REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH

"10 ani garantie pentru motorul EcoSilence Drive™"

1 martie 2017- pana la revocare

 

1.Organizatorul campaniei:

Campania promotionala “10 ani garantie pentru motorul EcoSilence Drive™ la masinile de spalatrufe”  (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de S.C. BSH ELECTROCASNICE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, et. 1, sectiunea 2, sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentata prin dl Mihai Voicila in calitate de administrator si dl Bostjan Gorjup in calitate de administrator, denumita in continuare "Organizator", inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 4759. 

Regulamentul Oficial (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul") este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant atat pe site, cat si la cererea acestora transmisa la adresa Organizatorului mentionata la paragraful de mai sus pe toata durata de desfasurare a Campaniei. 

Campania se desfasoara in baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarea pe website-ul www.bosch-home.ro

 

2.Participanti: 

La campania promotionala “10 ani garantie pentru motorul EcoSilence Drive™ la masinile de spalat rufe” are dreptul sa participe orice utilizator (client final) persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul stabil in Romania, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in cele ce urmeaza "Participanti").

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

3.Obiectul campaniei: 

Organizatorul ofera Participantilor, in perioada prezentei Campanii, suplimentar garantiei standard de 2 aniacordate de la dataachizitionarii produsului Participant descris la punctul 7 al prezentului Regulament, o garantie extinsa de 8 ani pentru motorul EcoSilenceDrive™ la masinile de spalat rufe ( denumita in continuare „Garantia extinsa pentru motor”).

Conditiile de extindere a termenului de garantie de 2 ani cu o perioada suplimentara de 8 ani pentru motorul EcoSilence Drive™ la masinile de spalat rufe sunt detaliate in prezentul Regulament.

  

4.Durata campaniei 

Campania promotionala “10 ani garantie pentru motorul EcoSilence Drive™ la masinile de spalat rufe” se va desfasura incepind cu 1martie 2017, in magazinele distribuitorilor care comercializeaza produse electrocasniceBosch. Lista de magazine ale distribuitorilor seregaseste pe site-ul www.bosch-home.ro („Locatiile Participante”).

Orice achizitie facuta inainte de 01 martie 2017 nu va fi luata in considerare de catre Organizator la acordarea garantiei suplimentare pentru motor.

Inregistrarea si revendicarea Garantiei extinse pentru motor se poate face in termen de 8 saptamani de la data achizitiei, pe site-ulwww.bosch-home.ro . Orice revendicare a garantiei extinse pentru motor dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator.

 

5.Aria de desfasurare a Campaniei 

Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 

6.Drept de participare:

O persoana poate achizitiona mai multe produse participante la promotie, fara limita de numar de produse si de participari.

 

7.Produse participante:

In aceasta promotie sunt eligibile toate masinile de spalat rufe marca Bosch care sunt dotate cu motor EcoSilence Drive™. Acestea sunt denumite in continuare colectiv „Produse Participante” si individual „Produs Participant”.

  

8.Mecanismul campaniei promotionale:

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitionarea de catre Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante incepand cu 1 martie 2017 de la distribuitorii BSH mentionati pe site-ul www.bosch-home.ro.

Participantii trebuie sa se inregistreze direct pe site-ul: www.bosch-home.ro., pe pagina speciala dedicata campaniei, respectand pasii obligatorii de urmat descrisi pe aceasta pagina.

Pentru inscrierea produsului pe site se vor urma urmatorii pasii:

-       Din site-ului oficial www.bosch-home.ro, se va accesa sectiunea “ Promotii si campanii” (http://www.bosch-home.ro/promotii-si-campanii.html)

-       Din sectiunea “ Promotii si campanii” se va accesa campania denumita “10 ani garantie pentru motorul EcoSilence Drive™ la masinile de spalat rufe”

-       In pagina dedicata campaniei se va accesa linkul de inregistrare a garantiei extinse pentru motorul EcoSilence Drive™ la msinile de spalat rufe Bosch, care va deschide pagina web cu formularul de inregistrare.

-       Dupa completarea formularului se va apasa butonul „ Trimite”

-       Datele inscrise in formular in rubricile: cod produs, emitent factura/bon/chitanta, data achizitiei vor fi verificate daca corespund conditiilor campaniei. Daca acestea corespund, in maximum 48 ore dupa trimiterea formularului, Participantul va primi o confirmare de inregistrare a datelor pe adresa de email furnizata in formularul de inregistrare a Garantiei extinse.

Acesta confirmare trebuie pastrata de catre Participant impreuna cu factura ce face dovada achizitiei produsului si cu certificatul de garantie in original.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea datelor inregistrate de catre Participanti pe Cuponul special de Garantie extinsa sau pe site-ul www.bosch-home.ro .

Organizatorul are dreptul sa solicite in orice moment orice documente justificative in original (facturi fiscale) care sa probeze indeplinirea de catre Participant a conditiilor de participare la Campania “10 ani garantie pentru motorul EcoSilence Drive™ la masinile de spalatrufe” si de obtinere a Garantiei extinse. Neprezentarea acestor documente in conditii satisfacatoare va conduce la pierderea dreptuluiParticipantului respectiv de a primi Garantie extinsa.

 

9.Conditii de validare:

Pentru ca Organizatorul sa acorde Garantia extinsa pentru motorul Produsului Participant achizitionat, Participantul trebuie sa indeplineasca concomitent conditiile enumerate mai jos. Aceste conditii descriu premisele si serviciille acoperite de garantia extinsa pentru motor, si nu afecteaza garantia legala care rezulta din contractul de vanzare-cumparare.

 a. Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2.

 b. Sa achizitioneze un Produs Participant in perioada campaniei din magazinele distribuitorilor conform celor specificate la art 3 -9.

 c. Sa se inregistreze pe site-ul www.bosch-home.ro, pe pagina special dedicata campaniei in termenele prevazute.

 d. Produsul Participant, pentru care se acorda Garantía extinsa pentru motor sa fie utilizat exclusiv in scopuri casnice. Perioada de Garantíe extinsa pentru motor nu este valabila in cazul utilizarii respectivului produs in scopuri profesionale: in restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decat este mentionat in certificatul de garantie.

 e. Defectele motorului EcoSilence Drive ™  vor fi remediate doar daca acestea sunt datorate unui defect de material si/sau de fabricatie.

Responsabilitatea generata de garantie nu intervine daca defectele se datoreaza unei utilizari gresite, unei utilizari alta decat casnica sau in conditii necorespunzatoare pentru regimul casnic.

 f. Garantia nu se acorda daca sunt efectuate reparatii sau interventii de catre personal neautorizat, altul decat personalul autorizat al S.C. BSH Electrocasnice S.R.L.

 g. Termenul de garantie este de 10 ani de la data achizitiei masinii de spalat rufe de catre Participant. Acordarea garantiei la motorul EcoSilence Drive ™ in acest interval de 10 ani se va face prin prezentarea facturii originale, a inregistrarii garantiei extinse la motor si a certificatului de garantie la unitatea service autorizata de catre BSH Electrocasnice S.R.L

 h. In cazul nerespectarii instuctiunilor din manualul de utilizare si instalare nu se acorda garantia de 10 ani pentru motorul EcoSilence Drive™ defect.

 i. In cazul solicitarii de garantie, S.C. BSH Electrocasnice S.R.L. poate opta in mod exclusiv la dreptul de a repara gratuit motorul Drive EcoSilence™  sau  de  a-l  inlocui  cu  unul  perfect  functional.  Piesele  sau  echipamentele  inlocuite  intra  in  proprietatea  S.C.  BSH Electrocasnice S.R.L.

 j. In cazul repararii sau inlocuirii in perioada de garantie de 10 ani a motorului EcoSilence DriveTM , termenul de garantie acordat initial pentru motor nu se reinnoieste si nici nu poate fi prelungit peste perioada de garantie de 10 ani de la data facturii.

Orice alte solicitari sau pretentii de remediere sau inlocuire in perioada de garantie extinsa a motorului, in afara celor expres mentionate mai sus sunt excluse.

 

10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

11. Regulamentul promotiei

Prin participarea la promotia “10 ani garantie pentru motorul EcoSilence Drive™ la masinile de spalat rufe” Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil  pe site-ul www.bosch-home.ro , incepand cu data de 1 martie 2017 (ora 00:00).

 

12.Date cu caracter personal

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, Participantii la campania “10 ani garantiepentru motorul EcoSilence Drive™ la masinile de spalat rufe” isi exprima acordul expres si neechivocpentru ca datele lor personalesa fie inregistrate in baza de date a Organizatorului in vederea validarii finale.

Prin inscrierea in promotie, Participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului.

Organizatorul se obliga sa respecte drepturile Participantilor prevazute de Legea 677/2001. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege.

La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,etaj 1,sectiunea 2, sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea castigatorilor Promotiei, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor prin posta cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing).La cererea expresa a Participantilor, datele lor personale nu vor fi folosite.

 

13. Limitarea raspunderii 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru: erori de imprimare ale facturii fiscale, inexistenta la punctul de vanzare din Locatiile Participante a Produselor Participante la Campanie, erori in datele furnizate de catre Participanti sau cazurile in care Participantii nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament.

De asemenea, Organizatorul are dreptul de a nu lua in considerare cererile de garantie care contin informatii false ori vadit eronate, care nu au informatiile lizibile sau sunt incomplete, conform rubricilor obligatorii mentionate pe pagina web si care nu indeplinesc toate conditiile de participare.

Inregistrarea pe site fara primirea confirmarii de inregistrare a garantiei nu se va lua in considerare.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari neconforme prezentului Regulament si care apar ulterior acordarii efective a Garantiei extinse.

 

14. Prevederi finale

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alte despagubiri sau plati.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantie de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile subsecvente, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si 2 duplicate.

 

Organizator: 

Prin Administrator                                                                                                                   Prin Administrator

Mihai Voicila                                                                                                                           Bostjan Gorjup