cadou se vor solutiona fara implicarea Organizatorului sau a Agentiei. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

4.6.     La cererea scrisa a unui administrator a unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a elimina din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o factura fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi indreptatita sa primeasca un Cadou din partea Organizatorului. Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

4.7.     La aceasta Campanie Promotionala nu pot participa persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu au implinit varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in campanie sunt masinile de spalat LG, denumite in continuare „Produse Participante” si identificate prin urmatoarele coduri de produs:

 1. F2J6HM0W
 2. F2J7HG2W
 3. F4J8JH2WD
 4. F4J6TG0W
 5. F4J6VG0W
 6. F4J6VG1W

5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a conferi premii, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.


SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Definitii Termeni

6.1.1.      Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia cadoului, participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului pentru a indeplini procedura de validare conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

6.1.2.     Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un participant se identifica in mod unic in Campanie prin numarul de telefon folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.1.3.     Website campanie promotionala: campaniaLG.ro/masinidespalatLG.

     6.2. Mecanismul Campaniei

 Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

        a.        Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in Perioada Campaniei, respectiv 21 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 15 octombrie 2018, respectand conditiile de la Sectiunea 5.

       b.        Sa acceseze website-ul dedicat Campaniei promotionale in perioada 21 septembrie 2018, ora 00:00:00 – 20 octombrie 2018 (inclusiv);

       c.        Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, 21 septembrie 2018 – 20 octombrie 2018, ora 23:59:59 (inclusiv),ce contine urmatoarele campuri:

(*) Nume

(*) Prenume

(*) Telefon mobil

Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe

intreaga durata a validarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a premiului;

(*) Email

Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe

intreaga durata a validarii inscrierilor si premiilor din Campanie;

(*) Incarca factura (jpeg, png <2MB)

sa incarce (upload-eze) pe site-ul dedicat Campaniei promotionale o fotografie sau o copie scanata lizibila a facturii fiscale prin care se dovedeste achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;

              (*) Localitate

(*) Judet

(*) Adresa livrare – strada

(*) Numar strada

( ) Bloc

( ) Scara

( ) Apartament

Adresa completa de livrare prin curier a Cadoului; Participantul isi asuma raspunderea ca adresa completata in cadrul formularului este valida.

(*)Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

Confirmarea (prin bifa pe site-ul Campaniei) implinirii varstei de 18 ani inainte de data la care s-a achizitionat produsul participant;

 

(*)Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala Bucuresti si/sau persoanele imputernicite de catre acesta.

Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

(*) Sunt de acord cu Politica de confidentialitate

( ) Sunt de acord ca datele completate (nume, prenume, adresa de email) sa fie prelucrate si colectate in conformitate cu politica de protectia datelor disponibila pe http://www.lg.com/ro/privacy de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala Bucuresti, prin intermediul Agentiei Interactions Marketing, in vederea abonarii la newsletter-ul LG. Pentru finalizarea abonarii, veti primi un email de confirmare pe adresa de email furnizata.

 

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie.

Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul “Inscrie-te”.

 

 6.3.     Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Inscrie-te”, participantului ii este trimis un e-mail de confirmare receptie inscriere pe adresa de e-mail inscrisa in formular.

6.4.   Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul si Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

6.5.     Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii Cadoului, de a pastra factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata, pana la validarea finala si intrarea in posesie a Cadoului oferit de catre Organizator.

6.6.     Daca un participant returneaza, din orice motiv, Produsul Participant in prezenta Campanie, pentru a carui achizitie a primit un Cadou conform Regulamentului, acesta este obligat sa returneze si Cadoul.

6.7.    Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data o factura fiscala a unui Produs Participant achizitionat. In cazul in care un Participant achizitioneaza mai multe produse participante in perioada Campaniei, le poate inregistra pe toate cu datele sale personale si cu factura/facturile fiscale de achizitie corespunzatoare, cate o inscriere aferenta fiecarui produs participant si va primi cate un Cadou pentru fiecare inregistrare valida efectuata. Pentru achizitia unui Produs participant in Campanie se va acorda 1 (un) singur Cadou.

6.8.    Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata pe site-ul Campaniei, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

6.9.    Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

6.10.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.11.    Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

          a. inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

         b. pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament,  determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului sau al Agentiei;

         c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

         d. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda Cadoul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

          e. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

          f. pentru modul in care curierul manipuleaza premiul;

 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

      7.1.     In cadrul acestei Campanii promotionale Organizatorul ofera un singur tip de premiu de tip garantat:

 

 

Tip premiu

Denumire

Caracteristici

Nr. total premii

acordate

Valoare/premiu cu TVA

Garantat

Fier de calcat fara fir Tefal FreeMove FV9976

2600 W, 0.25 l, Talpa Durilium Airglide Autoclean, 200 g/min

garantat fiecarui

participant validat,

in limita maxima a 400 de bucati

348.11 lei

 

Premiile garantate se acorda in limita maxima a 400 de bucati. Primii 400 de participanti validati vor primi premiul garantat.

7.2. Valoarea maxima totala a premiilor suportata de Organizator este de 139244 RON. Valoarea totala va fi stabilita in momentul incheierii campaniei, in functie de numarul de premii garantate acordate.

7.3. Premiile garantate vor fi expediate prin curier privat, in maxim 60 de zile lucratoare de data validarii. In momentul primirii premiului, castigatorii sunt obligati sa semeneze un proces verbal de predare – primire. In cazul in care participantii refuza sa semneze, acestia nu pot intra in posesia premiului.

7.4. Un castigator poate castiga un numar nelimitat de premii garantate daca se inscrie pe site cu facturi care atesta achizitia mai multor produse participante.

7.5. Cadourile acordate in cadrul  Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte cadouri si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE

 8.1. Inscrierile in cadrul Campaniei sunt verificate de reprezentantii Organizatorului si ai Coorganizatorului intr-un termen de maxim 7 zile lucratoare de la data efectuarii acestora. Fiecare participant a carui inscriere a fost verificata va fi notificat prin e-mail, pe adresa de email folosita la inscriere, in intervalul specificat anterior, pentru a fi informat daca inscrierea sa a fost corecta sau daca a fost invalidata pentru nerespectarea conditiilor din prezentul Regulament. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si la a pierde dreptul de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.2. Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata corecta daca indeplineste cumulativ urmatoarele

conditii:

a. produsul inscris in campanie de catre Participant face parte din Promotie;

b. factura fiscala de achizitie a Produsului participant sa fie emisa in etapa de achizitie a Campaniei;

c. inscrierea sa fie efectuata in etapa de inscriere in Campaniei si in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei;

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulmentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea Cadoului, totusi decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

 8.4. In situatia in care documentele incarcate (upload-ate) nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor, respectiv lipsa copie / fotografie factura fiscala, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea.

8.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua mai multe verificari in cazul in care observa tentative de frauda ca de exemplu, dar fara a se limita la, inscrierea de mai multe ori a aceeasi facturi.

8.6. Participantii inscrisi vor fi informati prin email, la adresa de e-mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la statusul inscrierii lor. Participantii validati vor fi informati prin email, la adresa de e-mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la modalitatea de validare finala si predare a premiului garantat, emailul continand toate informatiile si cerintele ce trebuiesc indeplinite in momentul livrarii premiului.

8.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar a fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere, etc., fie ca este vorba despre Produsul participant sau factura fiscala in original ce demonstreaza achizitionarea Produsului participant in Campanie.

8.8.     Corespondenta e-mail de la Organizator/Agentie catre participanti se va realiza la adresele de e-mail mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie.

8.9.     In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct sau prin intermediul Agentiei, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si prin intermediul telefonului la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie.


SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR CAMPANIEI

9.1. Prin participarea in Campanie, Participantii desemnati Castigator isi exprima acordul de a fi contactati telefonic si/ sau pe e-mail in vederea validarii premiului castigat in cazul in care, pentru validarea castigatorului, Organizatorul sau Agentia se vad nevoiti sa contacteze participantul.           

9.2.  In termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data incheierii campaniei, participantii care au efectuat inscrieri corecte si sunt validati vor primi prin curier privat premiul garantat. 

9.3.  In cazul tuturor cadourilor, validarea finala va avea loc in momentul livrarii cadoului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa postala de livrare indicata de potentialul castigator in formularul online de inscriere in Campanie.

9.4. Organizatorul si Agentia nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la inscriere pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia Cadoului si nici nu este obligat sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la alta adresa.

9.5.  Predarea Cadoului va fi insotita de semnarea obligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire. Procesul Verbal va contine, printre altele, datele de identificare ale participantului, denumirea cadoului si date dintre cele care au fost mentionate si incarcate in formularul online de inscriere.

9.6. Daca toate conditiile prezentului Regulament Oficial au fost respectate, participantul poate fi considerat castigator final.

9.7. Participantii nu pot cere modificarea modelului, cantitatii, componenta, conditiilor si modului de acordare a cadourilor, iar acestea nu vor fi inlocuite cu alte beneficii si nici nu se va acorda contravaloarea lor in bani.

9.8. Cadourile vor fi insotite de Certificatele de garantie conform legislatiei in vigoare.

9.9. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de premii atunci Cadourile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

9.10. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Cadourile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organinelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

9.11. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

9.12. In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

9.13. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

9.14. Livrarea tuturor premiilor se va face prin intermediul unor agenti curieri, folosind servicii de curierat rapid contractate de catre Coorganizator. Organizatorul si Interactions Marketing SRL nu isi asuma raspunderea pentru modul in care firma de curierat manipuleaza premiile. Odata inmanat premiul catre curier, cei anterior mentionati sunt exclusi de orice responsabilitate.

9.15. Lista castigatorilor si a cadourilor castigate va fi afisata pe website pe masura ce cadourile sunt validate.


SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1.     Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

10.2.     Organizatorul si Coorganizatorul nu sunt raspunzatori pentru:

- situatiile in care participantul nu poate fi contactat de catre Agentie sau de catre curieri pentru livrarea premiului;

-  deteriorarea, disparitia sau sustragerea Cadoului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului;

- deteriorarea, disparitia sau sustragerea facturii fiscale a Produsului Participant ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in baza careia participantii au efectuat o inscriere;

- eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu Cadoul, indiferent de natura acestor prejudicii.

10.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele: a. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; b. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia Cadoului.

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba Obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide, fara ca Organizatorul sa aiba Obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

10.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

10.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

10.8. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

10.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului cadoul astfel obtinut sau de a solicita restituirea cadoului sau a contravalorii cadoului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

10.10.    Dupa inmanarea cadoului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de cadoul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

10.11.    In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie, acestia pot trimite un e-mail pe adresa campaniei contact@campanialg.ro


SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de cadoul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit cadourilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat.


SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12. 1. Informatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se afla in Anexa nr. 1.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1.    Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale campanialg.ro/masinidespalatLG.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1.    In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 31 octombrie 2018 (inclusiv).

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

 

 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI LG

SPELI. USUCI. CALCI. De placere.

21.09.2018 – 20.10.2018

 

1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala Bucuresti. (denumita in continuare „Organizator”) inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social si de corespondenta in Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 19 - 21C, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14354/2016, Cod Unic de Inregistrare RO36692912, (denumita in continuare "Operatorul"),prin intermediul Interactions Marketing SRL, cu sediul in sediul in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 105582.


2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Prenume

2. Nume

3. Adresa e-mail

4. Telefon mobil

5. Localitate

6. Judet

7. Adresa livrare – strada

8. Numar strada

9. Bloc

10. Scara

11. Apartament

 

3. SCOPURILE PROCESARII

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin

intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei

(ii) atribuirea premiilor garantate

(iii) trimiterea de materiale publicitare din partea Operatorului pentru Prenume si Adresa de

email. Trimiterea se va face doar daca Participantul si-a dat consimtamantul in acest sens,

prin bifa existenta in formularul de inscriere in Campanie.

 

4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Operatorul, prin intermediul imputernicitului Interactions Marketing, prelucreaza datele in temeiul consimtamantului prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

5. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite catre imputernicitul INTERACTIONS MARKETING SRL si furnizorii acestuia – firme de curierat precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

6. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participantilor necastigatori vor fi stocate timp de 5 ani de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 5 ani de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „ SPELI. USUCI. CALCI. De placere”.

 

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe

durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca

aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de

retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu Caracter Personal.

 

8. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie.

 

9. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

10. ALTE PREVEDERI

Participanti la Campanie pot fi numai persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani impliniti la data achizitiei produsului participant. Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.