Regulamentul campaniei “Inregistreaza-ti aspiratorul Philips”

perioada de valabilitate: 20.03.2017 – 31.12.2017SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania “Inregistreaza-ti aspiratorul Philips” denumita in continuare „Campanie” sau „Campania”, este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”),cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/19792/1999, avand C.U.I. 2593699, si operator de date cu caracter personal inregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este disponibil in mod gratuit pe pagina web www.philips.ro/regulamente si obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/regulament cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa va face parte integranta din Regulament.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 20.03.2017, ora 00:00 si se incheie la data de 31.12.2017, ora 23:59. Aceasta se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

  • La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care accepta conditiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.
  • Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiei anterior mentionate.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Pe perioada campaniei, consumatorii care achizitioneaza de pe teritoriul Romaniei aspiratoare de tip Cilindru din portofoliul Philips beneficiaza de 3 ani garantie comerciala pentru aceste produse, daca indeplinesc conditiile mentionate in prezentul regulament.

1. Garantia comerciala de 3(trei) ani este acordata de Philips Romania SRL, in conditiile mentionate in prezentul regulament. Garantia comerciala intra in vigoare la data expirarii celor 2 (doi) ani de garantie legala de care beneficiaza consumatorul ce a achizitionat un produs Philips dintre cele ce fac obiectul campaniei, calculati de la data livrarii produsului . Garantia comerciala nu afecteaza dreptul participantilor sa beneficieze de toate drepturile conferite prin lege consumatorului, aceste drepturi nefiind afectate in niciun mod prin garantia comerciala oferita.In cazul in care pe perioada desfasurarii Campaniei un consumator a beneficiat de inlocuirea produsului in baza garantiei legale si i-a fost emisa o alta dovada de achizitie de catre comerciant, garantia comerciala inceteaza . Produsele care intra in aceasta campanie sunt urmatoarele:

 

Denumire produs

Cod produs

 

 

Denumire produs

Cod produs

PowerPro Ultimate

FC9921/09

 

 

Performer Ultimate

FC8955/09

FC9922/09

 

 

Performer Expert

FC8721/09

PowerPro Expert

FC9722/09

 

 

FC8722/09

FC9723/09

 

 

FC8725/09

PowerPro Active

FC9532/09

 

 

FC8726/09

FC9533/09

 

 

FC8727/09

FC9540/91

 

 

FC8728/09

PowerPro Compact

FC8476/92

 

 

PerformerPro

FC9197/91

FC8478/91

 

 

Performer Active

FC8575/09

FC8479/92

 

 

FC8577/09

FC9323/09

 

 

FC8578/09

FC9326/09

 

 

FC8579/09

FC9330/09

 

 

FC8592/91

FC9331/09

 

 

Performer Compact

FC8371/09

FC9333/09

 

 

FC8373/09

FC9334/09

 

 

FC8375/09

 

 

 

 

FC8377/09

 

 

 

 

FC8379/09

 

 

 

 

Powerlife

FC8322/09

 

 

 

 

FC8326/09

 

 

 

 

FC8453/91

 

 

 

 

FC8457/92

 

 

 

 

FC8458/91

 

 

 

 

FC8459/91


2.      
Produsul achizitionat trebuie inregistrat pe site-ul http://www.philips.ro/myphilips nu mai tarziu de 3(trei) luni de la data achizitiei (asa cum apare ea inscrisa pe bonul sau factura incarcate in MyPhilips ca dovada a achizitiei) urmand pasii de mai jos:

Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web https://www.philips.ro/myphilips/  trebuie mai intai sa isi creeze unul.

 

Pentru inscrierea in campanie, atat consumatorii care detin deja un cont MyPhilips, precum si cei care creeaza un nou cont trebuie sa parcurga pasii de mai jos,:

1)      Accesarea site-ului https://www.philips.ro/myphilips/#tab=register-product

2)      Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips detinute in sectiunea ”Inregistrare produs”

3)      Introducerea informatiilor obligatorii solicitate: modelul produsului, data achizitiei. Atasarea dovezii de achizitie (bonul fiscal sau factura fiscala) este obligatorie pentru participarea si validarea inscrierii la campanie.

4)      Apasarea butonului “Inregistrare”

5)      In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate si va reprezenta certificatul de garantie comerciala. Pentru a beneficia de garantia comerciala, consumatorul are obligatia de a pastra acest e-mail, precum si dovada de achizitie furnizata la inregistrarea in MyPhilips.   

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

 

SECTIUNEA 5. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea in Campania „Inregistreaza-ti aspiratorul Philips!”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

Prin participarea la Campanie , participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, numarul de telefon, adresa de email, sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL (operator de date inregistrat sub nr. 1720 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in scopul derularii Campaniei.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Philips Romania SRL pe adresa Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office , etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului ulterior, la cererea acestuia. Tuturor participantilor la aceasta Campanie le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

SECTIUNEA 6. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil.. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 7. LITIGII

 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea serviciilor prezenta Campanie:

  • Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
  • Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator.
  • Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.
  • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu serviciile dobandite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii promotionale, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge , impreuna cu contul asociat, in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig.Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe site-ul www.philips.ro/regulamente.