Regulamentul Campaniei 

15 %   reducere pe loc  cu cardul RAIFFEISEN BANK”

Perioada de valabilitate : 13.10.2016 – 17.10.2016

 

 

1.  ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1 Campania “15 % reducere pe loc cu cardul RAIFFEISEN BANK  ” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de catre S.C. FLANCO RETAIL S.A.,  (denumit in continuare « FLANCO ») cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord, Nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, Cladirea A (denumita Windsor),et. 3, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/513/2012, CUI 27698631.

1.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentate in prezentul regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare "Regulament Oficial”/”Regulament”),pe care participantii Campaniei sunt obligati sa il respecte.

1.3 Campania "15%reducere pe loc cu cardul Raiffeisen Bank" este valabila in perioada 13.10.2016 – 17.10.2016 inclusiv, pentru achizitia oricarui produs comercializat in magazinele fizice Flanco in conditiile in care la momentul achizitiei clientul alege, ca modalitate de plata, plata cu card emis de Raiffeisen Bank, carduri emise pentru persoanele fizice si juridice.

 

2.DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura  in perioada  13.10.2016, ora 00:01 ora Romaniei – 17.10.2016, 23:59 ora Romaniei.

2.2 In cazul in care organizatorii vor decide prelungirea Campaniei, se va incheia un act aditional la Regulament. Acesta va  fi disponibil in orice punct de lucru Flanco  si pe site  www.flanco.ro

 

3. DREPT DE PARTICIPARE

3.1 La Campanie pot participa toti clientii Raiffeisen Bank persoane fizice si juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii (denumite in continuarea „Participanti”):

a) Sunt titulari sau utilizatori autorizati ai oricarui Card Participant la Campanie, astfel cum aceste carduri sunt definite mai jos;

b) Au varsta minima de 18 ani impliniti la data de incepere a Campaniei;

c) Efectueaza tranzactii cu oricare dintre Cardurile Participante la Campanie, in perioada Campaniei, la POS-urile Raiffeisen Bank   instalate in oricare dintre magazinele Flanco;

d) Respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

3.2  Cardurile Participante la Campanie sunt cardurile de debit / credit  emise de Raiffeisen Bank  (denumite in continuare „Carduri Participante la Campanie”).

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI. ACORDAREA PREMIILOR

4.1 Prin „Procent discount” se intelege procentul de reducere acordat de Flanco din suma platita de Participanti pentru tranzactiile efectuate la oricare din punctele de lucru  Flanco participante la Campanie, astfel cum sunt enumerate mai sus, cu oricare dintre Cardurile Participante la Campanie, conform mecanismului descris in prezenta sectiune.   

4.2 Discount-ul se acorda pentru fiecare tranzactie de tip retail, indiferent de valoarea tranzactiei.

Discount-ul se acorda la casa de marcat , prin discount de pret.

La Campanie participa toate  produsele achizitionate din magazinele Flanco.

4.3 Reducerea nu se acorda pentru facturile de avans, facturi proforme sau achizitii de carduri cadou.

4.4 Procentul de reducere este de 15 % din tranzactia efectuata de Participanti.

4.5 Procentul de reducere este suportat de Flanco.

4.6 Prin participarea la Campanie, Participantii vor achita pretul produselor achizitionate diminuat cu reducerea de 15% fata de pretul afisat in magazine.

Pentru evitarea oricarui dubiu, nu poate fi solicitata acordarea acestei reduceri in alta modalitate, in contul utilizatorilor Cardurilor Participante la Campanie sau in obiecte.

In conditiile prezentei Oferte, nu se vor putea achizitiona mai mult de doua produse de acelasi tip, avand acelasi cod comercial/de producator.


5. ALTERNATIVE ALE  PREMIILOR - nu se va aplica

a) Participantii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea  Procentului discount-ului.

b) Participantii nu pot solicita contravaloarea Procentului discount-ului in bani. 

c) In cazul returnarii unui produs achizitionat cu utilizarea reducerii, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului de pe factura de achizitie a produsului minus valoarea reducerii.

 

6.   PROTECTIA DATELOR PERSONALE

6.1 Organizatorul este operator de date cu caracter personal, notificat catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si inregistrat cu cu numarul 18793   in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.  

6.2 Organizatorul  garanteaza respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor la Campanie.

6.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea si distrugerea.

6.4 Datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii pentru scopul acestei Campanii sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon.

6.5 Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei Campanii, in calitate    de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
  • dreptul de acces la date (art.13 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Co-organizatori, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acestia;
  • dreptul de interventie asupra datelor (art.14 din Legea 677/2001) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la co-organizatori, la cerere si in mod gratuit:

I) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

II) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

  • notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) si lit. ii),daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de opozitie (art.15 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment;
  • din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dipozitii legale contrare;
  • in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine;
  • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;
  • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit I);
  • dreptul de a se adresa justitiei (art.18 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

7. LITIGII  SI  LEGEA APLICABILA

7.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Co - organizatorul Campaniei si Participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta din Municipiul Bucuresti.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.


8. DISPOZITII FINALE

8.1 Regulamentul Oficial de desfasurare al Campaniei este disponibil, pe intreaga perioada a Campaniei, in magazinele Flanco participante la Campanie, precum  si pe site-ul www.flanco.ro, apartinand Flanco si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. 

8.2 Campania poate inceta sau sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in conditiile legii. In contextul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil de catre Co-organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: calamitati naturale, razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel. De asemenea, prin caz fortuit se intelege un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

8.4 Organizatorul  isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

8.5 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite in Regulamentul Oficial al Campaniei. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. In cazul in care Organizatorul Campaniei constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament oficial, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda/retrage oricand drepturile si beneficiile ce revin Participantului respectiv, fara sa datoreze vreo despagubire pentru aceasta.

 

FLANCO RETAIL SA