REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH

“60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch”

15 ianuarie 2017– 31 mai 2017

 

 

 

1.Organizatorul campaniei:

Campania promotionala “60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch” (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de S.C. BSH ELECTROCASNICE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, et. 1, sectiunea 2, sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO11552248, reprezentata prin dl. Mihai Voicila in calitate de administrator si dl. Bostjan Gorjup in calitate de administrator, denumita in continuare "Organizator", inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 4759.

Regulamentul Oficial, denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul", este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul  www.bosch-home.ro , fiind disponibil in mod gratuit oricarui Participant atat pe site, cat si la cererea acestora transmisa la adresa Organizatorului mentionata la paragraful de mai sus pe toata durata de desfasurare a Campaniei. Campania se desfasoara in baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti ParticipantiiOrganizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarea pe website-ul www.bosch- home.ro cu minim 24 ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

2.Participanti:

La Campania “60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch” are dreptul sa participe orice persoana fizica (client final) cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul stabil in Romania, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, denumiti in cele ce urmeaza "Participanti".

Prin participarea la CampanieParticipantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

3.Obiectul campaniei:

Campania consta in returnarea contravalorii unui uscator de rufe Bosch, achizitionat in perioada Campaniei, Participantilor care in termen de 60 de zile calendaristice de la achizitionarea si plata integrala a produsului (data inscrisa pe factura) se declara nemultumiti de performantele acestuia.

 

4.Durata campaniei

Campania promotionala “60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch” se va desfasura in perioada 15 ianuarie 2017 - 31 mai 2017, in magazinele distribuitorilor care comercializeaza produse electrocasnice Bosch. Orice achizitie facuta inainte si dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre Organizator.

 

5.Aria de desfasurarea Campaniei

Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 

6.Drept de participare:

O persoana poate participa doar o singura data, pentru un uscator de rufe Bosch achizitionat.

 

7.Produse participante:

In aceasta Campanie sunt eligibile urmatoarele uscatoare de rufe marca Bosch, denumite in continuare colectiv „Produse Participante” si individual „Produs Participant”:

WTB84200BY, WTH85200BY, WTH85201BY, WTM85250BY, WTW85561BY, WTW85530BY, WTW85540EU, WTW85550BY, WTW85551BY, WTW87463BY, WTW85460BY

 

8.Mecanismul campaniei promotionale:

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitionarea de catre Participant a unui Produs Participant in perioada 15 ianuarie 2017– 31 mai 2017 de la unul dintre magazinele distribuitorilor ce se regasesc pe site-ul BSH Electrocasnice la adresa: www.bosch-home.ro/distribuitori.html (Locatiile Participante”). Daca in termen de 60 de zile calendaristice de la data achizitionarii uscatorului de rufe Bosch (data inscrisa pe factura), Participantul se declara nemultumit de acest produs il poate returna Organizatorul si primi contravaloarea produsuluidar numai dupa validarea cererii de returnare.

 

9. Conditii de validare:

Pentru ca Participantul sa poata returna Produsul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

a) Sa intruneasca conditiile de participare de la articolele 2-8

b) Sa solicite la numarul de telefon 021.203.97.48 sau la adresa:service.romania@bshg.com formularul special pentru returnarea produsului ( anexa 1);

c) Sa transmita acest formular completat la adresa service.romania@bshg.com impreuna  cu urmatoarele documente: copia CI, copia facturii de achizitie Produs si copia certificatului de garantie;

d) Din momentul validarii returnarii produsului, in termen de 7 zile lucratoare BSH Electrocasnice va prelua produsul pe baza unui aviz;

e) Termenul pana la care poate solicita returnarea uscatorului de rufe Bosch, este de maxim 60 zile calendaristice de la achizitie, dar nu mai tarziu de 31 iulie 2017 inclusiv;

f) Sa nu mai fi returnat pe parcursul promotiei "60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe" un alt uscator de rufe Bosch atat el, cat si un alt membru al familiei, ruda de gradul 1;

g) Produsul Participant sa fi fost achitat integral in momentul achizitiei.

h) Produsul trebuie sa fie intr-o stare de functionare normala, sa nu prezinte deteriorari si sa contina toate accesoriile originale;

i) Participantul nu este indreptatit sa solicite si sa obtina contravaloarea produsului in cazul in care Produsul prezinta defecte datorate utilizarii necorespunzatoare, nu se afla in stare de functionare normala si/sau care prezinta urme de deteriorare. In situatia in care se solicita returnarea unui astfel de produs, Organizatorul nu este obligat sa validez e solicitarea si sa preia Produsul.

 

10.Conditiile returnarii contravalorii produsului

In termen de 14 zile calendaristice, Organizatorul va returna Participantului, in contul bancar transmis prin intermediul formularului de returnare a Produsului, contravaloarea acestuia.

Decizia Organizatorului privind indeplinirea conditiilor de validare de la art. 9 este finala si irevocabila. Eventualele contestatii se pot face la numarul (021) 203 97 68, in maxim 2 zile calendaristice de la primirea deciziei Organizatorului.

 

11.Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

12.Regulamentul promotiei

Prin participarea la Campania "60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe", Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro , incepand cu 15 ianuarie 2017 (ora 00:00).

 

13.Date cu caracter personal

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin RegulamentParticipantii la Campania “60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch” isi exprima acordul expres si neechivoc, pentru ca datele lor personale sa fie inregistrate in baza de date a Organizatorului in vederea validarii finale. Prin inscrierea in promotie, Participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile Participantilor prevazute de Legea 677/2001. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege.

La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si cu normele emise  pentru aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite in scris Organizatorului o cerere datata si semnata la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,etaj 1,sectiunea 2, sector 1, Bucuresti.

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor prin posta cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing).La cererea expresa a Participantilor, datele lor personale nu vor fi folosite.

 

14. Limitarea raspunderii

Solicitarea restituirii contravalorii Produsului primita inainte sau dupa perioada mentionata in

Regulament nu se ia in considerare.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru erori de imprimare ale facturii fiscale, inexistenta la punctul de vanzare din Locatiile Participante a Produselor Participante la Campanie, furnizarea eronata a datelor transmise de catre Participanti, cazurile in care Participantii nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament.

Organizatorul are dreptul de a invalida formularele care contin informatii false ori vadit eronate, care sunt scrise ilizibil si care nu indeplinesc conditiile de validitate

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari neconforme prezentului Regulament si care apar ulterior acordarii efective a Garantiei extinse.

 

15.Prevederi finale

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alte despagubiri sau plati.

Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantie de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile subsecvente, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original, fiind eliberate 2 duplicate.

 

Anexa 1

 

CAMPANIE PROMOTIONALA BOSCH

“60 zile Money Back Warranty”

15 ianuarie – 31 mai 2017

Formular de date pentru solicitarea validarii returnarii produsului

Nr           / data

 

Nume si prenume:

 

Date CI:  

 

CNP:  

 

Cont bancar (IBAN) al titularului facturii:  

 

Banca/Sucursala:

 

Nr tel:  

 

Adresa de unde se va ridica produsul :

 

 

Formularul completat va fi transmis pe mail la adresa service.romania@bshg.com impreuna cu urmatoarele documente scanate:

-       CI,

-       Factura

-       Certificat garantie

 

 

BSH ELECTROCASNICE S.R.L.

Prin Administrator    Prin Administrator

Mihai Voicila           Bostjan Gorjup