REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Tehnologia de varf LG vine la pachet cu momente de relaxare”SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

1.1. Campania promotionala " Tehnologia de varf LG vine la pachet cu momente de relaxare " (denumita in continuare “ Campania”) este organizata si desfasurata de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul"),o societate comerciala, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, România, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913.

1.2. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “ Regulamentul Oficial” sau “ Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.lgpromo.ro/InstalareGratuita . De asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Platforma de inscriere in Campanie a fost dezvoltata prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Carol Knappe, nr. 41, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, CIF RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, numita in cele ce urmeaza “ Agentia’’ sau ’’ Agentia Digitala”, in calitate de reprezentant al Organizatorului.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si perioada acordarii serviciilor gratuite de instalare oferite in cadrul prezentei Campanii , urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.lgpromo.ro/InstalareGratuita .

1.6. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, pe website-ul www.lgpromo.ro/InstalareGratuita , in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

2.2. Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia de catre orice persoana fizica a unui Produs Participant (definit in SECTIUNEA 5. in prezentul Regulament),Organizatorul ofera gratuit serviciul de instalare, pe intreg teritoriul Romaniei, pentru Produsul Participant achizitionat cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie, denumit in continuare ‘’Premiu’’.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 08 martie 2018, ora 00:00:00 – 31 decembrie 2018, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “ Perioada Campaniei”).

3.2. In prezenta Campanie, Organizatorul accepta facturi emise in perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, care atesta achizitionarea Produsului Participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial.

3.3. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul accepta inscrierea facturilor emise in perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, care care atesta achizitionarea Produsului Participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial, pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani impliniti, pana la data achizitionarii Produsului Participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, (denumiti in continuare ’’Participanti’’),cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

4.2. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza facturii fiscale de achizitie a minim unui Produs Participant, indiferent de forma juridica a persoanei care face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale, etc).

4.3. Pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale produsul trebuie folosit in afara activitatii comerciale a acestora, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. De exemplu, dar fara a se limita la: nu se va efectua instalare de TV intr-o cafenea sau intr-o sala de jocuri, etc.

4.4. Pentru facturile emise pe persoana fizica inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta pe persoana fizica inscrisa in rubrica Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala.

4.5. Organizatorul, Agentia si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra garantiei primite in urma inscrierii in Campanie, cu o factura fiscala emisa pentru respectiva entitate juridica.

4.6. Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste instalarea gratuita a produselor participante achizitionate, se vor solutiona fara implicarea Organizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1 In cadrul acestei Campanii participa urmatoarele produse LG ( denumite ’’Produse Participante’’),descrise in tabelul urmator:

Produse Participante

Televizoare LG

Modele

OLED77G7V

75SJ955V

OLED65G8PLA

65SK9500PLA

OLED65W7V

75UJ675V

OLED65E8PLA

65SK8500PLA

OLED65G7V

65SJ950V

OLED65C8PLA

55SK8500PLA

OLED65E7V

65SJ850V

OLED65B8PLA

OLED65C7V

60SJ850V

OLED55E8PLA

OLED65B7V

55SJ950V

OLED55C8PLA

OLED55E7N

55SJ850V

86UK6500PLA

OLED55C7V

OLED65W8PLA

75SK8100PLA

86SJ957V

OLED77C8LLA

75UK6500PLA

 

Masini de spalat LG

Modele

FH4J709TWIN

FH4WM12TWIN

F6WD148TWIN

 

5.2 Campania promotionala este valabila numai pentru achizitia de produse LG participante mentionate la art. 5.1.

5.3 Produsele Participante din prezenta Campanie sunt importate de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti .

 

SECTIUNEA 6 . DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii Termeni

6.1. Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in perioada mentionata in art.3.2 in prezentul Regulament, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a beneficia de serviciului de instalare, participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului in momentul efectuarii serviciului de instalare conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

6.2. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.3. Website: www.lgpromo.ro/InstalareGratuita

 

Mecanismul Campaniei

6.4. Pentru a putea participa la Campania promotionala, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, (inclusiv),conform termenilor din prezentul Regulament Oficial;

b. sa acceseze site-ul dedicat Campaniei promotionale www.lgpromo.ro/InstalareGratuita in perioada 08 martie 2018 – 31 decembrie 2018 (inclusiv);

c. sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, ce contine urmatoarele campuri:

i. campurile obligatorii corespunzatoare numelui si prenumelui;

ii. campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei;

iii. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale;

iv. campurile corespunzatoare adresei unde doreste instalarea Produsului LG Participant achizitionat:

campul obligatoriu corespunzator judetului;

campul obligatoriu corespunzator sectorului / localitatii;

campul obligatoriu corespunzator tipului de strada;

campul obligatoriu corespunzator strazii;

campul obligatoriu corespunzator numarului strazii;

campurile optionale corespunzatoare blocului, scarii, etajului si apartamentului;

campul optional corespunzator informatiilor suplimentare privind adresa de instalare.

v. campul obligatoriu corespunzator magazinului/societatii comerciale asa cum este mentionat pe factura fiscala emisa la achizitia Produsului Participant;

vi. sa bifeze optional campul corespunzator dealer-ului. In cazul in care se bifeaza campul Dealer, trebuie completate urmatoarele campuri obligatorii corespunzatoare dealer-ului:

campul obligatoriu referitor la persoana de contact corespunzatoare dealer-ului;

campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat dealer-ul;

campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail valida la care poate fi contactat dealerul;

vii. campul obligatoriu corespunzator numarului facturii fiscale, emisa in perioada mentionata in art.3.2 in prezentul Regulament, la cumpararea Produsului Participant;

viii. campul obligatoriu corespunzator datei facturii fiscale (data de achizitie),emisa in perioada mentionata in art.3.2 in prezentul Regulament Campaniei, la cumpararea Produsului Participant;

ix. campul obligatoriu corespunzator modelului Produsului Participant LG;

x. campul obligatoriu corespunzator seriei Produsului Participant achizitionat. Se defineste Serie Produs ca fiind seria unica atribuita de catre producator la fabricarea produsului participant;

xi. campul obligatoriu corespunzator locatiei Produsului Participant achizitionat.

xii. campul obligatoriu corespunzator datei de instalare a Produsului Participant achizitionat.

xiii. sa bifeze campul obligatoriu corespunzator montajului pe perete sau campul obligatoriu corespunzator montajului pe suport. Reprezinta optiunea clientului cu privire la montarea Produsului LG Participant si achizitionat pe perete sau pe suport. In cazul in care Participantul opteaza pentru montare pe perete este necesar suportul, care se achizitioneaza de la magazin sau de la firma de instalare;

xiv. campul optional corespunzator observatiilor de instalare, detalii /mentiuni ce considera Participantul ca sunt necesare pentru a fi cunoscute de catre Organizator ;

xv. campul obligatoriu corespunzator sursei sau campul obligatoriu corespunzator altei surse din care a aflat despre Campanie, ca de exemplu: Facebook, din magazin, de la prieteni etc;

xvi. campul obligatoriu corespunzator incarcarii (uploadarii) facturii fiscale emisa la data efectuarii achizitiei prin care Participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei. In prezenta Campaniei promotionala este obligatoriu incarcarea (uploadarea) facturii fiscale sub forma unei fotografii sau a unei copii scanata lizibila, prin care se dovedeste achizitionarea Produsului Participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;

xvii. sa bifeze obligatoriu campul corespunzator acordului Participantului ca a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial si ca este de acord cu prevederile acestuia, Regulamentul Oficial fiind obligatoriu pentru toti Participantii;

xviii. sa bifeze obligatoriu campul corespunzator acordului Participantului ca isi exprima consimtamantul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale; pentru termenii si conditiile Regulamentului;

xix. sa bifeze obligatoriu campul corespunzator acordului Participantului ca declara pe propria raspundere ca pana la data achizitionarii Produsului Participant in Campanie, a implinit varsta de minim 18 ani, necesara participarii in prezenta Campanie;

xx. sa bifeze optional campul corespunzator acordului Participantului pentru comunicari comerciale ulterioare sub forma de marketing direct de la Organizator.

d. ulterior completarii campurilor participantul trebuie sa dea click pe butonul “ Trimite”.

6.5. Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “ Trimite’’, participantului ii este afisat printr-un mesaj pop-up, confirmarea transmiterii catre Organizator a inscrierii.

6.6. Ulterior efectuarii unei inscrieri in Campanie, un e-mail de confirmare receptie inscriere va fi trimis participantilor pe adresa de e-mail pe care o completeaza in formular.

6.7. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

 

Reguli generale de participare in Campanie:

6.8. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data o serie unica a unui Produs Participant achizitionat. In cazul in care un Participant achizitioneaza mai multe Produse Participante in perioada mentionata in art.3.2 in prezentul Regulament, le poate inregistra pe toate cu datele sale personale si cu factura/facturile fiscale de achizitie corespunzatoare, precum si seriile unice aferente fiecarui produs participant si va primi o instalare gratuita pentru fiecare inregistrare valida efectuata. Pentru achizitia unui Produs Participant in Campanie se va acorda 1 (o) singura instalare gratuita la adresa comunicata de catre Participant in formularul de inscriere.

6.9. Pentru fiecare Produs Participant achizitionat in perioada mentionata in art.3.2 in prezentul Regulament promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata pe site-ul Campaniei, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

6.10. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii serviciului de instalare, de a pastra factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata, pana la finalizarea serviciului de instalare oferit de catre Organizator.

6.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.12. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Smartphone, etc. Aceste noi canale vor contine formular electronic de inscriere similar celui existent pe pagina de Campanie, iar aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, coduri bonus etc.

6.13. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

d. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei , pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

e. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

6.14. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA SERVICIULUI OFERIT IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale, pentru orice Produs Participant achizitionat in conformitate cu SECTIUNEA 5 din prezentul Regulament si care a fost inscris in Campanie conform conditiilor de la SECTIUNEA 6, se va acorda automat, fara tragere la sorti, un numar estimat, dar nu limitat la, de 500 servicii gratuite de instalare pentru Participantii care au efectuat inscrieri valide, valoarea unitara a unui serviciu de instalare fiind de 375 lei (TVA inclus).

7.2. Valoarea serviciului de instalare poate varia de la caz la caz, in functie de particularitatile instalarii: distanta pana la locatia unde se va efectua instalarea, echipamentele necesare instalarii, produsul instalat etc.

7.3. Valoarea totala estimata a serviciilor gratuite de instalare acordate in cadrul prezentei Campanii este de 187.500 Lei (TVA inclus).

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE A BENEFICIA DE SERVICIUL GRATUIT DE INSTALARE

8.1. Fiecare inscriere corecta efectuata in Campanie, pe baza unei serii unice a unui Produs Participant si a facturii fiscale emisa in perioada de Campanie, care atesta achizitionarea Produsului Participant, va primi automat, dupa efectuarea inscrierii, pe adresa de e-mail cu care a efectuat inscrierea in campanie, un mesaj ce atesta confirmarea inscrierii.

8.2. In termen de 48 ore de la momentul inscrierii, Participantul va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon completat in formularul de participare, in vederea programarii instalarii gratuite.

8.3. Pentru a putea beneficia de serviciile gratuite oferite de Organizator prin prezenta Campanie, Participantul va incheia cu reprezentantul Organizatorului un contract prestari servicii - instalare gratuita. Acest contract va avea specificat termenii si conditiile in care va fi efectuata instalarea gratuita.

8.4. Documentele ce trebuie prezentate de catre Participant echipei de instalare, reprezentanta Organizatorului, ce se prezinta la adresa comunicata in formularul de inscriere, pentru a putea beneficia de serviciul de instalare gratuita sunt urmatoarele:

a. Factura emisa in perioada mentionata in art.3.2 in prezentul Regulament, care atesta achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial, in original;

b. Certificatul de garantie al Produsului LG Participant si achizitionat, in original;

c. Actul de identitate, in original;

8.5. La momentul vizitei reprezentantului de instalare al Organizatorului, Participantul trebuie sa aiba pregatit, pentru instalare, Produsul Participant achizitionat.

8.6. De la caz la caz, exista posibilitatea ca echipa care ofera serviciul gratuit de instalare sa vina cu produsul (de exemplu daca magazinul nu ofera transportul); acest lucru se va stabili cu fiecare Participant in parte in momentul in care se efectueaza programarea in vederea instalarii.

8.7. Serviciul gratuit de instalare se ofera doar pe teritoriul Romaniei.

8.8. Pentru a beneficia de serviciul gratuit de instalare, conform prezentului Regulament, Participantul trebuie sa asigure spatiul necesar corespunzator pentru instalarea produsului.

8.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva din Campanie a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

8.10. Corespondenta e-mail de la Organizator/Agentie catre participantii cu inscrieri corecte se va realiza la adresele de e-mail mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie.

8.11. In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct sau prin intermediul Agentiei, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si prin intermediul telefonului la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie.

 

Alte dispozitii referitoare la serviciul gratuit de instalare:

8.12. Serviciile gratuite de instalare vor fi prestate, in numele Organizatorului, de catre SC. ELECTRONICS SUPPORT DIVISION SRL, cu datele de identificare : J40/1227/02.02.2009, CUI : RO25042583, cu sediul in Bd.Decebal, Nr.14,Bl.S6, Tronson1, mez.Sector 3 Bucuresti, Romania, reprezentata prin Ciprian Bunda, numita reprezentant al Organizatorului.

8.13. Serviciul gratuit de instalare nu se va putea programa in zilele de sambata si duminica sau/si sarbatorile legale. De asemenea, instalarea gratuita nu poate fi efectuata de catre reprezentantul de service al Organizatorului in zilele de sambata si duminica sau/si sarbatorile legale.

8.14. Participanti care achizitioneaza Produse LG Participante la prezenta Campanie nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a seviciului gratuit de instalare oferit in cadrul acestei Campanii.

8.15. Premiile acordate in cadrul Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte premii.

8.16. Produsele Participante LG achizitionate carora le lipsesc certificatul de garantie si accesoriiile originale care au insotit produsul nu vor fi acceptate pentru acordarea instalarii gratuite.

8.17. Lipsa etichetelor de identificare de pe Produse Participante LG achizitionate poate atrage refuzul de acordare a instalarii gratuite.

8.18. Instalarea gratuita nu acopera materialele auxiliare necesare montajului, cum ar fi: suport tv, dibluri, robinet, reductie cu filet, niplu, fara a se limita la cele enumerate, costul acestora fiind suportat integral de catre Participant.

8.19. Decizia privind locul de amplasare a Produsului Participant LG achizitionat este luata de catre Participant si comunicata reprezentantului Organizatorului, care asigura instalarea gratuita.

8.20. In cazul in care din motive independente de vointa Organizatorului, Participantul nu este disponibil in ziua in care s-a stabilit de comun acord programarea efectuarii serviciul gratuit de instalare a Produsului Participant LG achizitionat, va fi sunat, pe numarul de telefon comunicat in formularul de inscriere, pentru o noua programare. Participantul poate reprograma o singura data ziua si ora efectuarii instalarii, neavand ulterior posibilitatea pentru o noua reprogramare pentru acelasi produs achizitionat si inscris in Campanie si astfel pierde dreptul de acordare a instalarii gratuite.

8.21. Serviciul gratuit de instalare se acorda o singura data pentru fiecare Produs Participant LG achizitionat in perioada de desfasurare a Campaniei.

8.22. Pentru evitarea oricarui dubiu si pentru o informare corecta, serviciul gratuit de instalare are urmatoarele servicii gratuite incluse:

a. dezasamblare produs;

b. consiliere in alegerea locului de amplasare a produsului

c. verificare functionare in parametri a produsului;

d. montare suport tv achizitionat de catre participant;

e. punere in functiune,

f. instalare soft, daca este cazul.

8.23. Serviciul gratuit de instalare va fi efectuat de catre reprezentantii Organizatorului in termen de minim 48 ore de la momentul validarii inscrierii, pana la maxim 30 zile calendaristice, in concordanta cu programarea efectuata de comun acord cu Participantul care a inscris Produsul Participant in Campanie.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATEA/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

9.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului www.lgpromo.ro/InstalareGratuita etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

9.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

9.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

9.4. Organizatorul Campaniei promotionale si societatile comerciale implicate in organizarea acesteia nu isi asuma raspunderea pentru:

a. situatiile in care Participantul a efectuat achizitia altui produs LG decat cele supuse prezentei Campanii;

b. situatiile in care Participantul a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

c. situatiile in care Participantul nu poate face dovada achizitia produsului LG cu factura si certificat de garantie in original;

d. situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane.

9.5. In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie prin intermediul website-ului www.lgpromo.ro/InstalareGratuita , acestia pot apela infoline-ul Campaniei de luni pana vineri, de la ora 09:00 la ora 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale),la numarul de telefon 0800.400.1LG (0800.400.154),numar din reteaua GTS, apelabil gratuit din toate retelele din Romania, iar operatorii ii pot asista in inscrierea in Campanie.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

11.2. Astfel, Organizatorul garanteaza tuturor participantilor la Campanie, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

11.3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

11.4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; (b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (a) sau (b),daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.5. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.6. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului, conform legislatiei din Romania.

11.7. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inscrierea in Campanie, identificarea si inscrierea castigatorilor, inmanarea premiului castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice si, pentru participantii care si-au oferit acordul in acest sens, informarea (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.lgpromo.ro/InstalareGratuita .

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 31 Ianuarie 2019 (inclusiv).

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

14.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

a. Pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala;

b. Avarierea sistemului informatic de stocare a datelor;

c. Tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d. Orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

14.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei www.lgpromo.ro/InstalareGratuita sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. din acest Regulament Oficial.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Syscom Digital SRL, cu respectarea prevederilor legale si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

 

Organizator

LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti

prin imputernicit

Syscom Digital S.R.L.