Regulament

cu privire la desfasurarea campaniei

”Tombola Aniversara 100 Premii”

in cadrul magazinelor Flanco si online pe flanco.ro

in perioada 25 octombrie – 7 decembrie 2019

 

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei  ”Tombola Aniversara 100 Premii” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in perioada 25 octombrie 2019 – 7 decembrie 2019.


3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Campanie sunt inscrise toate persoanele fizice, care au cel putin  varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, 25 octombrie 2019, si care au cumparat cel putin un produs de pe flanco.ro sau din magazinele Flanco, in perioada 25 octombrie 2019 – 07 decembrie 2019.  

3.2. Pentru cumparaturile realizate in magazinele Flanco, validarea se va face pe baza de act de identitate al cumparatorului si bon fiscal in original, iar pentru cumparaturile de pe flanco.ro, validarea se va face pe baza de act de identitate al titularului comenzii si copie a facturii fiscale primita odata cu confirmarea comenzii pe email-ul asociat contului flanco; aceasta este  disponibila inclusiv in contul de client Flanco.

3.3. Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Este inscrisa in Campanie orice persoana care indeplineste conditiile de participare mentionate la pct. 3.

4.2. Participarea se realizeaza pe baza numarului comenzii, pentru cumparaturile realizate pe flanco.ro si a numarului de bon fiscal, pentru cumparaturile realizate in magazinele Flanco.

4.3. Din tragerea la sorti vor fi excluse bonurile fiscale si comenzile pentru care au fost anulate comenzile, refuzate livrarile sau returnate produsele.

 

5. PREMII

5.1. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera drept premii 100 (osuta) de carduri cadou.

5.2. Fiecare card cadou va avea o valoare egala cu valoarea fiecarui bon fiscal sau a fiecarei comenzi extrase prin tragerea la sorti.

5.3. Valoarea totala maxima estimata a celor 100 (osuta) de carduri cadou acordate este de 1.000.000 (unmilion) de lei.

5.4. Cardurile cadou pot fi folosite exclusiv pentru cumparaturi realizate pe flanco.ro sau in magazinele Flanco, pana in data de 29.02.2020, inclusiv.

5.5. Cardurile cadou se pot folosi integral, la o singura tranzactie, nu pot fi preschimbate in bani sau in alte produse si nu se acorda rest la folosirea lor. Cardurile cadou sunt transmisibile.  

 

6. DESEMNAREA BONURILOR SI A COMENZILOR CASTIGATOARE

6.1. Lista bonurilor fiscale si a comenzilor participante la tragerea la sorti va fi generata in data de 20 decembrie 2019, potrivit mecanismului descris la capitolul 4, din sistemul financiar contabil al Organizatorului.

6.2. Numerele atribuite bonurilor fiscale si numarul de identificare a comenzilor vor fi trase la sorti prin intermediul tragerilasorti.ro, in data de 23 decembrie 2019, pentru stabilirea celor 100 de bonuri fiscale si/sau comenzi castigatoare.

 Avand in vedere pseudonimizarea bonurilor fiscale, in platforma de extragere, in cazul cumparaturilor efectuate din magazinele Flanco, pentru minimizarea datelor, conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (RGPD),optiunea de verificare din aceasta platforma pentru cumparatorii din magazinele Flanco nu va fi functionala.

 

7. VALIDAREA CASTIGATORILOR

7.1. Lista bonurilor fiscale si a comenzilor castigatoare va fi afisata in toate magazinele Flanco si pe flanco.ro in data de 23.12.2019.

7.2. Posesorii bonurilor fiscale si titularii comenzilor ale caror numere se regasesc pe lista, isi pot revendica premiul pana in data de 31.01.2020.

7.3. Revendicarea premiilor se realizeaza numai in magazinele Flanco atat pentru castigatorii care au cumparat de pe flanco.ro, cat si pentru cei care au cumparat din magazinele Flanco.

7.4. Pentru cumparaturile realizate in magazinele Flanco, validarea se va face pe baza de act de identitate al cumparatorului si bon fiscal in original, iar pentru cumparaturile de pe flanco.ro, validarea se va face pe baza de act de identitate al titularului comenzii si copie a facturii fiscale primita odata cu confirmarea comenzii pe email-ul asociat contului flanco; aceasta este  disponibila inclusiv in contul de client Flanco.

7.5. In vederea indeplinirii obligatiilor financiar-contabile, pentru premiile a caror valoare depaseste 600 de lei, Organizatorul va solicita si colecta de la castigator Codul Numeric Personal, potrivit dispozitiilor Codului fiscal, prin intermediul procesului verbal de atribuire a premiului.

7.6. Organizatorul va acorda numarul de premii care au fost revendicate si validate. Premiile nerevendicate raman in proprietatea Organizatorului.

7.7 Conform legislatiei in vigoare, Oraganizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate – acestea se vor publica pe www.flanco.ro si afisa in toate magazinele Flanco in data de 5 februarie 2020. Datele personale ale castigatorilor vor fi anonimizate dupa 30 de zile de la data pana la care isi pot folosi cardurile cadou, 29 februarie 2020.

 

 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Campaniei se va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, in fiecare magazin Flanco, precum si la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov .

 

10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Tombola Aniversara 100 Premii”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei Tombola Aniversara 100 Premii” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

 11. INCETAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

 11.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.


12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

12.2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr.1 la Regulamentul Campaniei si face parte integranta din acesta.

 

13. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

 14. LITIGII

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

14.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

 15. CONTESTATII

15.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

 16. ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

 

Organizatorul Campaniei Tombola Aniversara 100 Premii”

FLANCO RETAIL S.A

Director General, Dragos Sirbu

 

 

Anexa nr. 1

la Regulamentul Campaniei Tombola Aniversara 100 Premii”

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Sectiunea 1 – Organizatorul

Organizatorul Campaniei  ”Tombola Aniversara 100 Premii” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.


Sectiunea 2 – Categoriile de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate (persoane fizice) ale caror date sunt prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt urmatoarele:

2.1. Persoane vizate Participanti la Campanie;

2.2. Persoane vizate Castigatori ai Campaniei.


Sectiunea 3 – Categoriile de informatii si date personale prelucrate

Categoriile de informatii si de date cu caracter personal colectate si ulterior prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt:

3.1. De la persoanele vizate Participanti sunt colectate si ulterior prelucrate informatii privind:

- Numarul bonului fiscal, in cazul cumparaturilor din magazinele Flanco,

- Numarul comenzii, in cazul cumparaturilor online de pe flanco.ro.

 

3.2. De la persoanele vizate Castigatori sunt colectate si ulterior prelucrate datele personale privind:

-  Numele si prenumele,

-  Date privind bonul fiscal/factura fiscala,

-  Codul numeric personal, daca premiul depaseste valoarea de 600 de RON.

Codul numeric personal va fi colectat de Organizator la momentul revendicarii premiului si prelucrat internde Organizator numai in vederea indeplinirii obligatiilor legale din domeniul fiscal (art. 110 din Codul fiscal),respectiv pentru retinerea si virarea la bugetul de stat a impozitului aferent premiului, doar daca valoarea premiului depaseste 600 de RON


Sectiunea 4 – Scopul prelucrarii datelor, locul prelucrarii, transferul datelor personale

Datele cu caracter personal ale Participantilor si Castigatorilor la Campanie vor fi prelucrate de Organizator, pentru urmatoarele scopuri:

  1. Organizarea si desfasurarea Campaniei, desemnarea si validarea Castigatorilor, atribuirea premiilor;
  2. Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Organizatorului;
  3. Publicarea listei castigatorilor cu  numele acestora si castigurile acordate..

Datele personale sunt prelucrate intern de catre Organizator prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere al securitatii acestora, pe teritoriul Romaniei, fara a fi transferate in state terte. Stocarea datelor pe plan intern al Organizatorului are loc in conditii de securitate si confidentialitate.


Sectiunea 5 – Temeiul legal al prelucrarii

Pentru scopul de prelucrare de la Sectiunea 4, pct. 1, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (f),din RGPD. Interesul legitim al Organizatorului consta in organizarea unei loterii publicitare pentru rasplatirea fidelitatii clientilor, prin premierea aleatorie a unora dintre acestia, dupa o tragere la sorti. Pentru tragerea la sorti se vor folosi date pseudonimizate (numar de comanda sau de bon fiscal) si singurele persoane identificate direct si contactate vor fi castigatorii

Pentru scopurile de prelucrare de la Sectiunea 4, pct. 2 si pct. 3, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD, respectiv indeplinirea obligatiilor legale impuse Organizatorului de anumite prevederi din Codul fiscal si din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000.


Sectiunea 6 – Categorii de destinatari/terti ai datelor personale

Categoriile de date personale colectate de la Participanti si Castigatori, prevazute la Sectiunea 3, care sunt ulterior prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt dezvaluite, puse la dispozitia si/sau diseminate, total sau partial, la nevoie si in functie de scopul prelucrarii, urmatoarelor categorii de destinatari si terti:

5.1. Persoane imputernicite ale Organizatorului (furnizori de servicii de IT, inclusiv furnizorul sistemului de tragere la sorti);

5.2. Terti (autoritati publice competente).


Sectiunea 7 – Durata de stocare a datelor

Datele cu caracter personal ale tuturor Participantilor, inclusiv ale celor declarati necastigatori vor fi stocate de Organizator, pe plan intern, pentru maxim o luna de zile de la data incetarii Campaniei, cu exceptia cazului cand exista contestatii primite, caz in care termenul va fi prelungit pana la finalizarea definitiva si irevocabila a contestatiei respective.

Datele personale ale Castigatorilor si documentele aferente Campaniei, (proces verbal de atribuire a premiilor, factura),vor fi stocate intern de Organizator timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale aplicabile.


Sectiunea 8 – Securitatea prelucrarii si confidentialitatea datelor personale

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator, pe plan intern, pe intreaga durata a prelucrarii, prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securitatii datelor. Organizatorul se asigura, in mod constant, ca mjloacele de prelucrare utilizate sunt securizate si actualizate, in mod corespunzator, pentru a preveni eventuale incalcari ale securitatii datelor. Aceste masuri sunt documentate la nivelul Organizatorului.


Sectiunea 9 – Drepturile specifice persoanelor vizate

Pe durata prelucrarii, Participantii si Castigatorii Campaniei beneficiaza, in mod gratuit, de urmatoarele drepturi specifice:

-dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, oricand, atunci cand prelucrarea are loc in baza acestuia, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului va produce efecte numai pentru viitor, ca atare, prelucrarea efectuata in baza acestuia este legala, atat timp cat consimtamantul a fost valabil exprimat si nu a fost retras;

-dreptul de acces la datele cu caracter personal;

-dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;

-dreptul la stergerea datelor cu caracter personal;

-dreptul la restrictionarea prelucrarii;

-dreptul la opozitie;

-dreptul la portabilitatea datelor, dupa caz;

-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor.

Participantii si Castigatorii isi pot exercita drepturile specifice, printr-o cerere, intocmita in forma scrisa, datata, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor,etaj 5, Voluntari judetul Ilfov sau prin email la dataprotection@flanco.ro. Organizatorul va raspunde la cereri in termen de o luna de zile, de regula.

Participantii si Castigatorii au si dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (A.N.S.P.D.C.P. - www.dataprotection.ro)


Sectiunea 10 – Alte mentiuni

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor puteti consulta oricand documentul Prelucrarea Datelor Personale, postat pe site la https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale.

Organizatorul Campaniei Tombola Aniversara 100 Premii”.

 

FLANCO RETAIL S.A

Director General,

Dragos Sirbu