REGULAMENTUL CAMPANIEI LG

“Pasiunile tale prind culoare și premii cu LG OLED TV

15.04.2021 – 15.05.2021

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1. Campania promotionala "Pasiunile tale prind culoare și premii cu LG OLED TV” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”),o societate comerciala, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913.

 

1.2. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul campaniei https://campanialg.ro/experiente-lgoled. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

 

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, numita in cele ce urmeaza “Coorganizator” sau Imputernicitul. Coorganizatorul va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiilor, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale https://campanialg.ro/experiente-lgoled.

 

1.6. Organizatorul si Coorganizatorul vor fi numiti in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

 

1.7. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

 

1.8. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

 

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul
online, pe website-ul https://campanialg.ro/experiente-lgoled in conformitate cu prezentul Regulament al
Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania se va desfasura in perioada 15.04.2021 – 15.05.2021, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

 

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site a actelor aditionale.

 

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul
derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani
impliniti pana la data achizitionarii produsului participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala  inregistrat  la  Administratia  Financiara si pe baza codului NIF),denumiti in continuare ’’Participanti’’, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Coorganizatorului si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale (ex. Reprezentanti ai magazinelor care vand modelele respective),precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

 

4.2. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),
care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza
facturii fiscale de achizitie a minim unui produs participant, indiferent de forma juridica a persoanei care
face achizitia (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale,
etc).

 

4.3. Pentru facturile emise pe persoana juridica, inscrierea in Campanie este obligatoriu sa fie facuta
pe persoana fizica inscrisa in rubrica Cumparator sau Beneficiar din factura fiscala. Numele inscris in formularul campaniei trebuie sa coincida cu numele de pe factura.

 

4.4. Organizatorul, Coorganizatorul si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra facturii fiscale emisa pentru respectiva entitate juridica.

 

4.5. Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un premiu se vor solutiona fara implicarea Organizatorului sau a Coorganizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane juridice.

 

4.6.La cererea scrisa a unui administrator a unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a elimina din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o factura fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi indreptatita sa primeasca premiul din partea Organizatorului (daca acesta este desemnat castigator prin tragere la sorti). Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

 

4.7. La aceasta Campanie Promotionala nu pot participa persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului participant. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu au implinit varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE SI MAGAZINE PARTICIPANTE

 

5.1. Produsele participante in campanie televizoarele LG identificate prin codurile de mai jos:

 

 1. 1.     OLED48CX3LB
 2. 2.     OLED55CX3LA
 3. 3.     OLED65CX3LA
 4. 4.     OLED77CX3LA
 5. 5.     OLED55GX3LA
 6. 6.     OLED65GX3LA
 7. 7.     OLED88ZX9LA
 8. 8.     OLED55G13LA
 9. 9.     OLED65G13LA
 10. 10.  OLED55C12LA
 11. 11.  OLED65C12LA
 12. 12.  OLED77C12LA
 13. 13.  OLED55B13LA
 14. 14.  OLED65B13LA
 15. 15.  OLED48C12LA
 16. 16.  OLED88Z19LA
 17. 17.  OLED77G13LA
 18. 18.  OLED83C11LA
 19. 19.  OLED77C11LA
 20. 20.  OLED65C11LB
 21. 21.  OLED55C11LB
 22. 22.  OLED48C11LB

 

5.2. In prezenta campanie, produsele participante mentionate de la punctul 5.1. pot fi achizitionate doar de la partenerii mentionati mai jos:

 

 1. Altex
 2. Media Galaxy
 3. Flanco
 4. Emag
 5. Carrefour
 6. AVstore

 

5.3. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a intra in tragerea la sorti si de a conferi premii, Organizatorul si Coorganizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

 

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1. Definitii Termeni

6.1.1. Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. In cazul desemnarii lor drept castigatori, participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala in baza careia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului pentru a indeplini procedura de validare conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

 

6.1.2. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament si a facut o achizitie conforma cu regulamentul. Un participant se identifica in mod unic in Campanie prin numarul de telefon/email folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

 

6.1.3. Website campanie promotionala: https://campanialg.ro/experiente-lgoled

 

6.2. Mecanismul Campaniei

Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

a. Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant in perioada 15.04.2021 – 15.05.2021, respectand conditiile de la Sectiunea 5.

 

b. Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, in perioada 15.04.2021 – 15.05.2021, ora 23:59:59 (inclusiv),ce contine urmatoarele campuri:

 

 

(*) Alege model

Selectarea codului tipului produs achizitionat conform facturii de achizitie.

( ) Alege magazin

Unitatea/Partenerul care a emis factura de achizitie

 (*) Alege categoria de premii

Categoria din care participantul vrea sa isi aleaga premiul: Game / Sport / Movie / Design.

(*) Alege-ți premiul

Fiecare categoria contine 3 tipuri de premii asa cum sunt definite ele in sectiunea 7. Participantul trebuie sa isi aleaga 1 (un) singur tip de premiu pe care si-ar dori sa il castige.

(*) Nume

(*) Prenume
(*) Telefon mobil
Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a premiului;
(*) Email
Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a validarii inscrierilor din Campanie;
(*) Incarca factura (jpeg, png <2MB)
sa incarce (upload-eze) pe site-ul dedicat Campaniei promotionale o fotografie sau o copie scanata lizibila a facturii fiscale prin care se dovedeste achizitionarea produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg sau png, iar marimea fisierul sa nu depaseasca 2 MB;

 

(*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

Confirmarea (prin bifa pe site-ul Campaniei) implinirii varstei de 18 ani inainte de data la care s-a achizitionat produsul participant; Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie. Participantii minori nu au drept de participare in prezenta campanie.

 

(*) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti si/sau persoanele imputernicite de catre acesta.
Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

 

(*) Sunt de acord cu Politica de confidentialitate

 Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

 

( ) Sunt de acord ca datele completate (nume, prenume, adresa de email) sa fie prelucrate si colectate in conformitate cu politica de protectia datelor disponibila pe http://www.lg.com/ro/privacy de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti, prin intermediul Agentiei Interactions Marketing, in vederea abonarii la newsletter-ul LG. Pentru finalizarea abonarii, veti primi un email de confirmare pe adresa de email furnizata.

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie. Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul “Participa”. Ulterior completarii formularului online si apasarea butonului “Participa”, participantului ii este afisat un mesaj de tipul “Înscrierea a fost realizată cu succes! Îți ținem pumnii în tragerea la sorți”.

 

 

6.3. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul sau Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

 

6.4. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului, de a pastra factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata.

 

6.5. Daca un participant returneaza, din orice motiv, Produsul Participant cu care acesta s-a inscris in campanie, acesta este obligat sa notifice Organizatorul. Totodata, daca Organizatorul identifica participanti care au facut retur produsului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivii participanti si de a nu permite inca o inscriere in campanie a respectivului Participant.

 

 6.6. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data o factura fiscala a unui Produs Participant achizitionat. In cazul in care un Participant achizitioneaza mai multe produse participante in perioada Campaniei, le poate inregistra pe toate cu datele sale personale si cu factura/facturile fiscale de achizitie corespunzatoare, cate o inscriere aferenta fiecarui produs participant si isi poate alege, pentru fiecare inscriere, cate un premiu pe care si l-ar dori sa il castige prin tragere la sorti.  

 

6.7. Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata pe site-ul Campaniei, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

 

6.8. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

 

6.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. Se considera frauda si returul produsului, ulterior inscrierii in campanie, retur care nu a fost semnalat catre Organizator pe adresa contact@campanialg.ro.

 

6.10. Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a. inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b. pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului sau al Coorganizatorului;

c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

d. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

e. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

f. pentru modul in care curierul manipuleaza coletul/premiul.

 

6.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica factura de achizitie impreuna cu partenerul care a emis factura de achizitie.

 

6.12.  Un participant nu poate inscrie o factura inscrisa anterior intr-o alta campanie LG.

 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

7.1. In cadrul acestei Campanii promotionale, Participantii au dreptul de a-si alege premiul pe care doresc sa il primeasca in cazul in care sunt alegi castigatori prin tragere la sorti. Premiile sunt distribuite in 4 categorii, fiecare categorie avand 3 optiuni de premii, dupa cum urmeaza:   

 

Categorie

Denumire

Nr. maxim de premii acordate

Valoare/componenta premiu (TVA inclus)

Valoare lei/pachet premiu (TVA inclus)

MOVIE

Voucher Mobexpert in valoare de 4900 lei

1

4900 lei

4900 lei

Fotoliu extensibil/electric de masaj

1

3890.11 lei

3890.11 lei

Videoproiector LG Full HD

1

4899.99 lei

4899.99 lei

SPORT

Abonament 1 an bere artizanala https://thebeerinstitute.ro/

1

4900 lei

4900 lei

Voucher Decathlon in valoare de 4900 lei

1

4900 lei

4900 lei

Abonament 1 an WorldClass (online & offline)

1

4872 lei

4872 lei

DESIGN

Canapea de lux (voucher Vivre in valoare de 4900 lei)

1

4900 lei

4900 lei

Voucher Mobexpert in valoare de 4900 lei

1

4900 lei

4900 lei

Aparat frigorific LG GSL760PZXV

1

4399 lei

4399 lei

GAME

Scaun gaming

Casti gaming wireless

1

1

3164.70 lei

1589.99 lei

4757.69 lei

Monitor curbat LED IPS LG 34WL85C-B

Casti gaming wireless

1

 

1

3111.21 lei

 

1589.99 lei

 

4701.2 lei

Consola Microsoft Xbox One Slim 1TB

1 controllere Xbox

Statie incarcare Xbox Series X

1

 

1

1

3816.63 lei

 

329.99 lei

230 lei

 

 

4376.62

 

 

 

7.2. Valoarea maxima totala maxima a premiilor suportata de Organizator este de 19,600 RON. 

 

7.3. Premiile vor fi expediate prin curier privat, in maxim 60 de zile lucratoare din momentul validarii participantului in calitate de castigator. In momentul primirii premiului, castigatorii sunt obligati sa semneze un proces verbal de predare – primire. In cazul in care participantii refuza sa semneze, acestia nu pot intra in posesia premiului.

 

7.4. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru premiile acordate in cadrul campaniei.

 

7.5. In cazul in care, din ratiuni de stoc independente de voina Organizatorilor, unul dintre Premii nu mai poate fi acordat (de ex., dar fara a se limita la, cazurile in care un premiu nu mai este disponibil pe piata din Romania),Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlocui respectivul premiu cu alte premii cu valoare similara. Modificarea va fi comunicata catre Participantul desemnat castigator.

 

 

SECTIUNEA 8. TRAGERE LA SORTI SI PROCEDURA DE VALIDARE

 

8.1. Dupa incheierea campaniei, se vor alcatui 4 baze de date, fiecare baza fiind corespunzatoare unei categorii de premii – Design, Movie, Sport, Game, in fiecare baza fiind centralizati participantii care au ales un premiu din respectiva categorie.

 

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti se vor desemna prin tragere la sorti electronica, la sediul Coorganizatorului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii campaniei si va fi asistata de un notar public.

 

Pentru fiecare categorie de premii (Movie / Design / Game / Sport) se va extrage 1 castigator si 3 rezerve.

In total, in cadrul tragerii la sorti, se vor extrage 4 castigatori si 12 de rezerve.

 

In cazul in care nu exista inscrieri din care sa se poata face tragerea la sorti, sau exista un numar mai mic de participanti fata de numarul de castigatori mentionati in articolul 8.1., premiile ramase nealocate nu se mai acorda si raman in posesia Organizatorului.

 

8.2. Prin participarea in Campanie, Participantii desemnati Castigatori isi exprima acordul de a fi contactati

telefonic si/ sau pe e-mail in vederea validarii premiului castigat si comunicarii detailiilor.

 

8.3. Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata corecta daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. produsul inscris in campanie de catre Participant face parte din Promotie si este achizitionat conform prevederilor prezentei campanii

b. factura fiscala de achizitie a Produsului participant sa fie emisa in etapa de achizitie a Campaniei;

c. inscrierea sa fie efectuata in etapa de inscriere in Campaniei si in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei;

d. Participantul nu a returnat produsul achizitionat.

e. factura sa fie unica, adica sa nu fi fost inscrisa deja de catre un alt participant.

f. factura nu a fost modificata de catre participant

 

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita factura fiscala, ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in original si nedeteriorata. Imposibilitatea participantului de a face dovada detinerii facturii si/sau a produsului, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea Regulamentului, conduce la invalidarea participantului, respectiiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului/Coorganizatorlui. Decizia de invalidare este la libera alegere a Organizatorului.

 

8.5. In situatia in care documentele incarcate (uploadate) nu sunt lizibile sau nu corespund cerintelor, respectiv lipsa copie / fotografie factura fiscala, Organizatorul si Coorganizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea.

 

8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua mai multe verificari in cazul in care observa tentative de frauda ca de exemplu, dar fara a se limita la, inscrierea de mai multe ori a aceeasi facturi sau returul produsului dupa inscrierea in campanie sau falsificarea facturii.

 

8.7. Pentru validarea unui Participant ca si castigator, un reprezentant al Coorganizatorului va incerca sa-l contacteze telefonic, pe numarul furnizat in formularul de inscriere in campanie. Daca reprezentantul

Coorganizatorului nu reuseste timp de 2 zile lucratoare sa ia legatura telefonic cu Participantul desemnat

castigator, ori castigatorul refuza premiul exprimand explicit acest lucru, in cadrul apelului telefonic,

calitatea de castigator ii este retrasa. In cazul acesta se va trece la contactarea primei rezerve extrase.

Daca si aceasta nu poate fi validata din aceleasi motive, se trece la contactarea celei de-a doua, pana la

validarea uneia dintre rezervele extrase. In situatia in care nu poate fi validata niciuna dintre rezerve,

premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului/Coorganizatorului.

 

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele

contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in campania

promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la

concurs.

Refuzul participantului privind inregistrarea apelului telefonic duce la incheierea acestuia.

 

8.8. Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti sunt obligati sa trimita in maxim 2 zile lucratoare, pe

adresa de email indicata de reprezentantul Coorganizatorului, o copie a actului de identitate si adresa

unde doresc sa primeasca premiul. In cazul in care Castigatorii nu trimit informatiile in termenul mentionat,

acestia vor fi invalidati si nu mai pot intra in posesia premiului.

 

8.9. In cazul in care sunt validati mai putini participanti decat numarul de premii mentionate in prezentul Regulament, acestea raman in posesia Organizatorului.  

 

8.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar a fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere etc., fie ca este vorba despre Produsul participant sau factura fiscala in original ce demonstreaza achizitionarea Produsului participant in Campanie.

 

8.10. Corespondenta e-mail de la Organizator/Coorganizator catre participanti se va realiza la adresele de email/nr. de telefon mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie.

 

8.11. Organizatorul si Coorganizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la inscriere pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia Premiului. Coorganizatorul si Organizatorul nu sunt obligati sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la alta adresa.

 

8.12. Predarea Premiului va fi insotita de semnarea obligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire. Procesul Verbal va contine, printre altele, datele de identificare ale participantului, denumirea premiului si date dintre cele care au fost mentionate si incarcate in formularul online de inscriere.

 

8.13. Daca toate conditiile prezentului Regulament Oficial au fost respectate, participantul poate fi considerat castigator final.

 

8.14. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Facturile fiscale care sunt deteriorate, fasificate, inventate, apartinand altor persoane decat participantului, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul campaniei precum si Coorganizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, fasificate, pierdute, instrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu vor fi obligati sa acorde premii pe baza acestor facturi.

 

8.15. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

 

8.16. In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

 

8.17. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

 

8.18. Livrarea Premiilor fizice se va face prin intermediul unor agenti curieri, folosind servicii de curierat rapid contractate de catre Coorganizator sau Organizator. Organizatorul si Interactions Marketing SRL nu isi asuma raspunderea pentru modul in care firma de curierat manipuleaza coletele. Odata inmanat coletul catre curier, cei anterior mentionati sunt exclusi de orice responsabilitate. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru e-mailurile care contin informatii despre premiu care nu au ajuns la destinar din cauze independente de vointa Organizatorului si/sau a Coorganizatorului.

 

8.19. Lista castigatorilor va fi afisata pe website pe masura ce castigatorii sunt validati.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

9.1. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

 

9.2. Organizatorul si Coorganizatorul nu sunt raspunzatori pentru: situatiile in care participantul nu poate fi contactat de catre Organizator sau Coorganizator sau de catre curieri pentru livrarea premiului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea Premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea facturii fiscale a Produsului Participant ce contine datele de identificare inscrise in Campanie, prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform Regualmentului Oficial al Campaniei, in baza careia participantii au efectuat o inscriere; eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu Premiului, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

 

9.4. Organizatorul Campaniei si Coorganizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia Premiului.  

 

9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

 

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

 

9.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

 

9.8. Organizatorul/ Coorganizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

 

9.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea lui sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

9.10. Dupa inmanarea premiului conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

 

9.11. In situatia in care exista participanti care intampina probleme de inregistrare in Campanie, acestia pot trimite un e-mail pe adresa campaniei contact@campanialg.ro.

 

9.12. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

 

9.13. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

 

9.14. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a persoanelor care au facilitat castigarea de premii, pe baza dovezilor existente.

 

 

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 

10.1. Taxele si impozitele aferente premiilor la data acordarii lor vor fi suportate de catre Organizator sau Coorganizator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura (de exemplu contributii sociale datorate conform legii) in legatura cu Premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorului acestora.

 

10.2. Organizatorul si Coorganizatorul iau act de faptul ca in conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile. In acest sens, Organizatorul/Coorganizatorul se obliga:

- sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal

- sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor.

 

10.3. Orice alte obligatii de natura fiscala (ca de exemplu: completarea  si  depunerea  oricarei  declaratii  fiscale privind  venitul  obtinut din castigarea Premiului dupa intrarea in posesia Premiului, contributii sociale datorate conform legii) sau de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs, cheltuieli  inevitabile  ocazionate  de  intrarea  in  posesie  a  Premiului etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

 

10.4. Prin participarea in Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta campanie.

 

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Avand in vedere ca prin inscrierea participantilor in Campanie se vor prelucra date cu caracter personal, participantii sunt rugati sa consulte Anexa nr. 1. atasata la acest Regulament pentru a lua la cunostinta de modalitatea in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

12.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale https://campanialg.ro/experiente-lgoled.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

13.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 15 iunie 2021 (inclusiv).

 

 

 

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 

14.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

15.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

 

 

        ANEXA NR. 1 DIN DATA DE 15.04.2021 LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI LG

“Pasiunile tale prind culoare și premii cu LG OLED TV”

15.04.2021 – 15.05.2021

 

1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de

 catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”),cu sediul in o societate comerciala cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913, denumita in continuare "Operatorul", prin intermediul Interactions Marketing SRL, cu sediul in sediul in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 105582, (denumit in continuare "Imputernicitul").

 

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

 

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Prenume

2. Nume

3. Adresa e-mail

4. Telefon mobil

5. Localitate (pentru castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti)

6. Judet (pentru castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti)

 

7. Adresa livrare – strada (pentru castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti)

8. Numar strada (pentru castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti)

9. Bloc (pentru castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti)

10. Scara (pentru castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti)

11. Apartament (pentru castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti)

12. CNP - pentru indeplinirea obligatiilor financiare (in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, deoarece valoarea unui premiu depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal. (pentru castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti)

 

 

3. SCOPURILE PROCESARII

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei

(ii) atribuirea premiilor cf. tragerii la sorti

(iii) trimiterea de materiale publicitare din partea Operatorului pentru Prenume si Adresa de email. Trimiterea se va face doar daca Participantul si-a dat consimtamantul in acest sens, prin bifa existenta in formularul de inscriere in Campanie.

(iv) Indeplinirea obligatiilor fiscale

 

4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

 

Temeiul prelucrarii datelor sunt:

 • Executarea unui contract pentru datele furnizate de participanti si de castigatori
 • Obligatii legale de natura fiscala pentru cele de tip CNP si alte date ale castigatorilor, precum si pentru pastrarea acestora si obligatiile legale ce tin de garantie pentru pastrarea datelor castigatorilor
 • Obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acestora pentru publicarea numele castigatorilor
 • Interesul legitim al operatorului de a se asigura de desfasurarea in bune conditii a campaniei in ceea ce priveste datele rezultate din vizitarea paginii de internet sau din efectuarea de verificari in vederea validarii inscrierilor, precum si din inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice
 • Interesul legitim al operatorului de a dovedi inclusiv fata de autoritatile de control desfasurarea campaniei si acordarea premiilor pentru pastrarea datelor ulterior incetarii  si livrarii premiilor
 • Consimtamantul persoanei pentru datele prelucrate in situatia persoanelor abonate la newsletter.

 

Operatorul, prin intermediul imputernicitului Interactions Marketing, prelucreaza datele in temeiul consimtamantului prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 de lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale.

 

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organiarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie.

 

 

 1. 5.     PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 1 an de la incheierea Promotiei. In cazul participantilor care si-au exprimat acordul pentru prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing/transmitere materiale publicitare, durata prelucrarii va fi pana la revocarea consimtamantului acordat.  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen 1 an de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotie. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

 

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:


(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca
aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu
Caracter Personal.

 

7. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

8.        PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND MINORILOR

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

9.        SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

11.      ALTE PREVEDERI

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.