REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI REMINGTON

”Remington te coafeaza cu premii!”

Perioada de valabilitate: 10.10.2016-10.01.2017

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania publicitara “Remington te coafeaza cu premii!” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre S.C. SPECTRUM BRANDS ROMANIA S.R.L.(denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Str Siriului nr 36-40, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14480/2004, avand Codul Unic de Inregistrare RO16746180, reprezentata legal de Catalin Dan Prisecaru - Managing Director.

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.concursremington.ro (site proprietatea Organizatorului),de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (I) pe website-ul campaniei sau (II) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa S.C. SPECTRUM BRANDS ROMANIA S.R.L., cu adresa Bucuresti, Str Siriului nr 36-40, Sector 1, Bucure┼čti, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5 Campania se va desfasura prin intermediul S.C. DIGITAL STAR MARKETING S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Luminei nr. 8, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/359/2010 si Cod unic de inregistrare RO26390950 (denumita in continuare “Agentia Online”) este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional, sa redacteze si sa autentifice Regulamentul Oficial al Campaniei si orice alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti cu notar, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve si sa expedieze premiile castigatorilor.

1.6 Organizatorul si Agentia Online vor fi numite in continuare impreuna “societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei”.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara in mediul online pe website-ul www.concursremington.ro.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania se desfasoara in perioada: 10 octombrie 2016, ora 00:00:00 –  10 ianuarie 2017, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare in scopul acestui Regulament Oficial, in mod colectiv, “Produse Participante”, si individual “Produsul Participant”, sunt reprezentate de toate produsele de coafat Remington, comercializate in Romania atat in magazinele fizice (Altex, Flanco, Auchan, Cora, Metro,Carrefour, Selgros) cat si prin intermediul magazinelor online ( Emag.ro, Cel.ro).


SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare:

1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Online;

3. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) altor societati implicare in desfasurarea si promovarea prezentei campanii promotionale;

4. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – c. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

5. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii termeni:

6.1 Website-ul Campanieiwww.concursremington.ro

6.2 Utilizator: persoana care acceseaza website-ul, care inca nu s-a inscris in cadrul prezentei Campanii in conformitate cu prezentul Regulament ;

6.3 Document fiscal: In contextul prezentei campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal/factura fiscala sau chitanta emis/a la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii Produselor Participante in campanie conform mecanismului. Documentele fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, insa data acestora trebuie sa fie anterioara sau egala celei la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.

6.4 Participant: Un participant se identifica in mecanismul automat al Campaniei prin numarul de telefon mobil si adresa de email utilizate la inscriere.

6.5 Mecanism: Pentru a participa la Campanie, consumatorii interesati trebuie sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un Produs Participant si sa accese WEBSITE-ul campaniei pentru a efectua o inscriere valida, conform Regulamentului Oficial al Campaniei. Un participant se poate inscrie o singura data in prezenta Campanie, chiar daca acesta achizitioneaza mai multe Produse Participante pe un document fiscal sau pe documente fiscale diferite.  Pentru a fi validati si a intra in posesia premiilor in caz de castig, participantii sunt obligati sa prezinte in original si nedeteriorat documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial.

 Procedura de inscriere in Campanie: pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie sa urmeze integral pasii descrisi in continuare, devenind astfel “participanti”:

a)    sa acceseze website-ul www.concursremington.ro in Perioada Campaniei asa cum este acesta definit la art. 6.1.

b)    sa completeze formularului electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe WEBSITE-ul de Campanie,  respectiv completarea urmatoarelor campuri:

I. campul obligatoriu corespunzator numelui;

II. campul obligatoriu corespunzator prenumelui;

III. campul obligatoriu corespunzator numarul de telefon mobil in format national;

IV. campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;

V. campul obligatoriu corespunzator incarcarii imaginii integrala a documentului fiscal prin care participantul a achizitionat cel putin un produs participant;

VI. bifarea obligatorie a faptului ca a luat  cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial si ca isi exprima acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale;

VII. bifa optionala corespunzatoare abonarii la newsletter Remington.

6.6 Necompletarea/nebifarea oricaruia dintre campurile/bifele obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte, respectiv bifarea eronata/abuziva (si anume bifarea enuntului fara ca acesta sa corespunda realitatii etc.) poate duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie, la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si/ sau la invalidarea inscrierii si/sau a premiului.

6.7 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

Reguli generale de participare la Campanie

6.8 Un participant unic, identificat prin acelasi numar de telefon si aceeasi adresa de email  are dreptul sa se inscrie o singura data in Campanie. In situatia in care pe un document fiscal se gasesc mai multe Produse Participante la Campanie, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie.

6.9 La tragerile la sorti pentru premiile acordate in cadrul campaniei nu vor participa inscrierile incomplete/incorecte, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei.

6.10 Pentru a fi considerat eligibil, documentul fiscal pe baza caruia este efectuata inscrierea trebuie sa contina cel putin un Produs Participant. Pe langa produsele participante, este permis sa apara pe bonul fiscal respectiv si orice alte produse, indiferent de natura acestora.

6.11 In momentul inscrierii in campanie, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi automat din partea Organizatorului, imediat, un mesaj de raspuns corespunzator prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale. Exemple dupa cum urmeaza, dar fara a se limita la:

1. Inscrierea a fost inregistrata;

2. Campurile din formularul de inscriere sunt completate incorect sau in mod eronat;

3. Participantul a efectuat deja o inscriere in Campanie;

6.12 Avand in vedere ca un participant poate efectua o singura inscriere valida in cadrul Campaniei, incepand cu a doua inscriere participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie, si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.

6.13 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva din Campanie a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.14 Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Smartphone, etc. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu, dar fara a se limita la inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, coduri bonus etc. Orice astfel de mecanisme aditionale se vor concretiza prin acte aditionale la prezentul Regulament si se vor comunica public inainte de data de lansare, in asa fel incat orice consumator sa aiba posibilitatea sa le cunoasca in timp util.

6.15 In scopul validarii unui participant in eventualitatea unui castig, participantii trebuie sa pastreze documentele fiscale in baza carora s-au inscris in Campanie in original si nedeteriorate, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul desemnarii ca potentiali castigatori, sa poata comunica numarul documentului fiscal reprezentantului Agentiei Online si sa poata prezenta in copie scanata si in original documentul fiscal ce a stat la baza inscrierii in Campanie pentru validare.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1 Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

a. Premii mici: 400 produse Remington din gama Beauty si Pro Luxe dupa cum urmeaza:

     - Gama Pro Luxe x 100 bucati, dupa cum urmeaza:

     1. 40 x Placa Remington S9100, in valoare unitara de 379 cu TVA;

     2. 20 x Ondulator conic Remington Ci91X1, in valoare unitara de 229 lei cu TVA;

     3. 20 x Ondulator 32 mm Remington Ci9132, in valoare unitara de 229 lei cu TVA;

     4. 20 x Uscator Remington AC9140, in valoare unitara de 259 lei cu TVA.

Valoare totala comerciala a premiilor mici este de 29.500 lei cu TVA.

     - Gama Beauty x 300 bucati, dupa cum urmeaza:

     1. 100 x Set ondulator gene & trimmer facial Remingtone EC300GP, in valoare unitara de 129 lei cu TVA;

     2. 100 x Pila electronica Remington CR4000, in valoare unitara de 119 lei cu TVA;

     3. 100 x Perie curatare corporala Remington BB1000, in valoare unitara de 249 lei cu TVA.

Valoare totala comerciala a premiilor mici este de 49.700 lei cu TVA.

b. Premii medii: 5 vouchere fiecare in valoare de 500 Euro pentru cumparaturi in cadrul magazinului Victoria 46 din centrul comercial Baneasa Shopping Mall sau online pe http://www.victoriagallery.ro/, valabile in perioada 30 Octombrie 2016 – 10 Ianuarie 2017. Valoarea unitara a unui voucher este de 2,250 lei cu TVA inclus, valoare calculata la cursul valutar 1 Euro = .4.5 Lei

c. Premiul cel mare: City break la Paris pentru un cuplu ce poate fi efectuat in perioada Februarie 2017 – Mai 2017, in valoare de 1.000 Euro. Valoarea premiului este de 4,500 Lei cu TVA inclus, calculate la cursul de 1 Euro =4.5 Lei.

Servicii incluse in pret:

 - Zboruri directe Bucuresti => Paris => Bucuresti;

 - Taxe de aeroport; bagaje pentru cala de 20 kg si un bagaj de mana de 8 kg/ persoana cf. regulamentului companiei Tarom disponibil online www.tarom.ro

 - Cazare 3 nopti cu mic dejun la hotel de 4 stele.

Servicii care nu sunt incluse in pret:

 - Transfer aeroport-hotel-aeroport

 - Excursii optionale

Valoarea comerciala totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 65,450 Lei cu TVA. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se pot acorda alte bunuri sau servicii in schimbul lor. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase , in ordinea extragerii acestora in cazul Premiului Mare. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

7.2 Procedura de acordare a premiilor Campaniei:

Procedura de acordare a premiilor:

7.2.1 Premiile acordate in cadrul Campaniei vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentia Online, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata si vor avea loc in prezenta unui notar public;

7.2.2 Un "interval de extragere" este reprezentat de interval conform detalierii de mai jos:

1. Pentru inscrierile valide efectuate in intervalul de Campanie 10 octombrie, ora 00.00.00 – 30 octombrie 2016, ora 00.00.00, extragerea va avea loc in data de 1 noiembrie 2016 si se vor extrage castigatorii urmatoarelor premii:

I. 25 produse Pro Luxe, dupa cum urmeaza:

     a. 10 x Placa Remington S9100

     b. 5 x Ondulator conic Remington Ci91X1

     c. 5 x Ondulator 32 mm Remington Ci9132

     d. 5 x Uscator Remingtone AC9140

II. 90 produse Beauty, dupa cum urmeaza:

     a. 30 x Set ondulator gene & trimmer facial Remingtone EC300GP

     b. 30 x Pila electronica Remingtone CR4000

     c. 30 x Perie curatare corporala Remingtone BB1000

III. 1 voucher pentru magazinul Victoria 46

2. Pentru inscrierile valide efectuate intervalul de Campanie 30 octombrie, ora 00.00.01 – 29 noiembrie 2016, ora 00.00.00,  extragerea va avea loc in data de 5 decembrie 2016 si se vor extrage castigatorii pentru urmatoarele premii:

I. 50 produse Pro Luxe, dupa cum urmeaza:

     a. 20 x Placa Remington S9100

     b. 10 x Ondulator conic Remington Ci91X1

     c. 10 x Ondulator 32 mm Remington Ci9132

     d. 10 x Uscator Remingtone AC9140

II. 110 produse Beauty, dupa cum urmeaza:

     a. 40 x Set ondulator gene & trimmer facial Remington EC300GP

     b. 40 x Pila electronica Remington CR4000

     c. 30 x Perie curatare corporala Remington BB1000

III. 2 vouchere pentru magazinul Victoria 46

3. Pentru inscrierile valide efectuate intervalul de Campanie 29 noiembrie, ora 00.00.01 – 19 decembrie 2016, ora 23.59, extragerea va avea loc in data de 21 decembrie 2016 si se vor extrage castigatorii pentru urmatoarele premii:

I. 25 produse Pro Luxe, dupa cum urmeaza:

     a. 10 x Placa Remington S9100

     b. 5 x Ondulator conic Remington Ci91X1

     c. 5 x Ondulator 32 mm Remington Ci9132

     d. 5 x Uscator Remington AC9140

II. 100 produse Beauty, dupa cum urmeaza:

     a. 40 x Set ondulator gene & trimmer facial Remington EC300GP

     b. 40 x Pila electronica Remington CR4000

     c. 20 x Perie curatare corporala Remington BB1000

III. 2 vouchere pentru magazinul Victoria 46

4. Pentru inscrierile valide si necastigatoare de alte premii, efectuate in intervalul de Campanie 10 octombrie 2016 – 10 ianuarie 2017, extragerea avand loc in perioada 16-18 ianuarie 2017 si se va extrage castigatorul  Marele Premiu constand intr-un City break pentru 2 persoane la Paris.

7.2.3 La tragerile la sorti pentru premiile acordate in cadrul campaniei participa toate inscrierile valide inregistrate in intervalul de extragere aferent perioadei din care se face extragerea.

7.2.4 Pentru fiecare interval de extragere pentru premiile mici si medii acordate in cadrul Campaniei se vor extrage cate un castigator (denumit potential castigator pana la validare),fara rezerve.

7.2.5 Pentru premiul Mare acordat in cadrul Campaniei se va extrage un  castigator (denumit potential castigator pana la validare) si 5 (cinci) rezerve.

7.2.6 Participarile corecte dintr-un anumit interval de extragere participa la tragerea la sorti aferenta acelui interval de extragere, acestea nemaifiind introduse in nici o alta ulterioara baza de date pentru urmatoarele extrageri.

Alte detalii referitoare la premiile acordate:

7.2.7 Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor fi reportate pentru urmatoarea extragere, exceptie facand ultima extragere din campanie cand premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.

7.2.8 Un participant unic, identificat prin acelasi numar de telefon si aceeasi adresa de email are posibilitatea sa castige 1 (un) singur premiu pe toata durata Campaniei.

7.2.9 Numele castigatorilor, precum si premiile castigate de acestia, vor fi publicate pe WEBSITE-ul www.concursremington.ro dupa validarea finala a acestora, potrivit prevederilor legale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele castigatorilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: in curs de prevalidare, in curs de validare etc. Avand in vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand numere de telefon diferite, si astfel nu respecta prevederile art 7.2.3., indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

7.2.10 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a demara proceduri legale de atragere a raspunderii civile si dupa caz penale impotriva respectivelor persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

8.1 Pana la validarea finala un participant ce a fost extras drept castigator al unui premiu va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare telefonica, prevalidare electronica si validare finala.

 Premiile mici, medii si premiul Mare

Revendicarea telefonica:

8.2 Dupa extragere, potentialii castigatori vor fi contactati de Agentia Digitala, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, in vederea revendicarii premiului castigat. Reprezentantii Organizatorului vor efectua maxim 3 apeluri in acest termen, iar in cazul in care potentialii castigatori nu pot fi contactati sau daca in timpul apelului telefonic nu pot confirma inscrierea efectuata, acestia vor fi invalidati. Potentiali castigatori care nu pot fi contactati sau care nu confirma inscrierea efectuata si prin urmare sunt invalidati nu vor beneficia de nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.3 In cadrul apelului pentru revendicarea telefonica, potentialilor castigatori li se va solicita acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Online, a datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre potentialii castigatori in vederea atribuirii premiilor. La finalul solicitarii de preluare a datelor personale, daca sunt de acord, potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume si prenume, data nasterii, numarul de telefon, adresa de expediere a premiului prin curier si vor confirma si numarul si data documentului fiscal desemnat castigator si magazinul din care a fost efectuata achizitia.

8.4 Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, (I) comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor, este obligatorie. Daca un potential castigator refuza sa comunice datele personale si/sau nu confirma si/sau comunica bonul fiscal sau magazinul de unde a fost facuta achizitia , acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, pentru premiul Mare Organizatorul procedand a trece la validarea rezervelor in ordinea extragerii acestora.

Prevalidarea electronica:

8.5 In vederea prevalidarii premiilor medii si a premiului Mare, potentialilor castigatori ai acestor tipuri de premii le va fi solicitat sa trimita prin e-mail sau fax, la adresele ce vor fi mentionate de reprezentantii Organiztorului in etapa de revendicare, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, o fotografie lizibila a actului de identitate.

8.6 Potentialii castigatori de premii mici nu vor avea de indeplinit procedura de prevalidare electronica.

Validarea finala:

8.7 Validarea finala va avea loc la momentul prezentarii curierului ca reprezentant al Organizatorului la adresa indicata de potentialul castigator in vederea predarii premiului. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului, cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si datele documentului fiscal extrase castigatoare. Daca acestea corespund, castigatorul va fi validat, iar documentul fiscal in original si nedeteriorat  va fi preluat de curierul care va preda premiul. Curierul si castigatorul vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului.

8.8 In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de catre potentialul castigator sau nu prezinta reprezentantului Organizatorului documentele solicitate conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si va pierde astfel dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament in cazul Premiului Mare. In cazul Premiilor Mici si Medii, premiile raman la dispozitia Organizatorului.

8.9 Procesul verbal de validare si atribuire a premiului, completat datele personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa, numar de telefon si  numarul documentului fiscal cu care s-a inscris in Campanie si a castigat premiul care i se atribuie o data cu acest Proces verbal, va fi semnat de castigator si de reprezentantul Organizatorului in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator prin intermediul curierului.

8.10 In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului. In cazul in care vor exista participanti invalidati pentru ca nu au respectat Regualmentul Oficial al Campaniei, premiile respective vor ramane la dispozitia Organizatorului.

8.11 Expedierea premiilor se va face doar pe teritoriul Romaniei, prin curier, prin grija directa a Organizatorului, in termen de 30 de zile lucratoare de la data prevalidarii electronice.

Alte dispozitii:

8.12 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice ce se vor derula intre reprezentantii Organiztorului si potentialii castigatori vor fi inregistrate.

8.13 Dupa inmanarea premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatori inceteaza.

8.14 In situatia in care unul sau mai multi potentiali castigatori isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Agentia Online va pune la dispozitia acestora un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul va fi invalidat.

8.15 In situatiile in care:

1. un potential castigator furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau

2. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau

3. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau

4. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.

8.16 In caz de invalidare, pentru premiul Mare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul urmatorului participant extras ca si rezerva, in ordinea in care s-a facut extragerea in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului. In cazul premiilor Mici si Medii, premiile raman la dispozitia Organizatorului.

8.17 In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Acordul potentialului castigator pentru colectarea si utilizarea datelor personale pentru activitati de marketing direct ulterioare este solicitat in cadrul primului apel telefonic, efectuat conform prezentului regulament.

8.18 Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

8.19 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 9. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

9.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si inscrierile ce au fost transmise la alt website sau inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra documentelor fiscale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.

10.2 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

10.3 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4 Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 - Numerele documentelor fiscale inscrise in afara Perioadei Campaniei sau la un alt website;

 - Formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte;

 - Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie in baza unui document fiscal din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare sau emise de alte entitati;

 - Situatiile in care numarul de telefon completat in formularul de inscriere nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie;

 - Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere sau asupra documentelor fiscale folosite la inscriere;

 - Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

 - Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu se va implica in niciun mod in dispute referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale ce au tiparite informatiile cu care s-au efectuat inscrierile in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra documentelor fiscale pe baza carora s-a efectuat inscrierea in Campanie extrasa castigatoare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a revendicat premiul si a fost validat final in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

10.5 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste inscrieri, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.

10.6 Participantii vor suporta costul (tariful normal) pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului campaniei.

10.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara sa aiba obligatia de a anunta participantii in cauza.

10.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.9 Prin participarea la Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

1. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(II) raspunzator(I) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

2. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

3. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

4. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.10 Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

1. Nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

2. Sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

3. Nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

4. Nu sunt raspunzatori pentru modul de utilizare a premiilor de catre castigatori (castigatorii sunt singurii responsabili de utilizarea acestora in conformitate cu prevederile legale in domeniu).

5. Nu sunt raspunzatori pentru eventuale vicii ale premiilor ca urmare a transportului acestora catre castigatori de catre firma de curierat.


SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.2  Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de inscriere in Campanie sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si Agentia Online se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

12.2 Astfel, Organizatorul si Agentia Online garanteaza tuturor participantilor la Campanie urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere.

12.3 Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

12.4 Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; (b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (a) sau (b),daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

12.5 Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

12.6 Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmânarea premiilor câstigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator si trimiterea de informari de marketing pentru utilizatorii care si-au exprimat acordul de abonare la newsletterul Remington.

12.7 Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor participantilor cu caracter personal catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia Online, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

12.8 La momentul inmanarii premiilor, participantii isi pot exprima acordul cu privire la includerea datelor participantilor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia Online, in scopul realizarii de rapoarte statistice, al informarii participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator, precum si in alte scopuri, mentionate in documentul scris prin care este exprimat acordul.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe www.concursremington.ro.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

 - Avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

 - Tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

 - Orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

15.4 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

SECTIUNEA 16. SESIZARI

16.1 Sesizarile si reclamatiile cu privire la derularea Campaniei se pot adresa Organizatorului in termen de maxim 15 zile de la data incheierii inscrierilor in Campanie, dupa acest termen Organizatorul nefiind obligat sa mai intretina niciun fel de corespondenta cu persoanele care trimit sesizari si solicitari, exceptie facand corespondentele cu potentialii castigatori si castigatorii finali.

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

17.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

17.2 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.concursremington.ro, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa Str Siriului nr 36-40, Sector 1, Bucuresti, Romania.

17.3 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Online, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

               

Organizator

SPECTRUM BRANDS ROMANIA SRL