OFERTA

Tombola „Lansare FIFA 17” la Flanco

Perioada de valabilitate: 23.09.2016-02.10.2016

T E R M E N E  S I   C O N D I T I I

 

1.        ORGANIZATORUL CAMPANIEI Tomboala „ Lansare FIFA 17” la Flanco

Organizatorul Campaniei Tombola „Lansare FIFA 17” la Flanco, denumita in continuare „Campania” este S.C. FLANCO RETAIL S.A. cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

2.        DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in mediul online pe site-ul companiei Flanco Retail S.A., in perioada 23.09 2016 – 02.10.2016 ora 23:59.

 

3.        PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1.  La Tombola „Lansare FIFA 17” la Flanco pot participa persoanele fizice cu domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data achizitionarii produsului joc FIFA 17.

3.2.  Participantii trebuie sa detina cetatenie romana sau rezidenta pe teritoriul Romaniei si sa aiba 18 ani impliniti.

3.3.  Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

 4.        MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Pentru a participa la Tombola „Lansare FIFA 17” la Flanco, consumatorii trebuie sa cumpere/achizitioneze din magazinele Flanco sau de pe site-ul www.flanco.ro in perioada campaniei 23.09.2016 – 02.10.2016  jocul FIFA 17, sa intre pe pagina www.flanco.ro/tombola-fifa17 completeaze datele solicitate: Nume, Premune, Adresa de e-mail, numar de bon/ factura in urma achizitie jocului FIFA 17, sa se aboneze la Newsletter-ul Flanco. Vor intra in extragerea finala doar cei care completeaza date valide si sunt de acord sa se aboneze la Newsletter (prin bifarea casutei prin care se solicita acest lucru). 

4.2 O persoana se poate inscrie o singura data in Campanie cu un singur bon/ factura de achizitie.

 

 5.        PREMII

5.1.  Premiile Campaniei sunt:

Premiul 1 – 1 (una) consola Microsoft Xbox One 1TB + Joc The Division (token card) in valoare unitara de 1.399.90 (omietreisutenouazecisinoua) de lei

Premiul 2 – 1 (una) consola Microsoft Xbox One 1TB + Joc The Division (token card) in valoare unitara de 1.399.90 (omietreisutenouazecisinoua) de lei

Premiul 3 – 1 (una) consola Microsoft Xbox One 1TB + Joc The Division (token card) in valoare unitara de 1.399.90 (omietreisutenouazecisinoua) de lei, cate unul pentru fiecare castigator

Premiul 4 – 1 (unul) Controler GAMEPAD LOGITECH  F710 WIRELES cod 84319 in valoare unitara de 189 ( osutaoptzecisinoua) lei.

Premiul 5 – 1 (unul) Controler GAMEPAD LOGITECH  F710 WIRELES cod 84319 in valoare unitara de 189 ( osutaoptzecisinoua) lei.

Premiul 6 – 1 (unul) Controler GAMEPAD LOGITECH  F710 WIRELES cod 84319 in valoare unitara de 189 ( osutaoptzecisinoua) lei.

Premiul 7 – 1 (unul) Controler GAMEPAD LOGITECH  F710 WIRELES cod 84319 in valoare unitara de 189 ( osutaoptzecisinoua) lei.

Premiul 8 – 1 (unul) Controler GAMEPAD LOGITECH  F710 WIRELES cod 84319 in valoare unitara de 189 ( osutaoptzecisinoua) lei.

Premiul 9 – 1 (unul) Controler GAMEPAD LOGITECH  F710 WIRELES cod 84319 in valoare unitara de 189 ( osutaoptzecisinoua) lei.

5.2.  Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

5.3.  Valoarea totala a premiilor este de 5333, 70 (cincimiitreisutetreizecisitreileisisaptezecidebani) lei TVA inclus.

  

6.        DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1 Castigatorii vor fi desemnati in decursul a 48 (patruzecisiopt) de ore de la terminarea Campaniei, prin tragere la sorti prin intermediul platformei tragerilasorti.ro. Se vor extrage 9 (noua) castigatori si 9 (noua) rezerve.

6.2. Reprezentantii Flanco ii vor contacta printr-un email pe castigatori, pe adresa cu care s-au inscris la tombola. Numele castigatorilor vor fi postate pe pagina de Facebook a companiei Flanco Retail S.A. dupa validare. Este responsabilitatea acestora de a urma procedura de validare si primire a premiului. Data limita pentru revendicarea premiului este de 2 (doua) zile calendaristice de la data trimiterii email-ului de informare din partea Organizatorului.

6.3. Pentru a fi validati, castigatorii trebuie sa foloseasca aceeasi adresa de email pentru a trimite detaliile de validare.

6.4. Castigatorii vor primi premiile in termen de 30 de zile de la validare prin curier sau alternativ, il pot ridica prezentandu-se personal la un magazin Flanco stabilit de comun acord.

 

7.        ALTERNATIVE ALE PREMIULUI

7.1.  Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1.  Validarea castigatorilori se va face pe baza datelor valide completate si a documentelor valide de identitate si achizitie, respectiv carte sau buletin de identitate/ pasaport si factura/ bon fiscal valide;                                                                                                                                                             

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10.   REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1.  Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum si la sediul Organizatorului.

 

11.    FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat,remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului,din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI        

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro.

12.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Completarea datelor personale de catre castigatori in procesul verbal de predare primire a premiilor reprezinta acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de Organizator.

13.2. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.3. In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga:

• sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;

• sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;

• sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

13.4. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.5. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari judetul Ilfov. 

 

14. LITIGII

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri,decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

14.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

15. CONTESTATII

15.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

16. ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentativa de frauda sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei.

16.3. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr.15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, jud. Ilfov. 

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul websiteului www.flanco.ro.

 

S.C. FLANCO RETAIL S.A.

Prin Director General,

Dragos Sirbu