Regulamentul Oficial al Campaniei "Raspunzi si castigi cu FIFA18


Art. 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania "Raspunzi si castigi cu FIFA18” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de catre S.C. Flanco Retail S.A., societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building et 3, Voluntari, Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr: J23/513/2012, Cod Unic de Inregistrare 27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr.  18793 reprezentata legal de domnul Dragos Sarbu, in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizator”).

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

Art. 2

DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 16.10.2017-22.10.2017, pe pagina de Facebook Flanco Romania https://www.facebook.com/Flanco.Ro/

 

Art. 3

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice care a implinit varsta de 18 ani la data participarii, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

3.2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii companiilor implicate direct sau indirect in organizarea Campaniei, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv.  

 

Art. 4

MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa posteze un comentariu la postul concurs de pe pagina de Facebook Flanco Romania care sa faca referire la intrebarea lansata in post: sa spuna numele jucatorului de fotbal preferat si liga de fotbal in care ar vrea sa joace in cadrul jocului FIFA 18.

Castigatorul va fi selectat la finalul Campaniei, prin tragere la sorti.

4.1. Organizatorul va acorda premiul doar participantilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.2. In cazul in care se constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul participant va restitui Organizatorului contravaloarea premiului si, daca este cazul, cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

4.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva tentativelor de frauda, abuzurilor sau oricaror alte imprejurari care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Art. 5

PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

-> 5 bucati jocuri FIFA 18. Valoarea premiilor este de 1399 (omietreisutenouazecisinoua) RON, TVA inclus.

5.1. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti cu ajutorul tragerilasorti.ro, impreuna cu un castigator de rezerva, in maximulm 3 (trei) zile lucratoare de la incheierea Campaniei.

5.2. Castigatorii au la dispozitie 3 (trei) zile lucratoare sa furnizeze datele solicitate pentru livrarea premiului, din momentul in care au fost anuntati pe pagina de Facebook Flanco Romania, printr-un comentariu al Organizatorului la postul concurs. In caz contrar, premiul va fi alocat unui castigator de rezerva, in ordinea extragerii.

5.3. Premiul nu este transmisibil, iar valoarea lui nu poate fi acordata in numerar.

5.4  Fiecare participant poate castiga o singura data in cadrul prezentei Campanii.

5.5. In cazul refuzului castigatorilor si ulterior al rezervelor de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii lor conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

Art. 6

INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore in prealabil. 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, demararea, continuarea sau finalizarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora participantilor la Campanie in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la producere.

In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la plata vreunei sume cu titlul de despagubire catre participanti si/sau castigatori si/sau terti.

 

Art. 7

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin inscrierea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Organizator, in scopul organizarii Campaniei

Datele cu caracter personal ale participantilor nu vor fi transferate.

Drepturile participantilor la Campanie sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Drepturile participantilor la Campanie sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Astfel, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Organizatorului la datele de contact precizate la Art. 1 din prezentul Regulament. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, precum si dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 

Art. 8

LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA DISPUTELOR

Legea aplicabila este legea romana. Eventualele diferende aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare nu este posibila, diferendul va fi deferit instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

 

Art. 9 TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

Art. 10

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei va fi disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, dupa cum urmeaza:

- pe pagina de Facebook Flanco Romania https://www.facebook.com/Flanco.Ro/

- la sediul Organizatorului.

 

Art. 11

CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

Art. 12

ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 3, Voluntari, jud. Ilfov.

Tehnoredactat conform modelului solicitat de parte si autentificat de SPN Silvana Brȋndusa Trofin si Nicoleta Chirpisizu, astazi data autentificarii, ȋntr-un singur exemplar original care ramȃne ȋn arhiva biroului notarial si ȋn doua exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat ramȃne ȋn arhiva biroului notarial si un exemplar duplicat se elibereaza partii.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a fost semnat astazi, 12 octombrie 2017.

 

S.C. Flanco Retail S.A.,

_______________

Dragos Sirbu

Director General